6 lutego 2005 Walne Zebranie Sprawozdawcze

(prezes - Jan Kowalczyk, z-ca prezesa - Sławomir Mlak, naczelnik - Jan Wiecheć, z-ca Naczelnika Stanisław Stawowy, sekretarz- Marek Studnicki, skarbnik - Władysław Karamański, gospodarz- Mieczysław Stawowy)

6 lutego br. w Barwałdzie Górnym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej.

Prezes barwałdzkiej jednostki dh. Jan Kowalczyk serdecznie przywitał przybyłych gości: Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Marcina Krawczyńskiego, Komendanta Miejsko Gminnego OSP dh. Stanisława Brózdę, Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Edwarda Pasternaka, radnego Tadeusza Wilka, Panią sołtys Jolantę Oleksy oraz druhny i druhów.

OSP_BarwaldG

Przewodniczącym zebrania został druh Stanisław Mlak.

Jednostka OSP Barwałd Górny liczy : 42 czynnych strażaków, 3 członków honorowych, 117 wspierających. Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej należy 22 osoby (10-MDP - chłopcy, 12 MDP- dziewczęta).

Następnie druhowie złożyli sprawozdania : z działalności OSP - prezes dh. Jan Kowalczyk, finansowe - skarbnik dh. Władysław Karamański, Komisji Rewizyjnej - jej przewodniczący dh. Mirosław Musiał.  Ze złożonych sprawozdań wynika, że jednostka w 2004 roku 3 razy uczestniczyła w akcjach ratowniczo- gaśniczych, w tym jeden raz był to wyjazd do gaszenia pożaru. Oprócz tego systematycznie prowadzono działalność prewencyjną poprzez organizowanie pogadanek dla dzieci i młodzieży z zakresu ppoż. Strażacy w ciągu całego roku podnosili swoje umiejętności na kursach szkoleniowych, a także podczas zbiórek szkoleniowych prowadzonych w samej jednostce. Ponadto druhowie uczestniczyli w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych na których dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zajęły drugie miejsce, a seniorzy czwarte. Za  całokształt pracy na rzecz jednostki w okresie sprawozdawczym wyróżniono druhów: Jan Kowalczyk, Jan Wiecheć, Jan Stawowy, Leszek Tatka, Józef Paździorko, Jarosław Gielas. Jednostka dbała o sprzęt i wyposażenie. W minionym roku zostały zorganizowane uroczystości jubileuszowe 85- lecia istnienia jednostki OSP w Barwałdzie Górnym. Wykonanych zostało wiele prac porządkowych i remontowych w remizie. Podkreślić należy, że gro z nich, to praca społeczna druhów strażaków. W ubiegłym roku zamontowano m.in. maszt przed budynkiem remizy, uporządkowano plac ćwiczeń, przeprowadzono remont siatki ogrodzeniowej. Druhowie współpracowali także z organizacjami działającymi na terenia Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska i sołectw: Barwałd Górny oraz  Barwałd Średni. W tym roku zaplanowano liczne prace społeczne, a wśród nich pomoc przy budowie nowego cmentarza, sukcesywne doposażenie w sprzęt pożarniczy, częściową wymianę umundurowania, środków ochrony osobistej, a z inwestycji - przebudowę kanalizacji oraz suszarni na węże wraz z wyciągiem , kontynuację wymiany okien w remizie.

Podczas dyskusji poruszono wiele obszarów tematycznych związanych z funkcjonowaniem jednostki. Podniesiony został temat remontu budynku remizy, Przystąpienie Jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, urządzanie imprez dochodowych, zakup sprzętu pożarniczego.

Podsumowując działalność ubiegłego roku stwierdzono, że był to kolejny dobry rok. Podziękowania skierowano do Burmistrza Miasta za szczególną dbałość i troskę okazywaną straży, z kolei wszystkim druhnom i druhom za ofiarność, odpowiedzialność i chęć niesienia pomocy. Podziękowania strażacy ochotnicy otrzymali także od Burmistrza, który dziękował Zarządowi i wszystkim strażakom za zaangażowanie, dobre gospodarowanie mieniem  w jednostce podkreślając, że wiele spraw udało się wykonać druhom systemem gospodarczym. Gospodarz Miasta pochwalił bardzo dobrą współpracę ze strażakami.

Podczas Walnego zebrania przyjęto plan działania jednostki na 2005 rok i udzielono absolutorium Zarządowi.

(bs)

OSP_BarwaldG

OSP_BarwaldG

OSP_BarwaldG

OSP_BarwaldG