Ogłoszenie o naborze

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej powinni spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju ( Dz.U. z 2000r. Nr 44, poz. 520 z późn. zm.)
 • posiadać wykształcenie wyższe i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, lub- posiadać wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodziebądź posiadać wyższe wykształcenie i szkolenie zagraniczne/ zgodnie z wymogami / i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie,
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • nie może być karana za przestępstwa popełnione umyślnie.
1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

2. Miejsce Pracy:
SP ZOZ Kalwaria Zebrzydowska, al. Jana Pawła II 7

3. Preferowani będą kandydaci spełniający następujące kryteria:
 1. Ukończone studia lub ukończone formy doskonalące w zakresie zarządzania lub finansów.
 2. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 3. Znajomość zasad gospodarki finansowej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 4. Wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w tym pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej,
 5. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania dużym zespołem.
 6. Kreatywność, samodzielność, komunikatywność.
 7. Zdolności menedżerskie.

4. Oferty kandydatów powinny zawierać:
 1. wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,
 2. CV oraz list motywacyjny,
 3. pisemną koncepcję funkcjonowania i zarządzania Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnejw Kalwarii Zebrzydowskiej (organizacyjną, finansową i programową),
 4. kopię dowodu osobistego,
 5. kserokopie świadectwa pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż pracy i zajmowane stanowisko,
 6. kwestionariusz osobowy,
 7. kopię dyplomu ukończenia studiów oraz kopię dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata (ukończone kursy, szkolenia),
 8. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,
 9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
 10. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska kierownika zakładu opieki zdrowotnej,
 11. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 12. pisemne oświadczenie kandydata o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm)"
Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć informacje o sposobie kontaktowania się z nim, w szczególności adres do korespondencji oraz numer telefonu stacjonarnego, komórkowego, pod którymi możliwy jest bezpośredni kontakt z kandydatem.

5. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej powoła Komisję Rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na kierownika SP ZOZ.

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
– wymienione dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 – parter, pokój nr 1 w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej" w terminie do 20 lipca 2011 roku w godzinach pracy Urzędu.
Oferty złożone po wskazanym terminie, niekompletne lub za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe
Dostarczone w terminiedokumenty zostaną,przez Komisje Rekrutacyjną, poddane analizie wwyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi.
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a o jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów i informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

Kalwaria Zebrzydowska 06.07.2011 r.

Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej
(-) mgr Zbigniew Stradomski