Akt o partnerstwie

Akt o partnerstwie, to potwierdzenie, a zarazem utrwalenie współpracy trwającej już wiele lat. Wolę zalegalizowania tych stosunków zadeklarował w 2000 roku burmistrz Klaus Arnecke podczas wizyty kalwaryjskiego samorządu w Hameln . Na tę okoliczność powołane zostały merytoryczne zespoły robocze, które przystąpiły do prac. Konsekwencją współpracy tych zespołów jest wypracowany tekst porozumienia o współpracy i partnerstwie pomiędzy Kalwarią a liczącym 60 tys. mieszkańców Hameln. W uroczystym podpisaniu dokumentu uczestniczył jeden z prekursorów współpracy Pastor Dieckmann, dzięki któremu kontakty te trwają nieprzerwanie od 11 lat. Dotąd opierały się one głównie na wymianie młodzieży, ale i dzięki nim Kalwaria nawiązała współpracę z fundacją Polsko Niemiecką, co pozwoliło zdobyć duże środki na wyposażenie w nowoczesny sprzęt dla przychodni zdrowia. Podpisane porozumienie umożliwia rozszerzenie dotychczasowej współpracy w dziedzinie kultury, sportu, oświaty, rzemiosła i handlu oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy mieszkańcami Kalwarii i Hameln. Dokument określa zasady współpracy w tych dziedzinach. Dla stron podpisanie dokumentu było podniosłym momentem, co zostało podkreślone w wypowiedziach burmistrzów partnerskich miast.

Hameln

Hameln

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej stwierdził Po 11 latach wzajemnych kontaktów przyszedł moment na prawne zalegalizowanie tej współpracy na wielu płaszczyznach. Natomiast Burmistrz Hameln Klaus Arnecke powiedział- w stosunkach pomiędzy Kalwarią Zebrzydowską a Hameln jest dziś bardzo ważny dzień. To nie jest tylko formalny akt, złożenie podpisów na jakimś kawałku papieru. Od tej pory nasze kontakty będą rozwijały się na nowej podstawie, zbudowanej na solidnym i trwałym fundamencie, który wzrastał przez 11 lat. Jest to z pewnością jeden z kroków do integracji z Europą Środkowa i Wschodnią. Partnerstwo pomiędzy naszymi miastami, lokalnymi środowiskami odgrywa szczególna rolę.

Hameln

Specjalne podziękowania skierował do Burmistrza Augustyna Ormantego, Pani Krystyny Kuchareczko nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego, którzy bardzo zaangażowani byli współpracą i partnerstwem z Hameln. Podniósł zasługi pastora, Dieckmanna, którego zaliczył do prekursorów tego partnerstwa oraz pracowników Stowarzyszenia ds. wymiany międzynarodowej z Hameln.

Hameln

Hameln

Podniosła uroczystość była okazją do wystąpień wielu zacnych gości. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Marcin Krawczyński podkreślił Akt podpisania współpracy o partnerstwie jest jednocześnie aktem o przyjaźni, bowiem podpisanie aktu przez burmistrzów o partnerstwie jest jednocześnie stwarzaniem warunków do dalszego zacieśniania dotychczasowej przyjaźni, odpowiedzialności za podjęte zobowiązania, a jednocześnie wielką szansą dla przyszłych pokoleń. Zwrócił uwagę na fakt tworzenia nowego ładu w Europie, gdzie kontakty międzyludzkie właśnie z tych małych ojczyzn, z całym bagażem historii i kultury powinny przyczynić się do zniesienia granic wszelkich barier międzynarodowych. Należy podziękować losowi za to, że mamy możliwość uczestniczenia w tych wydarzeniach - powiedział na zakończenie Marcin Krawczyński Pastor Dieckmann rozpoczął wystąpienie przysłowiem, co długo trwa, będzie dobre. Jednak w sumie nie tak długo, bo możemy dowcipnie powiedzieć, że Kalwaria Zebrzydowska i Hameln wyprzedziły Wspólnotę Europejską. Wypowiedź skoncentrował na przypomnieniu 11' lat współpracy z młodzieżą polską. Przytoczył inicjatorów, którzy zaproponowali partnerstwo pomiędzy szkołami Kalwarii Zebrzydowskiej a Hameln, Dyrektora LO Tadeusza Bębenka, nauczycielki Halinę Dudek i Krystynę Kuchareczko. Po stronie, Hameln wymienił przedstawicieli z Biura Dziecięco Młodzieżowego Wilfrieda Schwarka i Gudrun Weigt. 

