Posiedzenie Komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy - 2.12.2020 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 24.11.2020 r.

BR.0012.4.2020.B

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) - zwołuję na dzień 2 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 8:30 posiedzenie Komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy. Posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w 2021 roku.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o objęcie w 2020 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o objęcie w 2021 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działki gruntowej nr 2041/2, położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem.
 12. Informacja dotycząca przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej, zabudowanej myjnią samochodową – wyrażenie opinii w sprawie wyboru kierunku dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do wypełnienia ostatniej woli Mikołaja Zebrzydowskiego.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie wszczęcia procesu beatyfikacyjnego Mikołaja Zebrzydowskiego.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2020 rok.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2020-2027.
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
 22. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji będzie prowadził posiedzenie Komisji w formie wideokonferencji z sali posiedzeń Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Targowa 1b.

Transmisja posiedzenia Komisji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Mieszkańcy, którzy będą chcieli zabrać głos w punkcie „zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska” proszeni są o zgłoszenie tego faktu do dnia 01.12.2020 r. do godziny 15:00, w Biurze Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej (pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie 694 457 951).

Przewodniczący Komisji
Robert Rudecki