Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2021 roku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska - zapytanie ofertowe

[8.12.2020] Zapytanie ofertowe

[10.12.2020] Pytania i odpowiedzi

[14.12.2020] Pytania i odpowiedzi

[17.12.2020] Informacja z otwarcia ofert

[17.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 22 ust. 1, pkt.1) Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

 

I. Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
NIP 551-115-81-82

Adres do korespondencji: j. w.

tel. (33) 8766 004, faks: (33) 8766 301

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska (obejmującej miejscowości: Kalwaria Zebrzydowska, Stanisław Dolny- Dolany, Stanisław Dolny- Kępki, Brody, Przytkowice, Zebrzydowice- Bieńkowice, Leńcze, Podolany)

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia tj. trasy linii komunikacyjnej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez jednego Wykonawcę na więcej niż 1 część zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które mogą zostać udzielone jednemu Wykonawcy.

3. Do realizacji usługi transportu zbiorowego osób na trasie linii komunikacyjnej:

a. Kalwaria Zebrzydowska- Stanisław Dolny (Dolany): tj. Kalwaria Zebrzydowska ZebrzydowiceBrodyStanisław Dolny (Dolany),

Kalwaria Zebrzydowska- Brody -Zebrzydowice- LKS Olimpia Zebrzydowice - Stanisław Dolny( ostatni przystanek przed granicą Gminy Kalwaria Zebrzydowska)- wg proponowanego rozkładu:

Odjazd z Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Krakowska (PKS)

6:20, 7:00, 7:45, 13:25, 14:25, 15:15 (sob. 8:00, 9:25, 11:10, 14:10)

Odjazd z Stanisław Dolny-Dolany

6:40, 7:20, 8:10, 13:50, 14:50, 15:40(sob. 8:25, 9:50, 11:35, 14:35)

Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach - 36 676,
długość linii:

  • 10,6 km ( w jedna stronę)
  • 21,2 km ( w dwie strony)

Szczegółową szacowaną pracę eksploatacyjną, na linii komunikacyjnej, o której mowa w ppkt a., przedstawia poniższa tabela:

Tabela - Szacowana praca eksploatacyjna

Okres rozliczeniowy

Łączna liczba kursów

Długość linii (km)

Praca eksploatacyjna (wzkm)

Styczeń 2021

134

21,2

 

Luty 2021

136

 

Marzec 2021

154

 

Kwiecień 2021

142

 

Maj 2021

136

 

Czerwiec 2021

142

 

Lipiec 2021

152

 

Sierpień 2021

148

 

Wrzesień 2021

148

 

Październik 2021

146

 

Listopad 2021

142

 

Grudzień 2021

150

 

suma

1730

 

36 676

 

b. Kalwaria Zebrzydowska- Podolany koło Krzyża: tj. Kalwaria Zebrzydowska Leńcze Podolany

Kalwaria Zebrzydowska-Brody-Zarzyce Wielkie - Leńcze PKP-Leńcze Kościół – Podolany (ostatni przystanek przed granicą Gminy Kalwaria Zebrzydowska) - wg proponowanego rozkładu:

Odjazd z Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Krakowska (PKS)

5:55, 6:50, 10:15, 13:20, 14:50, 16:15 (sob. 6:50, 10:15, 13:20, 14:55)

Odjazd Podolany Karczmisko

6:20, 7:15, 10:40, 13:45, 15:15, 16:40 (sob 7:15, 10:40, 13:45, 15:20)

Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach - 42 558
długość linii:

  • 12,3 km w jedna stronę
  • 24,6 km w dwie strony

Szczegółową szacowaną pracę eksploatacyjną, na linii komunikacyjnej, o której mowa w ppkt b., przedstawia poniższa tabela:

Tabela - Szacowana praca eksploatacyjna

Okres rozliczeniowy

Łączna liczba kursów

Długość linii (km)

Praca eksploatacyjna (wzkm)

Styczeń 2021

134

24,6

 

Luty 2021

136

 

Marzec 2021

154

 

Kwiecień 2021

142

 

Maj 2021

136

 

Czerwiec 2021

142

 

Lipiec 2021

152

 

Sierpień 2021

148

 

