Główne zadania z programu kadencyjnego Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska do realizacji w latach 2006- 2010.

Główne zadania z programu kadencyjnego Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska do realizacji w latach 2006- 2010.

Zadania inwestycyjne

  1. Głównym zadaniem na kadencję jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
    Podjęto poważne działania w tym zakresie. Konieczne jest skanalizowanie całej gminy oraz dobudowa i remont części sieci wodociągowych.  Z uwagi na urozmaiconą rzeźbę terenu z licznymi wzgórzami i dolinami, dla skanalizowania całej gminy jest konieczna budowa 3 grupowych oczyszczalni ścieków oraz  około 160 kilometrów kolektorów sanitarnych. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie z Funduszu Spójności.
  2. Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 3 w Przytkowicach.
  3. Planowane jest dofinansowanie budowy przedszkola w Kalwarii, jeżeli stan prawny pozwoli na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek.
  4. Budowa obwodnicy dla miasta Kalwaria Zebrzydowska. Długość obwodnicy około 5 km rozpoczynająca się w miejscowości Brody obok stacji benzynowej „Lotos”,a kończąca się w miejscowości Barwałd Górny koło PP Gielatów.
  5. Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w oparciu o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finasowego  - w ramach „Programu Gospodarki Odpadami w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”.


Zadania pozainwestycyjne

  1. Utworzenie i rozwijanie działalności stowarzyszenia „ Pomocy Młodym im. Jana Pawła II”, którego celem jest pomoc stypendialna dla dzieci i młodzieży  z niezamożnych rodzin - mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska uzdolnionej, osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce.
  2. Utworzenie Muzeum Rzemiosła w Kalwarii Zebrzydowskiej w budynku przy ul. Mickiewicza 4.