 Hameln

Wymienił szereg korzyści, jakie wyniosła młodzież niemiecka z tych kontaktów i licznych pobytów w Polsce i Kalwarii Zebrzydowskiej. Nauczyliśmy się też wielu rzeczy tutaj w Kalwarii. Poznaliśmy jak wierzącym narodem są Polacy Jak wspaniałym miastem jest Kraków poznaliśmy Waszą tradycję i kulturę. Zobaczyliśmy; jakie piękne tereny wypoczynkowe ma Polska. Możemy dzisiaj powiedzieć: obcy stali się sąsiadami, sąsiedzi stali się partnerami, partnerzy stali się przyjaciółmi, dlatego wszystkim życzę Błogosławieństwa Bożego.

Ojciec Melchior Cichy ze wzruszeniem wspomniał jeden epizod z początku lat osiemdziesiątych, kiedy to do Kalwarii przyjechał pastor z grupą młodzieży. I ta młodzież wpisała się do kroniki klasztornej w ten sposób: narysowali most, z jednej strony Niemcy, a z drugiej strony Polskę i napisali "My próbujemy budować most pomiędzy Niemcami a Polakami. I dziś jest właśnie ten dzień, w którym ten most został wykończony powiedział Ojciec Melchior.

W części mniej oficjalnej, przedstawiciele Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska wręczyli upominki gościom z Hameln, dziękując za zaangażowanie w utrwalaniu dobrosąsiedzkich stosunków. Goście odwzajemnili serdeczności także podziękowaniami i licznymi pamiątkami z Hameln. W tym dniu delegacja z Niemiec zwiedziła wystawę w Ośrodku Kultury Marty Hordziej - nauczycielki Gimnazjum w Brodachi Marii Kolasa kierownik Opieki Społecznej. Przewodnikiem po wystawie była jedna z autorek p. Marta, która zaprezentowała rysunek, grafikę i akwarelę i prace p. Marii: pastele, fotografie i rysunek na szkle. Wyjaśniła, że przygotowując wystawę szukała motywu, który łączy obydwa miejsca Kalwarię i Hameln. Odkryła, że jest nim piękno. Będąc w Hameln była w pięknej galerii pod starym pałacem, a Kalwaria jako miasto położone jest pod pięknym klasztorem. Wiadomo, że pałace budowano w pięknych miejscach, a zasadą i stałą regułą bernardynów jest budowanie klasztorów w pięknym miejscu. Zwiedzaniu wystawy towarzyszył zespół Sami Swoi z Przytkowic w regionalnych strojach.

Hameln

Po wizycie w Ośrodku Kultury goście zwiedzili wystawę mebli w pawilonach w Cechu Rzemiosł Różnych.
W tym dniu przeprowadzono rozmowy w gabinecie Burmistrza Miasta - przedstawicieli Hamelp i Kalwarii, podczas których zastanawiano się jak rozwijać kontakty pomiędzy partnerami włączając i intensyfikując poszczególne dziedziny, tak, żeby to, co jest zapisane w umowie można było jak najszybciej wprowadzić w życie. Ustalono, ze każda ze stron zastanowi się i wypracuje szczegółowy projekt współpracy i współdziałania w wyszczególnionych dziedzinach, a za trzy miesiące podczas spotkania kompetentnych i odpowiedzialnych osób nastąpi wspólne opracowanie programu współpracy. Strona niemiecka zadeklarowała przekazanie używanego samochodu strażackiego w przyszłym roku, proponując przy tej okazji spotkanie i wymianę doświadczeń strażaków. Wyraziła wstępna wolę uczestniczenia w Dniach Kalwarii. Wspólnie zdecydowano, że ostateczny kształt współpracy zostanie ustalony po przedłożeniu propozycji jednej i drugiej strony, gdy określone zostanie, co jest realne, a co nie.

Hameln

hameln

Podczas tych rozmów burmistrz Klaus Arnecke jeszcze raz podziękował za piękne przygotowanie podpisania aktu o partnerstwie. Gratulując oprawy i formy, w jakiej dokonano podpisania dokumentu. Bardzo podobała się naszym przyjaciołom oprawa muzyczna, którą zapewniła Orkiestra Dęta pod batutą Mariana Górkiewicza.

Bożena Stokłosa