Wrzesień 2021

148

 

Październik 2021

146

 

Listopad 2021

142

 

Grudzień 2021

150

 

suma

1730

 

42 558

 

c. Kalwaria Zebrzydowska Zebrzydowice Przytkowice

Kalwaria Zebrzydowska-Zebrzydowice-Przytkowice Draboż-pętla Grabie (ostatni przystanek przed granicą Gminy Kalwaria Zebrzydowska) - wg proponowanego rozkładu:

Odjazd z Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Krakowska (PKS)

5:50, 6:50, 7:50, 13:20, 14:25, 16:15 (sob. 6:50, 9:00, 13:20, 15:20)

Odjazd z Przytkowic Grabie III

6:20, 7:20, 8:20, 13:50, 14:55, 16:45 (sob. 7:20, 9:30, 13:50, 15:50)

Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach – 61 588
długość linii:

  • 17,8 km w jedna stronę
  • 35,6 km w dwie strony

Szczegółową szacowaną pracę eksploatacyjną, na linii komunikacyjnej, o której mowa w ppkt c., przedstawia poniższa tabela:

Tabela - Szacowana praca eksploatacyjna

Okres rozliczeniowy

Łączna liczba kursów

Długość linii (km)

Praca eksploatacyjna (wzkm)

Styczeń 2021

134

35,6

 

Luty 2021

136

 

Marzec 2021

154

 

Kwiecień 2021

142

 

Maj 2021

136

 

Czerwiec 2021

142

 

Lipiec 2021

152

 

Sierpień 2021

148

 

Wrzesień 2021

148

 

Październik 2021

146

 

Listopad 2021

142

 

Grudzień 2021

150

 

suma

1730

 

61 588

d. Kalwaria Zebrzydowska – Stanisław Dolny („Kępki”): tj. Kalwaria Zebrzydowska – Zebrzydowice-Bieńkowice – Stanisław Dolny Kępki,

Kalwaria Zebrzydowska-Zebrzydowice- Bieńkowice - Stanisław Dolny Kępki ( ostatni przystanek przed granicą Gminy Kalwaria Zebrzydowska)- wg proponowanego rozkładu:

Odjazd z Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Krakowska (PKS)

6:20, 7:00, 7:45, 13:25, 14:25, 15:15 (sob. 8:00, 9:25, 11:10, 14:10)

Odjazd z Stanisław Dolny I

6:40, 7:20, 8:10, 13:50, 14:50, 15:40 (sob. 8:25, 9:50, 11:35, 14:35)

Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach - 22 144
długość linii:

  • 6,4 km w jedna stronę
  • 12,8 km w dwie strony

Szczegółową szacowaną pracę eksploatacyjną, na linii komunikacyjnej, o której mowa w ppkt d., przedstawia poniższa tabela:

Tabela - Szacowana praca eksploatacyjna

Okres rozliczeniowy

Łączna liczba kursów

Długość linii (km)

Praca eksploatacyjna (wzkm)

Styczeń 2021

134

12,8

 

Luty 2021

136

 

Marzec 2021

154

 

Kwiecień 2021

142

 

Maj 2021

136

 

Czerwiec 2021

142

 

Lipiec 2021

152

 

Sierpień 2021

148

 

Wrzesień 2021

148

 

Październik 2021

146

 

Listopad 2021

142

 

Grudzień 2021

150

 

suma

1730

 

22 144

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy i rozkładów jazdy w trakcie trwania usługi w uzgodnieniu z Wykonawcą.

3. Trasa oraz wykaz przystanków określone zostały w załączniku nr 2, w załączniku nr 3 i w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

4. Wymagany okres realizacji zamówienia wynosi: od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

5. Rodzaj zamówienia: usługa

6. Ustala się maksymalną cenę za bilet w wysokości:

 • bilet jednorazowy – 2.5 zł
 • bilet normalny miesięczny – 80 zł
 • bilet miesięczny ulgowy – ulgi ustawowe6.

