Inspektor do spraw drogownictwa

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora do spraw drogownictwa

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora do spraw drogownictwa

1. Wymiar czasu pracy – pełny etat

2. Miejsce pracy – Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7

3. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe techniczne (preferowane drogownictwo, budownictwo), administracyjne
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, ustawy o drogach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych,
 • staż pracy – min. 3 lata /w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych/,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B.

4. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
 • znajomość ustawy: Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • rzetelność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języków obcych,
 • dyspozycyjność,

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem robót drogowo-mostowych,
 2. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na roboty drogowo-mostowe, a w szczególności współpraca w tym zakresie z innymi referatami,
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacja robót drogowo-mostowych:
  zlecanie dokumentacji projektowej oraz związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
  prowadzenie nadzoru nad robotami wg odrębnych postanowień, np. umów, egzekwowanie i sprawdzanie dokumentów budowy, dokonywanie odbiorów robót częściowych, ostatecznych, eksploatacyjnych, pogwarancyjnych itp., zwalnianie kaucji gwarancyjnych,
  rozliczanie robót, sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym, sporządzanie dokumentów OT, PT,
  działania w zakresie zgłaszania robót zgodnie z prawem budowlanym, uzyskiwanie decyzji na pozwolenia na budowę, na użytkowanie itp.,
 4. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej realizacji robót,
 5. prowadzenie korespondencji w związku z prowadzonymi sprawami zgodnie z instrukcją kancelaryjną i kpa,
 6. uzgadnianie budynków, ogrodzeń, zjazdów, chodników, reklam, sieci i urządzeń technicznych,
 7. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego wraz z naliczaniem opłat,
 8. naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
 9. wydawanie oświadczeń o dostępie do drogi publicznej,
 10. ewidencja dróg, obiektów mostowych,
 11. letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich itp.

6. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 2. kserokopia dowodu osobistego,
 3. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy, o którym mowa w ust. 3,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
– wymienione dokumenty można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej– parter, pokój nr 1 w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora do spraw drogownictwa” w terminie do dnia 29 lipca 2011 roku w godzinach pracy Urzędu.
Oferty złożone po wskazanym terminie, niekompletne lub za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi.
Z wytypowani kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a o jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu, w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarcie umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów i informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.


Kalwaria Zebrzydowska dn. 18.07.2011 r.

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
(-) Zbigniew Stradomski