Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

[30.12.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[18.01.2021] Pytania i odpowiedzi

[18.01.2021] Informacja o zmianie treści SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Ogłoszenie nr 775837-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Sekcja I: Zamawiający

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
Numer referencyjny: ZP.271.29.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”. Zadanie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej – projektowej 123 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. 2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w programie funkcjonalno-użytkowym, opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr I do SIWZ, projekcie umowy. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 4. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia: prace fizyczne w zakresie wykonywania robót budowlanych w przedmiotowym zamówieniu w szczególności roboty ziemne, roboty instalacyjne. Zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia zostały zawarte w § 5 projektu umowy. 5. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 7. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). 9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 10. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 11. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21.01.2021, godzina: 11:30

(...)

Pełna treść ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1863541

 

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 18.01.2021 r.

ZP.271.29.2020

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr775837-N-2020 w dniu 30.12.2020 r. na zamówienie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Zgodnie z pkt 6.9 PFU (str. 29) oraz § 7 ust. 2 projektu umowy do odbioru końcowego wykonawca musi przedstawić wyniki badań ścieków oczyszczonych z 10% oczyszczalni, potwierdzających, że jakość ścieków jest zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści wykonanie badań po odbiorze końcowym?

Z przyczyn technologicznych pełny rozruch oczyszczalni trwa do 3-4 miesięcy i dopiero po tym terminie (po odbiorze) możliwe jest zbadanie ścieków na zgodność z normami określającymi najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń. Tym bardziej, że zgodnie z ww. rozporządzeniem „w czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych (...) najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających podwyższa się maksymalnie do 50%, a wymaganą redukcję substancji zanieczyszczających obniża się nie więcej niż do 50% w stosunku do wartości podanych w załączniku.” (załącznik nr 2 do rozporządzenia, przypis nr 3). Wyniki badań dokonane przed odbiorem końcowym nie będą więc przedstawiać faktycznego poziomu redukcji zanieczyszczeń dla funkcjonującej oczyszczalni.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie dopuszcza wykonania badań technologicznych ścieków oczyszczonych z 10% oczyszczalni po odbiorze końcowym, gdyż oczyszczalnie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną wybudowane w dwóch etapach tj. I Etap do 15.10.2021 r. i II Etap do 15.10.2022 r.

W pierwszym etapie budowy ma zostać wykonanych 55 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z zapisami § 7 projektu umowy Zamawiający przewiduje odbiory częściowe.

W zakresie obowiązku przedłożenia wyników badań technologicznych ścieków oczyszczonych z 10% oczyszczalni Zamawiający dokonuje zmiany zapisu zawartego w § 7 ust. 2 projektu umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru częściowego składając jednocześnie w szczególności:

 • oryginał dziennika budowy
 • certyfikat, aprobaty, testy
 • dokumenty, protokoły, zaświadczenia,
 • zawiadomienie do PINB o zakończeniu robót, jeżeli będzie wymagane
 • oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi normami w tym zakresie
 • kosztorysy powykonawcze - zatwierdzone przez Inspektora nadzoru”.

Zmianie ulega zapis § 7 ust. 3 projektu umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Za termin odbioru częściowego rozumie się datę odbioru części przedmiotu umowy, tj. datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy.”.

Ponadto § 7 ust 9 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie: „Za termin odbioru końcowego całości przedmiotu umowy rozumie się datę odbioru całości przedmiotu umowy, tj. datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz wykonawca przedstawi na odbiór końcowy wyniki badań w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczania ścieków dla minimum 10% wykonanych PBOŚ. Odbiór końcowy zostanie ustalony na podstawie odbiorów częściowych.”.

Ponadto § 4 ust 2 pkt 12) projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„12) Przeprowadzenia prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi, na postawie szczegółowego programu przedstawionego Zamawiającemu przed ich rozpoczęciem. Dokument przebiegu prób końcowych musi być pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiającego.”.