7. Przewóz powinien odbywać się na podstawie wydanych biletów jednorazowych oraz miesięcznych.

8. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego

 

III. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki:

 1. Musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie drogowym osób oraz dysponować pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 875, 1087).
 2. Posiada wiedzę i doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje należycie usługę jako operator publicznego transportu zbiorowego. Wykonawca potwierdzi należyte wykonanie lub wykonywanie wykazanych usług poprzez przedłożenie Zamawiającemu odpowiednich referencji (co najmniej jednej).
 3. Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania aktualnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży wraz z ofertą kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej.
 4. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym: wykonawca musi posiadać pojazd główny (autobus) oraz zastępczy spełniający co najmniej normę Euro 6.
 5. Wykonawca musi posiadać autobusy- posiadające co najmniej 20 miejsc siedzących (każdy pojazd).

 

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 875, 1087).
 2. Referencję( Referencje) potwierdzającą należyte wykonanie lub wykonywanie usługi (usług) usługę jako operator publicznego transportu zbiorowego.
 3. Polisa - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
 4. Dokumenty potwierdzające (dowód rejestracyjny/ jeśli zawiera taką informację/ lub zaświadczenie od producenta pojazdu) o posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego spełniającego normę Euro 6.
 5. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 20 miejsc siedzących - pojazd główny i pojazd zastępczy.
 6. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 1.

 

V. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w obszarze przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną - emailem.

VII. Ofertę i dokumenty z pkt. IV należy przedłożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

VIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumienia się z Przewoźnikami:

 

IX. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień dotyczących postępowania będzie Bożena Stokłosa – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Frączek Anna – pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej, tel. 33 8766 004.
 2. Przewoźnik może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:

Kryterium

Waga

Kryterium nr 1: Całkowita rekompensata

50 pkt

Kryterium nr 2: Monitoring

30 pkt

Kryterium nr 3: Czas podstawienia autobusu zastępczego

20 pkt

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

1) Dla kryterium - „Rekompensata całkowita” zostanie dokonana według wzoru:

cena = najniższa rekompensata całkowita / rekompensata całkowita oferty ocenianej x 50 pkt

2) Dla kryterium – monitoring w autobusach

L.p.

A

B (pkt)

1

Pojazd główny i pojazd zastępczy posiadający w monitoring

30

2

Pojazd główny posiadający monitoring i pojazd zastępczy nie posiadający monitoringu

15

3

Pojazd główny i pojazd zastępczy nie posiadający monitoringu

0

W przypadku braku wskazania w formularzu oferty jakiejkolwiek propozycji dotyczącej monitoringu pojazdu głównego i zastępczego, lub wskazania więcej niż jednej propozycji, oferta zostanie odrzucona.

 

3) Dla kryterium „Czas podstawienia autobusu zastępczego” punktacja przyznana zostanie w następujący sposób:

W każdym wypadku wystąpienia okoliczności, wymagających zapewnienia pojazdu (autobusu) zastępczego, czas podstawienia autobusu nie przekroczy okresu zadeklarowanego przez Wykonawcę.

Czas podstawienia autobusu zastępczego

Liczba punktów

Powyżej 100% czasu przejazdu na linii

0 pkt

Do 100% czasu przejazdu na linii

10 pkt

Do 50% czasu przejazdu na linii

20 pkt

 

W przypadku braku wskazania w formularzu oferty jakiejkolwiek propozycji dotyczącej czasu podstawienia autobusu zastępczego, lub wskazania więcej niż jednej propozycji, oferta zostanie odrzucona.

 

X. Opis sposobu obliczania Rekompensaty całkowitej dla Wykonawców:

Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wysokość Rekompensaty całkowitej. Rekompensata całkowita określa maksymalny poziom rekompensaty, przysługującej Wykonawcy z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i jest ona obliczana w następujący sposób:

RC = (K + RZ) x P

gdzie:

RC – Rekompensata całkowita.
K – Koszt świadczenia usług (netto), w przeliczeniu do 1 wozokilometra.
RZ – rozsądny zysk, w przeliczeniu do 1 wozokilometra. Wysokość rozsądnego zysku wynosi 3% kosztów netto.
P – maksymalna praca eksploatacyjna na linii komunikacyjnej.

