Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i elektrycznej dla zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwarii Zebrzydowskiej" (...) - zapytanie ofertowe ponowne

 

Zapytanie ofertowe

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Adama Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i elektrycznej dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwarii Zebrzydowskiej” w systemie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ilości 123 przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Adama Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

1.2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branżach sanitarnej i elektrycznej nad realizowaną inwestycją w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwarii Zebrzydowskiej” w ilościach:

35 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe do 3 RLM,
68 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe do 5 RLM,
10 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe do 7 RLM,
9 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe do 9 RLM,
1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe do 14 RLM

Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości i lokalizacji oczyszczalni z uwagi na czynniki zewnętrzne np. rezygnację niektórych użytkowników z oczyszczalni lub skrajne niekorzystne uwarunkowania gruntowe wynikające z badań geologicznych i oceny projektowej w ramach wynagrodzenia umownego.
Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w następujących etapach:

Etapy realizacji zamówienia:

Lp.

Zakres zadania

Termin realizacji 2021

Termin realizacji 2022

1

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla budowy 55 oczyszczalni obejmujące: badania geologiczne, roboty geodezyjne

Roboty przygotowawcze dla budowy 68 oczyszczalni obejmujące: badania geologiczne, roboty geodezyjne

 

 

Termin realizacji 2021

 

 

Wykonanie dokumentacji technicznej - projektowej

1. Dla oczyszczalni zaplanowanych do budowy na w roku 2021, termin projektowania wynosi 5 miesięcy od daty podpisania umowy

2.Dla oczyszczalni zaplanowanych do budowy w roku 2022, termin projektowania wynosi do dnia 15.10.2021

 

 

 

Termin realizacji 15.10.2021

Termin realizacji 15.10.2022

2

Budowa oczyszczalni RLM 3

15 szt.

20 szt.

3

Budowa oczyszczalni RLM 5

33 szt.

35 szt.

4

Budowa oczyszczalni RLM 7

4 szt.

6 szt.

5

Budowa oczyszczalni RLM 9

2 szt.

7 szt.

6

Budowa oczyszczalni RLM 14

1 szt.

0 szt.

 

Suma

55

68

Przedstawiciel Wykonawcy otrzyma Pełnomocnictwo do reprezentowania zamawiającego w formalnościach niezbędnych / wymaganych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

1.3. Inwestycja objęta nadzorem będzie polegała na: zaprojektowaniu, przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Wadowicach, wybudowaniu i oddaniu do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek 123 przydomowych oczyszczalni ścieków na prywatnych nieruchomościach, zlokalizowanych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres objętego nadzorem zadania określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków określonych w PFU).

1.4. Zamówienie zostaje podzielone na dwie części:

a) CZĘŚĆ I - pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej,
b) CZĘŚĆ II - pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej.

1.5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego pełnić będą funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tj,. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) Zgodnie z zakresem określonym z art. 25 i 26 w/w ustawy oraz przepisami wykonawczymi.

1.6. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą wykonywać zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.7. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego realizując zadanie będą zobowiązani do:

1.7.1. czynnego uczestnictwa w konsultowaniu wstępnej koncepcji i dokumentacji projektowej,

1.7.2. reprezentowania Zamawiającego–Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami prawa, w tym m.in. przepisami techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

1.7.3. sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;

1.7.4. zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich asortymentów robót;

1.7.5. podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej, w tym w projektach budowlanych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;

1.7.6. inspektor nadzoru branży elektrycznej dodatkowo – do weryfikacji wyników pomiarów i raportów z badań branży elektrycznej oraz w razie potrzeby dokonywania pomiarów i sprawdzeń elektrycznych;

1.7.7. sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

1.7.8. potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

1.7.9. dokonywania odbiorów częściowych robót zanikowych i ulegających zakryciu,

1.7.10. sprawdzania i zatwierdzania operatu kolaudacyjnego przed odbiorem końcowym,

1.7.11. uczestnictwa w odbiorze końcowym,

1.7.12. wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;

1.7.13. żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową luz zgłoszeniem robót w Starostwie Powiatowym w Wadowicach;

1.7.14. bieżącej kontroli ilości i terminowości wykonywanych robót. Podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;

1.7.15. po rozpoczęciu robót budowlanych nadzorowania budowy z taką częstotliwością oraz w takich godzinach, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż dwa razy na każdej nieruchomości, na której budowana będzie oczyszczalnia oraz na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia,

1.7.16. informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót);

1.7.17. udziału w naradach koordynacyjnych budowy;

1.7.18. na żądanie Zamawiającego: uczestnictwa w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych, potwierdzenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

1.8. Termin realizacji zadania: 15.10.2022

2. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy:

2.1. skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia tj.:

2.1.1. osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, branży sanitarnej posiadającą uprawniania budowlane do kierowania robotami w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń sanitarnych cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub osobę posiadającą odpowiadające w/w uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane ma zasadach określonych w przepisach odrębnych) – dotyczy oferty na CZĘŚĆ I

2.1.2 osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, branży elektrycznej posiadającą uprawniania budowlane do kierowania robotami w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub osobę posiadającą odpowiadające w/w uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) – dotyczy oferty na CZĘŚĆ II

2.1.3. Osoba składająca ofertę wykaże zdolność do wykonania zamówienia w postaci przedłożenia do oferty kserokopii posiadanych uprawnień budowlanych (z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem), oraz zaświadczenie dot. aktualnego wpisu na listę członków izby inżynierów budownictwa.