Podsumowując zdecydowana większość PBOŚ zostanie wybudowana i uruchomiona przynajmniej kilka miesięcy przed zaplanowanym terminem całkowitego zakończenia realizacji umowy. W związku z czym będzie minimalny czas 3-4 miesięcy na rozruch oczyszczalni i Wykonawca będzie miał możliwość zbadania ścieków zgodnie z wymaganymi przepisami określającymi dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń.

Pytanie 2

Czy na etapie składania ofert Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy przedstawienia opisu oferowanych urządzeń (technologii) oraz dokumentów potwierdzających wymaganą skuteczność oczyszczania, w tym pełnych raportów z badań wykonanych w notyfikowanym laboratorium oraz deklaracji właściwości użytkowych?

Ww. dokumenty zostały wskazane w PFU jako załączniki w rozdziale „Zasady końcowego odbioru robót” (str. 30 PFU), jednak bez doprecyzowania, na jakim etapie wykonawca powinien je przedstawić. Ponadto, zgodnie z pkt 5 na str. 31 PFU, dokumenty mające wykazać równoważność urządzeń, należy załączyć do oferty.

Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje przedstawienia pełnego raportu z badań i deklaracji właściwości użytkowych razem z ofertą. Jeśli Zamawiający nie będzie żądał ww. dokumentów, to na jakiej podstawie Zamawiający dokona oceny, czy oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w PFU odnośnie wodoszczelności, wytrzymałości konstrukcyjnej i skuteczności oczyszczania?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący pełnego raportu z badań i deklaracji właściwości użytkowych w następujący sposób:

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Dziale I pkt 6.2 po lit B ppkt 6.2.6 dodaje się zapis lit C o brzmieniu:

„C. potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego:

6.2.7. deklarację właściwości użytkowych zgodną z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 wystawioną przez producenta dla oferowanych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

6.2.8 pełny raport z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską obejmujący m.in.:

 1. skuteczność oczyszczania
 2. wytrzymałość konstrukcji (dla warunków suchych i mokrych)
 3. wodoszczelność
 4. trwałość materiału
 5. zużycie energii.”.

Oczyszczalnie muszą posiadać deklaracje właściwości użytkowych wystawione przez producenta i być oznakowane znakiem CE.

Zgodnie z procedurą odwróconą wynikającą z ustawy Pzp wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć w/w dokumenty na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie 3

Proszę o wyjaśnienie, czy zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 5 projektu umowy Zamawiający oczekuje przekazania 4 egzemplarzy projektu budowlanego, pomimo że od 19 września 2020 r. zatwierdzeniu podlegają jedynie 3 egzemplarze tego projektu?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający zmienia zapis projektu umowy w przedmiotowym zakresie. Zamawiający wymaga przedłożenia 3 egz projektu budowlanego w wersji papierowej, w związku z powyższym § 4 ust. 2 pkt 5) projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„5) Przygotowania dokumentacji projektowej i przekazania Zamawiającemu:

 • Projekt budowlany – w 3 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF oraz DOC i DWG;
 • Projekt wykonawczy – w 4 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF oraz DOC i DWG;
 • Przedmiar robót – w 2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF i RDS lub XML;
 • Kosztorys inwestorski – na podstawie kompletnego projektu wykonawczego. Kosztorysy inwestorskie muszą obejmować szczegółowe określenie materiałów (rodzaj i parametry) –
  w 2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF i RDS lub XML;
 • Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – w 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF oraz DOC;
 • Informację BIOZ - w 2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF oraz DOC;
 • Dokumentację powykonawczą – w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF oraz DOC i DWG.”.

Pytanie 4

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie wymagań dokumentacji projektowej określonych w PFU oraz w § 16 projektu umowy.

PFU nie zawiera takich wymogów dla dokumentacji projektowej, jakie określone zostały w § 16 projektu umowy. Wymagania określone w umowie są nieadekwatne do przedmiotu zamówienia i część z nich jest niemożliwa do zrealizowania. Wymagania określone w § 16 umowy zostały opisane tak, jakby przedmiotem zamówienia miały być wyłącznie prace projektowe, które następnie będą służyć jako dokumentacja do ogłoszenia odrębnego zamówienia na wykonanie robót budowlanych. W związku z tym zapisy te w ogóle nie mają zastosowania w niniejszym zamówieniu.

1) Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie nazwę producenta oferowanej oczyszczalni oraz jej nazwę i typ. Wybierając ofertę danego wykonawcy Zamawiający dokona tym samym wyboru konkretnych urządzeń. Dlaczego zatem zgodnie z § 16 ust. 2 umowy wykonawca w dokumentacji projektowej nie może używać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia produktu? Te cechy wynikają z oferty i będą znane Zamawiającemu i innym wykonawcom (treść ofert jest jawna). Dlaczego w dokumentacji projektowej wykonawca ma dodawać określenia „lub równoważny”?

2) Zamawiający wymaga w PFU, aby wykonawca przedstawił raport z badań oraz deklarację właściwości użytkowych. Dlaczego zatem zgodnie z § 16 ust. 3 umowy wykonawca w dokumentacji projektowej może posługiwać się tymi dokumentami, tylko przy spełnieniu szeregu warunków wskazanych w tym postanowieniu umownym?

3) Zamawiający wymaga przedstawienia deklaracji właściwości użytkowych oferowanych urządzeń. Jak więc należy rozumieć zapis w § 16 ust. 4 umowy, zgodnie z którym „wykonawca dopuszcza certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność”? To nie wykonawca, a Zamawiający decyduje o dopuszczeniu (bądź nie) określonych rodzajów dokumentów.

4) Postanowienia § 16 ust. 5 i 6 umowy stanowią kopię art. 30 ust. 1 i 4 Prawa zamówień publicznych. Są to wymagania nakładane na zamawiających, dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji przetargowej. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób wykonawca ma się wywiązać z tych obowiązków, zwłaszcza z obowiązku określonego w S 16 ust. 5 pkt 1 umowy? Wykonawca w niniejszym postępowaniu nie opisuje przedmiotu zamówienia, ponieważ ten opis zawarty został w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego — SIWZ, PFU i OPZ Wykonawca ma zaoferować konkretne urządzenia spełniające wymagania Zamawiającego, a nie tworzyć opis przedmiotu zamówienia w oparciu o te urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wykreśla zapisy zawarte w § 16 projektu umowy, i nadaje nowe brzmienie w § 16:

Dokumentacja projektowa

 1. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).
 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, obejmuje w szczególności:
  1) wykonanie dokumentacji technicznej, obejmującej:
  a) Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU, w sposób zgodny z wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz poprzedzona konsultacjami i uzgodnieniami z Zamawiającym
  b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów,
  c) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnień i pozwoleń na realizację projektu,
  d) projekt wykonawczy,
  e) przedmiar robót.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie oświadczenia, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
 4. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym. Brak konsultacji i uzgodnień przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiającego do żądania wprowadzenia zmian w dokumentacji na każdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.
 5. Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa.
 6. Wykonanie robót budowlanych w systemie - zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego projektu architektoniczno-budowlanego.
 7. Wykonawca oświadcza, że dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia opracowywać będą projektanci posiadający wymagane prawem uprawnienia oraz przynależni do właściwej izby samorządu zawodowego”.

W konsekwencji Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany projekt umowy (zał. nr 9 do SIWZ).

Pytanie 5

Zamawiający wymaga w pkt 2.3 PFU, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na dwanaście miesięcy. W związku z powyższym czy Zamawiający będzie wymagał, aby raport z badania efektywności oczyszczania wykonany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 125663+A2:2013 zawierał jasną informację o braku usuwania osadu podczas przeprowadzanych badań oraz informację o energochłonności oczyszczalni w trakcie badań?

pkt B.5 Raport z badań normy PN-EN 12566-3+A2:2013

Raport powinien zawierać przynajmniej informacje podane poniżej:

d) informację dotyczącą wszystkich działań związanych z obsługą i naprawami przeprowadzonymi w trakcie badań, łącznie z szczegółami dotyczącymi częstotliwości usuwania osadów, ich ilości i objętości;

e) informację dotyczącą energii elektrycznej zużytej w trakcie badań.

Nadmieniamy, że raport z badania jest jedyną wiarygodną metodą weryfikacji tego wymagania przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Tak, Zamawiający będzie wymagał, aby raport z badania efektywności oczyszczania wykonany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 125663+A2:2013 zawierał jasną informację o braku usuwania osadu podczas przeprowadzanych badań oraz informację o energochłonności oczyszczalni w trakcie badań. W pkt. 2.3 (str. 9) PFU zamieszczonym do SIWZ Zamawiający wymaga, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na dwanaście miesięcy.

Pytanie 6

Zamawiający wymaga w PFU, aby oferowana oczyszczalnia spełniała wymagania normy PN-EN 12566-3+A2:2013. W związku z tym, czy raport ze efektywności oczyszczania musi potwierdzać, że ścieki surowe dopływające do oczyszczalni podczas badań skuteczności oczyszczania muszą się mieścić w przedziałach określonych w normie PN-EN 12566-3+A2:2013 pkt B 3.2 tj.:

 1. BZT5 od 150 mg 02/l do 500 mg 02/l
 2. ChZT od 300 mg 02/l do 1000 mg 02/l
 3. Z: od 200 mg/l do 700 mg/l
 4. NK: od 25 mg/l do 100 mg/l lub
 5. NH4-N: od 22 mg/l do 80 mg/l
 6. Fosfor ogólny: od 5 mg/l do 20 mg/l.

Nadmieniamy, że raport z badania jest jedyną wiarygodną metodą weryfikacji tego wymagania przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Tak, raport z efektywności oczyszczania ma potwierdzać, że ścieki surowe dopływające do oczyszczalni podczas badań skuteczności muszą mają mieścić się w przedziałach określonych w zadanej normie.

Pytanie 7

Zamawiający w pkt 13. SIWZ jako jeden z kryteriów oceny ofert przyjmuje energochłonność oferowanych oczyszczalni

Zgodnie z wymaganą przez Zamawiającego normą PN-EN 12566-3+A2:2013 badanie zużycia energii (energochłonności) oczyszczalni przeprowadza się w trakcie badania efektywności oczyszczalni, trwające 38 tygodni, o czym mówi:

„pkt B.5 Raport z badań;

Raport powinien zawierać przynajmniej informacje podane poniżej:

e) informację dotyczącą energii elektrycznej zużytej w trakcie badań”

przedmiotowej normy

Również zgodnie z wymaganą przez Zamawiającego normą PN-EN 12566-3+A2:2013, do wstępnych badań typu na skuteczność oczyszczania (w tym zużycie energii) — „Zwykle będzie wybrany model o najmniejszej objętości przy założeniu, że tej wielkości odpowiada najmniejsza skuteczność oczyszczania”

Pkt 8.2 Initialtypetests

Table 2 — Requirements for initialtypetests

Wiersz 4 Treatmentefficiency - Xb

The smallestsizewillnormally be selectedassumingthissizerepresents the worsttreatmentefficiency

Str. 22-23 normy PN-EN 12566-3+A2: 2013

Oznacza to, że do badań na efektywność oczyszczania (w tym zużycia energii) producenci przekazują przydomowe oczyszczalnie o różnej wielkości/przepustowości od 3 do 8 RLM, które różnią się zasadniczo zużyciem energii (energochłonnością) z powodu różnej wielkości. Nie można porównywać zużycia energii oczyszczalni dla np. 4 RLM oraz oczyszczalni dla 8 RLM — analogicznie, jak nie da się porównywać zużycia paliwa przez samochód osobowy i duży samochód osobowy. Oczywistym jest, że zużycie to będzie większe dla oczyszczalni 8 RLM, tak jak większe będzie zużycie paliwa przez samochód ciężarowy o znacznie większej pojemności silnika.

Kryterium energochłonności sformułowane przez Zamawiającego narusza zasadę równego traktowania wykonawców, nie jest to bowiem kryterium obiektywne. Faworyzuje ono wykonawców oferujących urządzenia, których producenci przekazali do badań oczyszczalnie o najmniejszej wielkości. Ponadto, wybór takiej oferty nie gwarantuje Zamawiającemu energochłonności na takim samym (najniższym) poziomie dla całości przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje montaż oczyszczalni dla różnych gospodarstw domowych i różnej wielkości (od 3 RLM do 14 RLM). Oczywistym jest więc, że energochłonność dla większych oczyszczalni nie będzie taka sama, jak będzie to wynikać z oferty.

W związku z tym proszę o wyjaśnienie, czy możliwa jest rezygnacja z tego kryterium lub jego zmiana i doprecyzowanie w taki sposób, aby było to kryterium jasne i obiektywne dla wszystkich wykonawców?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający rezygnuje z kryterium oceny energochłonność i modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Pkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„13.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nazwa kryterium – waga [%]:

 1. cena (C) – 60
 2. wydłużenie okresu gwarancji (G) – 40

Punkty za podane kryteria będą liczone według następujących wytycznych (wartości do oceny w podanych kryteriach należy wskazać w formularzu oferty):

Ad. 1 Cena (C)

Liczba punktów

C= (C min / C of ) x 60

gdzie:

C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert

C of – cena podana w badanej ofercie

Ad. 2 Wydłużenie okresu gwarancji (G)

W kryterium oceniane będzie wydłużenie okresu gwarancji, liczone w miesiącach, ponad minimum określone na 60 miesięcy. Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 60 miesięcy (minimum) oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane należy wpisać w formularzu oferty. W przypadku braku wskazania w formularzu oferty okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że wykonawca zadeklarował minimalny okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy.

Maksymalnie przedłużyć okres gwarancji można o 12 miesięcy, czyli wykonawca może zaoferować maksymalnie 72 miesięczny okres gwarancji. Okres gwarancji ponad 72 miesiące nie będzie punktowany tj. Zamawiający oceni ofertę tak jak dla wykonawcy, który zaoferował dodatkowo 12 miesięcy gwarancji. Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

G = (Gb : Gn) x 40

gdzie:

G - liczba punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję,

Gb – gwarancja podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany

Gn – najdłuższa gwarancja zaoferowana w postępowaniu

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji poniżej 60 miesięcy oferta Wykonawcy będzie odrzucona z powodu niezgodności z treścią SIWZ.

13.2. Oferty będą oceniane w systemie punktowym. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, według wzoru:

Ilość punktów = C + G

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.”.

W konsekwencji w formularzu oferty Zamawiający wykreśla pkt 4 i zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 1 do SIWZ tj. formularz oferty.

Pytanie 8

Czy zaproponowany sterownik obsługujący przydomową oczyszczalnię ścieków winien być wyposażony w wyświetlacz LCD informujący o aktualnym cyklu pracy i alarmach oraz sygnalizację świetlną informującą o alarmach?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Tak, sterownik obsługujący przydomową oczyszczalnię ścieków powinien być wyposażony w wyświetlacz LCD lub równoważny informujący o aktualnym cyklu pracy i alarmach oraz sygnalizację informującą o alarmach.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 18.01.2021 r.

ZP.271.29.2020

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 775837-N-2020 w dniu 30.12.2020 r. na zamówienie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1) W związku z  dofinansowaniem zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Zamawiający wymaga zapewnienia w budowanych PBOŚ miejsca poboru próbek surowych i oczyszczonych ścieków.

2) Zamawiający modyfikuje zapis specyfikacji istotnych warunków zamówienia: w Dziale I pkt 6.2 po lit B ppkt 6.2.6 dodaje się zapis lit C o brzmieniu:

„C. potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego:

6.2.7. deklarację właściwości użytkowych zgodną z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 wystawioną przez producenta dla oferowanych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

6.2.8  pełny raport z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską obejmujący m.in.:

 1. skuteczność oczyszczania
 2. wytrzymałość konstrukcji (dla warunków suchych i mokrych)
 3. wodoszczelność
 4. trwałość materiału
 5. zużycie energii.”.

