OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kalwaria Zebrzydowska ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. budowa chodnika dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z przebudową linii napowietrznej N.N.

GKD /5/2004/ZP                                                                                            z dnia 24.08.2004 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska woj. małopolskie, tel. (033) 876-62-18, fax (033) 876-63-01                                                  

ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. budowa chodnika dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z przebudową linii napowietrznej N.N.

Zakres prac został określony w szczegółowej specyfikacji technicznej na wykonanie budowy chodnika dla pieszych, stanowiącej załącznik Nr 11 do SIWZ.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 0,30 zł. – za stronę formatu A-4) można odebrać w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul.Mickiewicza 7, pok. nr 9 lub za zaliczeniem pocztowym.


Zamawiający nie dopuszcza:
1) składania ofert częściowych
2) składania oferty wariantowej

Termin wykonania zamówienia – 2004.11.10

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
 -  spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wadium  1.000,00 zł.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- oferowana cena /koszt zadania/ - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 14 września 2004 roku o godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok nr 2 (sekretariat Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 września 2004 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, pok. Nr 3.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
- Pani Stanisława Koczur – tel. (033) 876-60-05, w godz. 8:00 - 14:00.