Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

- wymiar czasu pracy – pełny etat

- miejsce pracy – Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7

1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub administracyjne
 2. staż pracy – min. 4 lata /w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku/,
 3. dobra znajomość procedur administracyjnych, przepisów prawa - ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie środowiska, prawo wodne, o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, o odpadach, o ochronie przyrody, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, itp.
 4. dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich
 7. nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania pożądane:
 1. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 2. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 3. umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 4. dobra znajomość obsługi komputera,
 5. prawo jazdy kat. B,

3. Zakres wykonywanych zadań:
 1. Kierowanie pracą Referatu.
 2. Nadzór nad zasobem mieszkaniowym Gminy i gospodarowanie nim.
 3. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem na czas oznaczony umów najmu lokali socjalnych.
 4. Prowadzenie kontroli wykorzystania lokali mieszkalnych.
 5. Współpraca z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z realizacją usług komunalnych finansowanych ze środków Gminy.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz utrzymania porządku i czystości w gminie.
 8. Koordynowanie działań w zakresie ochrony zieleni miejskiej i spraw związanych z ochroną przyrody.
 9. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
 10. Załatwianie spraw związanych z zezwoleniami na korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej.
 11. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o cmentarzach, chowaniu zmarłych oraz nadzór nad cmentarzami i grobami wojennymi.
 12. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz zapobieganie ich powstawaniu, nadzór nad odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych.
 13. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych ze sporami wodno-ściekowymi.
 14. Prowadzenie postępowań w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć.
 15. Współdziałanie z innymi organami i instytucjami w sprawach wydawania opinii odnośnie wydobywania kopalin.
 16. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją oświetleń ulicznych.

4.Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.     

5.Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
– wymienione dokumenty można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej– parter, pokój nr 1                                                                             w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem  „Nabór na stanowisko Kierownika Gospodarki Komunalnej” w terminie do 9 czerwca 2011 roku w godzinach pracy Urzędu.
Oferty złożone po wskazanym terminie, niekompletne lub za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.


Informacje dodatkowe
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi.
Z wytypowani kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a o jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu, w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarcie umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów i informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.