Zgłoszenie o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej

Instrukcja alarmowa w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej


ALARMOWANIE

1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyła w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, jest obowiązana o tym powiadomić:

 • Administratora obiektu
 • Policję  tel. 997, 112, 33 876 66 07


2. Zawiadamiając Policję, należy podać:

 • treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą należy prowadzić wg wskazówek załączonych do instrukcji;
 • miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym;
 • numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko;
 • uzyskać od Policji potwierdzenie przyjętego powyższego zawiadomienia.


AKCJA POSZUKIWAWCZA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO PO UZYSKANIU INFORMACJI O JEGO PODŁOŻENIU

 1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, a w czasie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.
 2. Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w tych pomieszczeniach znajdują się:
  • przedmioty,  rzeczy, urządzenia, paczki itp., których wcześniej nie było i nie wnieśli ich użytkownicy pomieszczeń ( a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby, np. interesantów );
  • ślady przemieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń;
  • zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które przedtem w pomieszczeniu były oraz emitowane z nich sygnały ( np. dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp. ).
 3. Pomieszczenia ogólnodostępne takie, jak: korytarze, klatki schodowe, hale, windy, toalety, piwnice, strychy, itp. oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu powinno być sprawdzone przez pracowników obsługi administracyjnej lub ochrony.
 4. Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy urządzeń, których w ocenie użytkowników obiektu – przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, iż mogą to być ładunki wybuchowe, nie wolno dotykać. O ich umiejscowieniu  należy natychmiast powiadomić administratora obiektu i Policję.
 5. W przypadku, gdy użytkownicy pomieszczeń faktycznie stwierdzą obecność przedmiotów ( rzeczy, urządzeń, których wcześniej nie było lub zmiany w wyglądzie i usytuowaniu przedmiotów stale znajdujących się w tych pomieszczeniach, należy domniemywać, iż pojawienie się tych przedmiotów lub zmiany w ich wyglądzie i usytuowaniu mogły nastąpić na skutek działania sprawcy podłożenia ładunku wybuchowego. W takiej sytuacji kierujący akcją może wydać decyzję ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem Policji.
 6. Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki.


AKCJA ROZPOZNAWCZO-NEUTRALIZACYJNA ZLOKALIZOWANYCH ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH

 1. Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej administrator obiektu powinien przekazać im wszelkie informacje dotyczące zdarzenia oraz wskazać miejsca i zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcego pochodzenia i punkty newralgiczne w obiekcie.
 2. Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje kierowanie akcją, a administrator obiektu winien udzielić mu wszechstronnej pomocy podczas jej prowadzenia,
 3. Na wniosek policjanta, kierującego akcją, administrator obiektu podejmuje decyzję o ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu – o ile wcześniej to nie nastąpiło.
 4. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów rzeczy, urządzeń obcych oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych.
 5. Policjant kierujący akcją, po zakończeniu działań, przekazuje protokolarnie obiekt administratorowi.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych oraz administratorom obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i każdorazowo powinni powiadomić o tym Policję, która z urzędu dokonuje sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia.

WSKAZÓWKI DO PROWADZENIA ROZMOWY ZE ZGŁASZAJĄCY O PODŁOŻENIU "BOMBY"

1. Rozmowę prowadzić spokojnie i uprzejmie. Rozmówca (osoba odbierająca informację) powinna starać się podtrzymać rozmowę, przedłużając czas jej trwania.

2. W trakcie rozmowy dążyć do uzyskania możliwie jak największej ilości informacji o zgłaszającym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie zamachu oraz o podłożonym ładunku wybuchowym.

W tym celu zadawać następujące pytania:

 • gdzie podłożono bombę?
 • dlaczego bomba została podłożona?
 • jak ona wygląda?
 • kiedy nastąpi wybuch?
 • jakie warunki muszą być spełnione by nie doszło do wybuchu bomby?

Pytania powyższe i inne uzależnione będą od konkretnej sytuacji.

3. Zgłaszającemu uświadomić możliwość spowodowania śmierci lub zranień osób postronnych w wyniku wybuchu.

TREŚĆ ZGŁOSZENIA: .................................

..............................................................

..............................................................
DATA I GODZINA
ZGŁOSZENIA: ..........................................
PŁEĆ I WIEK
ZGŁASZAJĄCEGO: .....................................
GŁOS I JĘZYK
ZGŁASZAJĄCEGO: .....................................
ODGŁOSY W TLE ROZMOWY:
..............................................................

UWAGI DODATKOWE:................................

POWIADOMIĆ NATYCHMIAST:

1. ADMINISTRATORA TEL.
..............................................................
2. POLICJĘ TEL.997, 112,
.............................................................

3. ..........................................................
ZGŁOSZENIE PRZYJĄŁ: