Plan przestrzennego zagospodarowania.

Burmistrz Miasta, architekt miasta, członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów, sołtysi, przewodniczące Rad Osiedlowych Miasta Kalwaria Zebrzydowska spotkali się z projektantami planu przestrzennego zagospodarowania dla miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska...
Burmistrz Miasta, architekt miasta, członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów, sołtysi, przewodniczące Rad Osiedlowych Miasta Kalwaria Zebrzydowska spotkali się z projektantami planu przestrzennego zagospodarowania dla miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska. Celem spotkania było omówienie  wniosków złożonych przez mieszkańców w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach  15 czerwca do 7 lipca br.
Jak poinformowano, ogółem zostało zgłoszonych ponad 600 wniosków do wprowadzenia zmian. W trakcie wyłożenia projektu planu zgłoszono 280 wniosków. Z tego 77 – uwzględniono w całości w opracowywanym planie, 71 częściowo, a 64 wnioski odrzucono . Powodem odrzucenia wniosków było naruszenie ładu przestrzennego i przepisów obowiązującego prawa.
Ponadto projektant  poinformował, że planowana obwodnica dla Kalwarii Zebrzydowskiej została umieszczona w planie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego. Tym samym została podtrzymana trasa obwodnicy wyznaczona w planie w Kalwarii.


(bs)