Oczyszczalnie muszą posiadać deklaracje właściwości użytkowych wystawione przez producenta i  być oznakowane znakiem CE.

3) W związku z udzielonymi wyjaśnieniami na pytania do SIWZ w dniu 18.01.2021 r. Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) i projekt umowy (zał. nr 9 do SIWZ).

4) W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający doprecyzowuje zapis zawarty w Dziale I ppkt 5.2.3.1 SIWZ w następujący sposób:

„Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

a) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości nie mniejszej niż 50 sztuk w ramach jednego kontraktu,

oraz

b) co najmniej jedną usługą polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości nie mniejszej niż 25 sztuk w ramach jednego kontraktu.

Warunek zostanie również spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał jeden kontrakt w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmujący budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości nie mniejszej niż 50 sztuk oraz usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości nie mniejszej niż 25 sztuk (wówczas spełnia warunek jako jedna robota budowlana z ppkt a i jedna usługa z ppkt b) ORAZ dodatkowo jedną robotę budowlaną z ppkt a).

5) Zmienia się termin składania i otwarcia ofert do dnia 25.01.2021 r., w konsekwencji Dział I pkt 11 ppkt 11.1. i 11.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

„11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, parter, sekretariat – pokój nr 1, w terminie do 25.01.2021 r. do godziny 11:30.

11.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 25.01.2021 r. o godz. 12:00 na sali posiedzeń zlokalizowanej w budynku ul. Targowa 1 b, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Otwarcie ofert jest jawne.”.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Ogłoszenie nr 540404457-N-2021 z dnia 18.01.2021 r.

Kalwaria Zebrzydowska:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu

Informacje o zmienianym ogłoszeniu
Numer: 775837-N-2020
Data: 30/12/2020

Sekcja I: Zamawiający

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301. Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Sekcja II: Zmiany w ogłoszeniu

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: a) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości nie mniejszej niż 50 sztuk w ramach jednego kontraktu, oraz b) co najmniej jedną usługą polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości nie mniejszej niż 25 sztuk w ramach jednego kontraktu. Warunek zostanie również spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał należycie roboty budowlane i usługę w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach jednego kontraktu. 2.Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby zdolne do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami na stanowiska: 1) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie projektowania sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 2) kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wskazane osoby winny posiadać wymagane uprawnienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia oraz aktualny wpis na listę członków właściwiej izby samorządu zawodowego. Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: a) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości nie
mniejszej niż 50 sztuk w ramach jednego kontraktu, oraz b) co najmniej jedną usługą polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości nie mniejszej niż 25 sztuk w ramach jednego kontraktu. Warunek zostanie również spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał jeden kontrakt w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmujący budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości nie mniejszej niż 50 sztuk oraz usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości nie mniejszej niż 25 sztuk (wówczas spełnia warunek jako jedna robota budowlana z ppkt a i jedna usługa z ppkt b) ORAZ dodatkowo jedną robotę budowlaną z ppkt a). 2.Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby zdolne do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami na stanowiska: 1) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie projektowania sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 2) kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wskazane osoby winny posiadać wymagane uprawnienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia oraz aktualny wpis na listę członków właściwiej izby samorządu zawodowego. Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W ogłoszeniu powinno być: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP: 1) deklarację właściwości użytkowych zgodną z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 wystawioną przez producenta dla oferowanych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” 2) pełny raport z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską obejmujący m.in.: a. skuteczność oczyszczania b. wytrzymałość konstrukcji (dla warunków suchych i mokrych) c. wodoszczelność d. trwałość materiału e. zużycie energii.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 wydłużenie okresu gwarancji 30,00 energochłonność 10,00
W ogłoszeniu powinno być: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 wydłużenie okresu gwarancji 40,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 21.01.2021, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 25.01.2021, godzina: 11:30

 

Zaktualizowany formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ (doc, 113.50KB)
Zaktualizowany projekt umowy - zał. nr 9 do SIWZ (pdf, 482.68KB)