2.2. posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

2.2.1 co najmniej jednej usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji inwestycji polegającej na budowie co najmniej 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków - dotyczy oferty na CZĘŚĆ I

2.2.2 co najmniej jednej usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji inwestycji polegającej na budowie co najmniej 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków - dotyczy oferty na CZĘŚĆ II

2.3 Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia może polegać na zasobach kadrowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków pranych.

2.4. Wykonawca, który polega na zasobach kadrowych innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności załączając do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Powyższe dysponowanie nie jest wymagane w przypadku dysonowania bezpośredniego.

2.5. Wykonawca udowodni spełnienie warunków udziału w postępowaniu, przez złożenie oświadczeń i wykazów zgodnie z formularzem ofertowym.

3. Warunki odrzucenia oferty:

3.1. Oferta podlega odrzuceniu gdy:

a) jej treść nie odpowiada treści warunków zapytania ofertowego, lub
b) została złożona przez wykonawcę:

• Niespełniającego warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, lub
• Powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, lub
• Została złożona po terminie składania ofert.

3.2. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do wartości zamówienia powiększoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

4. Warunki wykluczenia:

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wyklucza z postępowania:

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
b) Wykonawcę, jeżeli występują powiązania osobowe lub kapitałowe między Wykonawcą a z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:

• Uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej,
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
• Pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

4.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.3. Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia przez złożenie oświadczenia, zgodnie z treścią określona w formularzu ofertowym.

5. Kryteria oceny ofert:

5.1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium cena brutto – 100%. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający wybierze te oferty, które zapewnią mu najtańsze wykonanie usługi pełnienia nadzoru branż – w zależności od układu cen mogą to być odrębne oferty na CZĘŚĆ I , CZĘŚĆ II lub oferta kompleksowa.

5.2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub dwie części, lub / i ofertę kompleksową, obowiązującą w przypadku zlecenia temu samemu wykonawcy zapewnienia nadzoru inwestorskiego w dwóch branżach.

5.3. Cena ma zostać wyrażona w polskich złotych. Cena za wykonanie danej części zamówienia i cena kompleksowa jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie niezbędne koszty całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdów oraz materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

5.4. Jeżeli na daną część nie zostanie złożona żadna oferta, Zamawiający dla pozostałej części wybierze ofertę najtańszą lub ponowi zapytanie ofertowe na obydwie branże lub na tą, na którą nie otrzymał oferty.

5.5. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadki wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru

5.6. Jeżeli dwie lub więcej ofert prezentuje taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej lub złożenie ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie Zamawiający kończy postępowanie bez wyboru żadnej z ofert w odniesieniu do tej części postępowania, co do której wybór Wykonawcy nie był możliwy.

5.7. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do każdej CZĘŚCI.

6. Termin realizacji zamówienia

6.1. Od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego zadania

6.2. Przewidywany termin realizacji inwestycji objętej nadzorem: 15.10.2022

6.3. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem nadzoru

7. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. A. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w Sekretariacie Urzędu do dnia 08.02.2021 Do godziny 11:00.
Pytania należy kierować pisemnie na adres e-maila: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Osoby do kontaktu:
Bożena Stokłosa - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Karolina Ciochoń – Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej
Otwarcie ofert zostaje ustalone na dzień 08.02.2021, na godzinę 11:30,

8. Sposób przygotowania oferty

8.1. Oferty należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

8.2. Należy podać cenę ryczałtową za wykonanie części całości zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub na dwie części, lub ofertę kompleksową obowiązującą w przypadku zlecenia temu samemu wykonawcy nadzoru inwestorskiego w dwóch branżach. Cenę należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego

8.3. W treści oferty (w formularzu ofertowym) należy zawrzeć oświadczenia i wykazy, o których mowa w niniejszym zapytaniu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

8.4. Złożona oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

8.5. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem otwarcia ofert.

9. Informacje dodatkowe

9.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

• Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
• Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny
• Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania
• Wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających niższe ceny

9.2. Wszelkie zapytania należy kierować na adres: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. A. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9.3. O terminie zawarcia umowy Wykonawca / Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsza ofertę zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo

9.4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie zawartej z Wykonawcą. Warunki zmian zostały określone w § 11 załącznika nr 2 – wzór umowy.

10. Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (docx, 29.44KB)
Załącznik nr 2 - projekt umowy (docx, 30.69KB)
Załącznik nr 3 - PFU (pdf, 2,481.18KB)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (pdf, 191.07KB)

 


 

Unieważnienie zapytania ofertowego

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Adama Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 2 lutego 2021r., którego przedmiotem zamówienia było Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i elektrycznej dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwarii Zebrzydowskiej” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ilości 123 przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Postępowanie unieważnia się z uwagi na brak wpłynięcia do terminu składania ofert, tj. 8 lutego 2021 r. do godz. 11:00 ofert na w/w zapytanie.