Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[2.12.2020] Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

[9.12.2020] Treść pytań i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu

[16.12.2020] Informacja z otwarcia ofert

[11.01.2021] Informacja o udzieleniu zamówienia

 

ZP.271.21.2020

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 02.12.2020 r.


Ogłoszenie o zamówieniu

na wykonanie usługi pn.:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień:

64.11.00.00-0 – Usługi pocztowe  
64.11.20.00-4 – Usługi pocztowe dotyczące listów 
64.11.30.00-1 – Usługi pocztowe dotyczące paczek

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel: 33 876-62-18

Adres poczty elektronicznej do kontaktu w postępowaniu:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel:  33 876-62-18

2. Tryb udzielenia zamówienia:

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej” prowadzone jest w procedurze przewidzianej na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

2.2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.1.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 8 do ogłoszenia. Wskazane w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do głoszenia ilości poszczególnych usług pocztowych są ilościami szacunkowymi, określonymi na podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego w zakresie zapotrzebowania na okres świadczenia usługi i mogą ulec zmianie, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych usług w poszczególnych rodzajach przesyłek, w zależności od bieżących potrzeb, w ramach wartości umowy. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w formularzu cenowym. Rozliczenia następować będą na podstawie faktycznej ilości zrealizowanych usług z uwzględnieniem cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym. Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp).

Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną.

4. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:

  • od dnia 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty brutto umowy, stanowiącej maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.

(...)

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

6.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, sekretariat, parter, w terminie do 14.12.2020 r. do godz. 11:30.

6.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 14.12.2020 r. o godz. 12:00 na sali posiedzeń zlokalizowanej w budynku ul. Targowa 1 b, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

(...)

 

Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1850790

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 09.12.2020 r.

znak postępowania: ZP.271.21.2020

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia o zamówieniu ogłoszonego w Biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.12.2020 r. na zamówienie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

 

Pytanie 1

W Załączniku nr 6 do Ogłoszenia o Zamówieniu  Zamawiający wskazał do wyceny w poz. 7-10 przesyłki zwykłe ekonomiczne w obrocie zagranicznym. Przepisy Regulaminu świadczenia usług pocztowych oraz ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, umowy międzynarodowe zawarte w sposób dopuszczony przez prawo międzynarodowe dotyczące świadczenia usług pocztowych oraz wiążące regulaminy wykonawcze Światowego Związku Pocztowego nie przewidują realizacji usługi listu poleconego ekonomicznego zagranicznego, ani listu nierejestrowanego ekonomicznego. W obrocie międzynarodowym listy polecone oraz nierejestrowane traktowane są wyłącznie jako priorytetowe (najszybszej kategorii).

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dostosowanie formularza cenowego do obowiązujących przepisów, bądź usuniecie przedmiotowych pozycji.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wykreśla z formularza cenowego wiersze od 7 do 10. W konsekwencji Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany zał. nr 6 (formularz cenowy) do ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 2

Zamawiający w zał. 7 do Ogłoszenia o Zamówieniu - projekt umowy paragraf 3 ust. 5.  określa, iż za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala Wykonawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania stron.

Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na rachunek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej formy w obrocie gospodarczym: „Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający modyfikuje projekt umowy, stanowiący zał. nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób: wykreśla się zapis zawarty w § 3 ust. 5. Ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numery 5 i 6. W konsekwencji Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany zał. nr 7 (projekt umowy) do ogłoszenia o zamówieniu.

 

Pytanie 3

Zamawiający w zał. 7 do Ogłoszenia o Zamówieniu - projekt umowy paragraf 6 ust. 5.  przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w enumeratywnie wyliczonych przypadkach.

Wykonawca jako operator wyznaczony zobowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych, które objęte są przedmiotem zamówienia (na co wskazuje sam Zamawiający w SIWZ) nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Art. 53 i nast. ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych. Zatem w przypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w świetle postanowień zawartych we wzorze umowy, Wykonawca zmuszony będzie do świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny, zarówno ze względu ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć.

Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę poprzez dodanie do paragrafu 6 pkt. 5 ppkt. 6) o treści:

6) Ceny, w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących w jego działalności nowych cen usługi lub usług należących do przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych, odpowiednio tej usługi lub usług pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego, a w przypadkach gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, również pod warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen usługi lub usług przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W powyższym przypadku Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT”?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany przez Wykonawcę zapis.

 

Pytanie 4

W Załączniku 6 do Ogłoszenia o Zamówieniu  –formularz cenowy  poz. 24 Zamawiający określa  iż przedmiot zamówienia obejmuje przesyłki kurierskie krajowe które winny być doręczone w następnym dniu roboczym . Wykonawca informuje, iż od dnia 01.08.2018 r. zmienił się Regulamin Wykonawcy w zakresie doręczania przesyłek kurierskich w obrocie krajowym wg, którego przesyłki kurierskie standard doręczane będą w terminie gwarantowanym D+2 a deklarowanym D+1.

W związku z powyższym, czy Zamawiający uwzględni obowiązujący u Wykonawcy Regulamin świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, i określone terminy doręczeń przesyłek kurierskich Standard?

Brak akceptacji obowiązującego regulaminu może uniemożliwić dotrzymania gwarantowanego terminu doręczenia określonego przez Zamawiającego, a co za tym idzie, złożenia oferty.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie przesyłek kurierskich standard w obrocie krajowym w terminie gwarantowanym D+2, a deklarowanym D+1.

Pytanie 5

W pkt .15 SOPZ   Zamawiający określił, że przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich odbioru od Zamawiającego. Czy ze względu na wewnętrzne regulacje oraz zapisy regulaminu usługi obowiązującego u Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie wskazanego zapisu w następującym brzmieniu: „nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń"?

Zapis taki chroni Zamawiającego w przypadku omyłkowego nadania np. przesyłki z niekompletnym adresem. W przypadku braku takiego zapisu, Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia przesyłki z niekompletnym adresem, oraz jej natychmiastowego zwroty z powodu braku możliwości doręczenia, a także obciążenia Zamawiającego kosztem nadania i zwrotu takiej przesyłki.

Odpowiedź na pytanie 5:

W pkt 15 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 8 do ogłoszenia o zamówieniu jest zapis: „Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich dostarczenia przez Zamawiającego do wyznaczonej placówki Wykonawcy zlokalizowanej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska.”. Po tym zdaniu Zamawiający wprowadza zapis: „W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń.”. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej i BIP zmodyfikowany zał. nr 8 do ogłoszenia o zamówieniu.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 16.12.2020 r.

ZP.271.21.2020

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.12.2020 r. na zamówienie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 130 000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert została złożona 1 oferta.

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

liczba osób zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie przyjęcia przesyłek, poprzez sortowanie, przemieszczanie, aż do doręczenia, wydania lub zwrotu przesyłek

1.

POCZTA POLSKA S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

126 883,60

Od dnia 04.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

30 000

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 11.01.2021 r.

ZP.271.21.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia na:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

W wyniku postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż w dniu 04.01.2021 r. została zawarta umowa na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej” w okresie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z Wykonawcą: POCZTA POLSKA S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa na kwotę 126 883,60 zł.