Nabór na samodzielne stanowisko do spraw architektury

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na stanowisko: architekta-urbanisty

Nabór na samodzielne stanowisko do spraw architektury

Burmistrz Miasta

Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na stanowisko: architekta-urbanisty

1. Adres jednostki: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7

2. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

3. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie: architektura - urbanistyka,
 • znajomość przepisów dotyczących gospodarki przestrzennej i pokrewnych oraz ustawy o samorządzie gminnym,
 • staż pracy – min. 4 lata w jednostkach administracji samorządowej, innych urzędach i instytucjach państwowych lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku /,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:
 • uprawnienia branżowe /architekta lub urbanisty/,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
 • znajomość ustawy: Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • rzetelność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość języków obcych.

5. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:
 1. Prowadzenie zadań z zakresu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Prowadzenie procedur i obsługa przygotowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
 3. Prowadzenie spraw związanych z renowacją obiektów sakralnych.
 4. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 5. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działek.
 6. Wydawanie zaświadczeń o położeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego.

6. Warunki zatrudnienia.
Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony z możliwością jej przedłużenia.

7. Należy złożyć następujące dokumenty:
 1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopia dowodu osobistego,
 4. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy, o którym mowa w pkt. 3.wymagania niezbędne,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
 10. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

8.Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
– wymienione dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 – parter, pokój nr 1 w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Architekta - Urbanisty” w terminie do 29 sierpnia 2011 roku w godzinach pracy Urzędu.
Oferty złożone po wskazanym terminie, niekompletne lub za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi.
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a o jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu, w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarcie umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów, informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie lekarskie.
Nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski

Kalwaria Zebrzydowska, 16.08.2011 r.