OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej od 60 000 euro. Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Batalionów Chłopskich 8 tel. (0-33) 8766-331, ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie wymiany stolarki okiennej w szkołach samorządowych w gminie Kalwaria Zebrzydowska”.

26.08.2004 (wersja poprawiona)


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej od 60 000 euro.

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Batalionów Chłopskich 8 tel. (0-33) 8766-331    ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie wymiany stolarki okiennej w szkołach samorządowych w gminie Kalwaria Zebrzydowska”


Termin realizacji robót

29.09.2004 – 15.10.2004  


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z Wykonawcą jest:
Dyr. OASS w Kalwarii Zebrzydowskiej pani Alicja Budzowska  tel (0-33) 8764-422 w godzinach 9:00-15:00

Wadium – nie dotyczy

Nie dopuszcza się ofert wariantowych. Dopuszcza się oferty częściowe zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego 

Termin składania ofert upływa 20.09.2004 o godz. 9:00


Otwarcie ofert nastąpi 20.09.2004 roku o godz. 1000
w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Batalionów Chłopskich 8

Termin związania ofertą – 14 dni od daty otwarcia ofert.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

- cena (koszt) – 100%

Z poważaniem