Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZENIA W BUDYNKU „STAREJ SZKOŁY” W BRODACH, KTÓRY STANOWI WŁASNOŚĆ GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA.

RG.8226/4I/2004

Kalwaria Zebrzydowska, 12 sierpnia 2004 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jednolity  Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543/, oraz art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 /, zarządzenia własnego  Nr 94/2004 z dnia 16 lipca 2004 r.– BURMISTRZ MIASTA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, podaje do publicznej wiadomości


O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZENIA W BUDYNKU „STAREJ SZKOŁY”  W BRODACH, KTÓRY STANOWI WŁASNOŚĆ GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA.


1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz danych z ewidencji gruntów i budynków:
Pomieszczenie w budynku Brody nr 419 /stara szkoła/ znajdującym się na działce nr 3339 /która odpowiada pb.488/1/ o pow.0.1212 ha – B.
Nieruchomość ta objęta jest księgą wieczystą KW.61.430 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

2. Powierzchnia lokalu:
Pomieszczenie o pow. 54 m².

3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Brodach w pobliżu skrzyżowania ulic Brodzkiej i Krakowskiej.
Pomieszczenie przeznaczone do wydzierżawienia znajduje się po lewej stronie korytarza w stosunku do głównego wejścia do budynku od drogi w kierunku Krakowa.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
W planie zagospodarowania przestrzennego, który utracił moc z dniem 1 stycznia 2004 r. nieruchomość ta położona była w jednostce E 5 UH – tereny usług handlu. Obecnie nowy plan jest w trakcie opracowywania.

5. Stawka wyjściowa czynszu dzierżawnego:
Stawka wyjściowa czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi 400 zł. /słownie: czterysta złotych/ brutto w skali 1 miesiąca kalendarzowego.

6. Informacje dotyczące dzierżawy nieruchomości:
Pomieszczenie przeznaczone jest do dzierżawy na okres trzech lat, z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności handlowej lub usługowej.
Dzierżawca będzie zobowiązany własnym kosztem i staraniem dokonać w pomieszczeniu niezbędnego remontu, w celu przystosowania go do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej.
Cena wywoławcza  do tego przetargu stanowi stawkę wyjściową czynszu dzierżawnego tj. kwotę wyszczególnioną w pkt.5  niniejszego ogłoszenia.
Ustalona w przetargu stawka czynszu dzierżawnego z każdym nowym rokiem kalendarzowym będzie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

7. Termin przetargu ustnego nieograniczonego i informacje o przetargu:

15 września 2004 r. /środa/ o godz. 13:00 w budynku Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska /parter/.
     
 W przetargu tym mogą uczestniczyć osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą w kasie
 Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej wadium w gotówce w wysokości: 100 zł. /słownie: sto złotych/, najpóźniej do dnia 10 września 2004 r. do godz.12:00 lub przelewem bankowym eliksirowym na konto bankowe Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej najpóźniej w dniu 10 września 2004 r.
  
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na  poczet czynszu dzierżawnego za pierwszy miesiąc dzierżawy nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od zamknięcia przetargu .
Najniższe postąpienie w przetargu musi wynosić co najmniej 40 zł. /słownie: czterdzieści złotych/. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje stawkę czynszu dzierżawnego wyższą od wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie podpisze umowy dzierżawy wpłacone wadium ulega przepadkowi.
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

BURMISTRZ MIASTA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA  W   PRZETARGU.

BURMISTRZ
dr inż. Augustyn Ormanty

UWAGA: BURMISTRZ MIASTA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA OGŁOSZONEGO PRZETARGU, JEDYNIE Z UZASADNIONEJ PRZYCZYNY, PRZY CZYM W TAKIM PRZYPADKU POINFORMUJE O TYM NIEZWŁOCZNIE W FORMIE WŁAŚCIWEJ DLA OGŁOSZENIA O PRZETARGU.