Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym

Gmina Kalwaria Zebrzydowska ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro. Przedmiotem zamówienia: rozbudowa linii napowietrzno - kablowej oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej na działkach nr 5299/1, 5289 w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska.

GKD 7051-36  /200
z dnia: 21 lipca 2004r

Gmina  Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska woj. małopolskie
tel. (033) 876-62-18, fax (033) 876-63-01

ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej  wartości poniżej 60.000 euro.
Przedmiotem zamówienia: rozbudowa linii napowietrzno - kablowej oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej na działkach nr 5299/1, 5289 w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska.

Zakres prac został  określony w szczegółowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 0,30 zł – za stronę formatu A-4) można odebrać w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, pok. nr 10 lub za zaliczeniem pocztowym.

Termin wykonania zamówienia: od 4 września do 20 września 2004 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych.

Wadium: 100,00 zł
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena - 100 %


Wybór najkorzystniejszej oferty - najniższa cena.

Termin składania ofert upływa dniu 18 sierpnia 2004 r. godz. 9:00.


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego / pok. nr 2 sekretariat Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2004r o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiajacego, Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul.Mickiewicza 7 pok. nr 3.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Uprawnieni do kontaktu z oferentami  w dni robocze:
- Pani Maria Mucha – tel. /033/ 766 60 04 w godz. od 8:00  do 14:00