Informacja dla Przedsiębiorców!

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej wzywa do niezwłocznego dostosowania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej do wymogów art. 7b ust. 2 pkt 1-3 , art. 7c ust. 2 oraz 7d ust. 1 i 2 z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101 1178 ze zm.)

Informacja dla Przedsiębiorców! 30.08.2004r.

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej wzywa do niezwłocznego dostosowania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej do wymogów art. 7b ust. 2 pkt 1-3 , art. 7c ust. 2 oraz 7d ust. 1 i 2 z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101 1178 ze zm.)

W tym celu należy:

1. Jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona:
wypełnić dołączony druk o nazwie:
"Zgłoszenie aktualizacyjne do ewidencji działalności gospodarczej" zwracając szczególną uwagę na podanie nr ewidencyjnego, nr PESEL oraz określenie przedmiotu działalności zgodnie Polską Klasyfikacją Działalności wraz z podaniem kodów prowadzonej działalności (PKD dostępne w Urzędzie Statystycznym oraz Urzędzie Miasta - pok. Nr 12 lub pod adresem www.stat.gov.pl) tak wypełnione zgłoszenie można odesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do tut. Urzędu.

Obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 50,00 złotych

2. Jeśli działalność gospodarcza nie jest prowadzona:

wypełnić dołączony :
"Wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej" i odesłać go na adres tut. Urzędu lub doręczyć osobiście. W tym przypadku opłata administracyjna nie obowiązuje

Sprawę prosimy potraktować poważnie, ponieważ prowadzenie działalności gospodarczej niezgodnie z zapisami cyt. powyżej ustawy może wiązać się z określonymi sankcjami.

Plik do pobrania:

ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zgloszenie.doc

WNIOSEK O WYKRESLENIE Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wniosek.doc