Zagrożenie bioterrorystyczneInstrukcja postępowania w przypadku zagrożenia bioterrorystycznego


I. ZASADY POSTĘPOWANIA

 1. Każdy pracownik instytucji, stosownie do stanowiska, przydzielonego mu zakresu obowiązków i miejsca pracy powinien codziennie, przed przystąpieniem do pracy, dokonać kontroli pomieszczeń służbowych, magazynowych, zwracając także uwagę na toalety, kosze, instalacje wentylacyjną i inne miejsca pozwalające na ukrycie lub podłożenie jakiegokolwiek pakunku.
 2. Każdy pracownik instytucji powinien powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego lub administratora budynku o podejrzanych przedmiotach pozostawionych w nietypowych miejscach lub okolicznościach.
 3. Kierownik komórki organizacyjnej, który otrzymał informacje o podejrzanym przedmiocie powiadamia o tym fakcie administratora budynku, jednocześnie uniemożliwiając dostęp do podejrzanego przedmiotu osobom postronnym. W przypadku nieobecności administratora budynku kierownik komórki organizacyjnej zawiadamia o znalezieniu podejrzanego przedmiotu Policję (nr telefonu 997, lub Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego tel. 112), które mają obowiązek bezpiecznego przejęcia podejrzanego przedmiotu oraz zabezpieczenia miejsca, w którym został znaleziony.
 4. W przypadku otrzymania adresowanej do instytucji, komórki organizacyjnej lub poszczególnej osoby jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:
  • brak nadawcy;
  • brak adresu nadawcy;
  • przesyłka pochodzi od nadawcy lub miejsca, z którego nie spodziewamy się jej, nie należy otwierać tej przesyłki;
  • umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć;
  • worek ten należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie zamknąć: zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą;
  • paczki nie należy przemieszczać. Należy pozostawić ją na miejscu, a następnie powiadomić Policję nr tel. 997, lub Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego tel. 112).
 5. W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galareta, piana itp.) lub płynnej należy:
  • możliwie nie ruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć system wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna);
  • należy całą zawartość umieścić w worku plastikowym i zabezpieczyć w sposób podany wyżej;
  • dokładnie umyć ręce;
  • w przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania i przemieszczania przesyłki;
  • bezzwłocznie powiadomić lokalną jednostkę Policji lub Straż Pożarną i stosować się do ich wskazówek;
  • po przybyciu funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub służb sanitarnych należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.
 6. W przypadku otrzymania telefonicznej informacji o podłożeniu na terenie instytucji ładunku zawierającego substancje groźne biologicznie, trucizny itp. należy:
  • zachować spokój;
  • starać się prowadzić rozmowę z informującym o ładunku zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji;
  • jeżeli to możliwe - nagrywać rozmowę;
  • niezwłocznie zawiadomić dyrektora zakładu zgodnie z procedurą podaną w niniejszej instrukcji;
  • wypełnić formularz rozmowy z osobą zgłaszającą podłożenie ładunku bioterrorystycznego.

II. Formularz rozmowy z osobą zgłaszającą podłożenie ładunku bioterrorystycznego

Uwagi:
 1. Wypełniając formularz, właściwe informacje podkreślić lub wpisać w kropkowane miejsca.
 2. Wypełnić podczas lub po zakończeniu rozmowy, jeżeli to możliwe, jednocześnie ją nagrywając.
 3. Rozmowę prowadzić spokojnie i uprzejmie.
 4. Udając trudności ze zrozumieniem telefonującego, jak najdłużej przeciągać rozmowę.
 5. W trakcie rozmowy dążyć do uzyskania jak największej ilości informacji o zgłaszającym i motywach jego działania.O ile uda się zgłaszającego wciągnąć w rozmowę, należy zadawać pytania typu:

Kiedy ładunek zacznie lub zaczął działać?
Odp………………………………………………………………………………………………………
Gdzie jest w tej chwili ładunek?
Odp………………………………………………………………………………………………………
Co zawiera ładunek?
Odp………………………………………………………………………………………………………
Jak on wygląda?
Odp………………………………………………………………………………………………………
W którym konkretnie miejscu jest on umieszczony?
Odp…………………………………………………..…………………………………………………
Dlaczego podłożył pan (pani) ładunek?
Odp………………………………………………………………………………………………………
Skąd pan (pani) telefonuje?
Odp………………………………………………………………………………………………………
Gdzie pan (pani) w tej chwili się znajduje?
Odp………………………………………………………………………………………………………
Czy mogę panu (pani) w czymś pomóc?
Odp………………………………………………………………………………………………………
Czy chce pan (pani) z kimś skontaktować?
Odp………………………………………………………………………………………………………
Czy pan (pani) jest konstruktorem ładunku?
Odp………………………………………………………………………………………………………
Proszę podać swoje nazwisko i adres?
Odp………………………………………………………………………………………………………
Inne pytania uzależnione od konkretnej sytuacji.

Dane personalne osoby przyjmującej informację telefoniczną
o podłożonym ładunku bakteriologicznym:…………………………………………………………

Czas przejęcia informacji:……………………………………………………………………………

Opis główny rozmówcy:
Z jaką znaną ci osobą utożsamiasz głos rozmówcy?
……………………………………………………………...............……………………………

Płeć: mężczyzna    kobieta    dziecko

Głos należał do osoby w wieku: młodym    średnim    starszym

W przybliżeniu ile miał lat:…………………………

Akcent (cechy charakterystyczne tupu: cudzoziemiec, miejscowy – gwara, sztucznie zmieniony itp.)……………………………………………

Ton głosu: głośny, cichy, szybki, wolny, niski, wysoki, ciepły, chrapliwy, jąkający się, zniekształcony, bełkotliwy, sepleniący

Charakterystyczna wymowa jakiejś litery…………………………………………………………
Inne cechy charakterystyczne głosu………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Dźwięki tła:
fabryka;
ulica;
biuro;
dworzec autobusowy;
dworzec kolejowy;
głosy ludzkie;
głosy zwierząt (jakie?)……………………………………………………………………………………………
muzyka (jakiego rodzaju?)…………………………………………………………………………………………
winda;
klimatyzatory;
cisza;
inne……………………………………………………


Zachowanie się zgłaszającego:
spokojne;
rozsądne;
rozgniewane;
desperackie,
aroganckie;
nieracjonalne;
wesołe;
inne…………………………………………………

Wpisać dokładną treść zgłoszenia:
…………………………………………………………………………………………………………

Inne uwagi przyjmującego zgłoszenie:
…………………………………………………………………………………………………………

Kogo powiadomiono o zgłoszeniu:……………………………………………………………....……………………

……………………………………………………………………………………
(data i podpis przyjmującego zgłoszenie)