W formularzu oferty (stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszego zapytania ofertowego) należy wskazać koszt netto świadczenia usług, w przeliczeniu do 1 wozokilometra, następnie obliczyć wysokość rozsądnego zysku, w przeliczeniu do 1 wozokilometra oraz obliczyć Rekompensatę całkowitą, zgodnie z ww. wzorem. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

XI. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę. Informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu Oferty.

 

XII. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

XIII. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny oferty

XIV. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

 

XV. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni.

 

XVI. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

XVII. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

XVIII. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 

XIX. Miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.” w sekretariacie (parter, pok.nr 1) w terminie do 15.12.2020 r. do godz. 10:00,otwarcie ofert nastąpi 15.12.2020 r. o godz. 13:00w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w pok. nr 14.

 

Załączniki dostępne są w na stronie BIP: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1853515

 


 

Pytania i odpowiedzi

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska-Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska tj. Przytkowice Grabie III oraz Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r. na linii Kalwaria Zebrzydowska - Podolany

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający uzna takie referencje np.

a) jako operator na terenie Gminy wykonujący przez okres np. 1 dzień, tydzień lub miesiąc za kwotę np. 100zł, 1000zł lub 5000zł ?

b) jako przewoźnik wykonujący przewozy regularne w komunikacji zbiorowej na terenie Gminy (posiadający umowę z Gminą) przez okres np.10 miesięcy na kwotę np. 100 000zł, 200 000zł lub 300 000zł?

Odpowiedź nr 1:

a) Jeśli operator przedstawi referencje jako operator publicznego transportu zbiorowego Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej uzna to jako warunek spełniony.

b) Jeśli operator przedstawi referencje jako operator publicznego transportu zbiorowego Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej uzna to jako warunek spełniony.

Kalwaria Zebrzydowska, 10.12.2020 r.

 


 

Pytania i odpowiedzi

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacji gminnej

Pytanie nr 1:

Pytanie. Czy Urząd zaakceptuje referencje innej firmy, która je użycza na cały okres wykonania zadania będąc jej nadzorczą, lub w jakimś stopniu jej wykonawcą?

Odpowiedź nr 1:

Nie. Wykonawca startujący do zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacji gminnej w Kalwarii Zebrzydowskiej jest zobowiązany do przedstawienia swoich referencji (referencje muszą dotyczyć operatora, który startuje w zapytaniu ofertowym).

 

Kalwaria Zebrzydowska, 14.12.2020 r.

 


 

Informacja z otwarcia ofert

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.

Zamawiający informuje, iż dnia 15.12.2020 r o godz. 13:00 w obiekcie Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Mickiewicza 7, odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zestawienie ofert na Linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska - Stanisław Dolny Dolany

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium nr 1 Całkowita rekompensata

(pkt)

Kryterium nr 2 Monitoring (pkt)

Kryterium nr 3 Czas podstawienia autobusu

zastępczego (pkt)

Suma (pkt)

1

Przewóz Osób Mechanika Pojazdowa Leszek Janiso,
ul. Słoneczna 26,
34-120 Andrychów

34,26

30

20

84,26

2

,,MK TRANS" Warchał Karol,
ul. Konstytucji 3 Maja 99
34-120 Andrychów

50

30

20

100

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r." Zamawiający informuje, iż w wyniku postępowania zostały wybrane oferty na poszczególne linie komunikacyjne:

 1. Linia komunikacyjna Kalwaria Zebrzydowska - Stanisław Dolny Dolany:
  „MK TRANS" Warchał Karol
  ul. Konstytucji 3 Maja 99
  34-120 Andrychów
 2. Linia komunikacyjna Kalwaria Zebrzydowska - Leńcze Podolany
  „MK TRANS" Warchał Karol
  ul. Konstytucji 3 Maja 99
  34-120 Andrychów
 3. Linia komunikacyjna Kalwaria Zebrzydowska - Zebrzydowice - Przytkowice
  Mirosława Szczurek
  ul. Rola 7
  34-113 Paszkówka
 4. Linia komunikacyjna Kalwaria Zebrzydowska - Zebrzydowice-Bieńkowice - Stanisław Dolny (Kępki)
  „MK TRANS" Warchał Karol
  ul. Konstytucji 3 Maja 99
  34-120 Andrychów