Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska-Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska - zapytanie ofertowe

[5.10.2020] Zapytanie ofertowe

[7.10.2020] Pytania i odpowiedzi

[8.10.2020] Sprostowanie i uzupełnienie

[9.10.2020] Sprostowanie i uzupełnienie

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 22 ust. 1, pkt.1) Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

I. Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
NIP 551-115-81-82
Adres do korespondencji: j. w.
tel. (33) 8766 004 , faks: (33) 8766 301
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zaprasza do złożenia ofert na: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska-Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na odcinku Kalwaria Zebrzydowska-Skawina, składających się z dwóch odcinków : Kalwaria Zebrzydowska – Przytkowice Grabie oraz Grabie – Skawina (obejmujących całościowo miejscowości: Kalwaria Zebrzydowska, Zebrzydowice, Przytkowice, Grabie, Polanka Hallera, Gołuchowice, Rzozów, Skawina),przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra tylko do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska ( czyli odcinek pierwszy obejmujący teren gminy tj. miejscowości: Kalwaria Zebrzydowska, Zebrzydowice, Przytkowice), pozostała część odcinka linii komunikacyjnej tzn. od granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska( tj. przystanek Grabie pętla) do miejscowości Skawina obejmująca trasę następujących miejscowości: Grabie, Polanka Hallera, Gołuchowice, Rzozów, Skawina Cmentarz przy ul. Popiełuszki ( wszelkie uzgodnienia, rozliczenia, zezwolenia i wszystkie z tym związane formalności ) będzie należeć do przewoźnika (linia komercyjna).
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy i rozkładów jazdy w uzgodnieniu z Wykonawcą.
 3. Trasa oraz wykaz przystanków określone zostały w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
 4. Wymagany okres realizacji zamówienia wynosi: od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r.
 5. Podpisanie umowy oraz realizacja zadania przez wybranego w zapytaniu ofertowym najkorzystniejszego oferenta nastąpi po uzyskaniu przez przewoźnika i przedstawieniu Zamawiającemu wszystkich wymaganych zezwoleń i zgód, jednak nie później niż do 28.10.2020r.
 6. Szacunkowa wielkość zadania (na odc. Kalwaria Zebrzydowska-Przytkowice Grabie) wyrażona w kilometrach wynosi – 19,6, dofinansowanie na tym odcinku – to kwota 4 zł do wozokilometra do granicy Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 7. Przewóz powinien odbywać się na podstawie wydanych biletów jednorazowych oraz miesięcznych.
 8. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego
 9. Zamawiający na przedmiotowej trasie Kalwaria Zebrzydowska - Skawina przez Zebrzydowice, Przytkowice, Grabie, Polanka Hallera, Gołuchowice, Rzozów, Skawina proponuje następujący rozkład jazdy:

Odjazd: Kalwaria Zebrzydowska Dworzec Autobusowy
5.00 , 7.10 , 9.10 ,10.45 ,12.00 ,13.00, 15.10 ,17.15 ,18.50 ,20.10 ,21.00 - od poniedziałku do piątku
5.00 , 7.10 , 9.10 ,10.45 ,12.00 ,13.00 - sobota, niedziela
Odjazd: Skawina Cmentarz
6.10 , 8.00 , 9.45 ,11.15 ,12.25 ,14.10, 15.50 ,18.00 ,19.15 ,20.25 ,22.10 - od poniedziałku do piątku
6.10 , 8.00 , 9.45 ,11.15 ,12.25 ,14.10- sobota, niedziela

III. Warunki udziału w Zapytaniu ofertowym:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki:

 1. Musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie drogowym osób oraz dysponować pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 875, 1087).
 2. Posiada wiedzę i doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje należycie usługę jako operator publicznego transportu zbiorowego. Wykonawca potwierdzi należyte wykonanie lub wykonywanie wykazanych usług poprzez przedłożenie Zamawiającemu odpowiednich referencji (co najmniej jednej).
 3. Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania aktualnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży wraz z ofertą kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej.
 4. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym: wykonawca musi posiadać pojazd główny (autobus) oraz zastępczy spełniający co najmniej normę Euro 6.
 5. Wykonawca musi posiadać autobusy- posiadające co najmniej 20 miejsc siedzących(każdy pojazd).

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 875, 1087).
 2. Referencję (referencje) potwierdzającą należyte wykonanie lub wykonywanie usługi (usług) usługę jako operator publicznego transportu zbiorowego.
 3. Polisa - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
 4. Dokumenty potwierdzające (dowód rejestracyjny - jeśli zawiera taką informację - lub zaświadczenie od producenta pojazdu) o posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego spełniającego normę Euro 6.
 5. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 20 miejsc siedzących - pojazd główny i pojazd zastępczy.
 6. Wypełniony i podpisany przez Przewoźnika formularz ofertowy - załącznik nr 1.

V. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w obszarze przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

VII. Ofertę i dokumenty z pkt. IV należy przedłożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

VIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumienia się z Przewoźnikami:

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Przewoźnikami i udzielenia wyjaśnień dotyczących postępowania będzie Bożena Stokłosa – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Frączek Anna – pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej, tel. 33 8766 004.
 2. Przewoźnik może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

IX. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:

a) Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:

Kryterium

Waga

Kryterium nr 1: Cena za bilet jednorazowy

60 pkt

Kryterium nr 2: Czas podstawienia autobusu zastępczego

20pkt

Kryterium nr 3: Monitoring

20 pkt

 

b) Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Pc = Dmin / Db * 60
Pc – ilość punktów badanej oferty w kryterium „Cena za bilet jednorazowy”,
Dmin – najniższa zsumowana (A+B+C) cena brutto spośród badanych ofert,
Db – zsumowana (A+B+C) cena brutto badanej oferty,

1. dla kryterium cena za 1 bilet normalny jednorazowy:

(D)
Kalwaria Zebrzydowska-Skawina

Cena (zł)

L.p.

(A)

Odc. Kalwaria Zebrzydowska - Skawina

(wpisać proponowaną przez przewoźnika kwotę ceny za bilet)

(B)

Odc. Zebrzydowice - Skawina

(wpisać proponowaną przez przewoźnika kwotę ceny za bilet)

(C)

Odc. Grabie Pętla - Skawina

(wpisać proponowaną przez przewoźnika kwotę ceny za bilet)

 

W przypadku braku wskazania jakiejkolwiek propozycji dotyczącej ceny biletów jednorazowych lub wskazania więcej niż jednej propozycji, oferta zostanie odrzucona.

2. Dla kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego:
Oświadczam, że w razie zaistnienia konieczności, każdorazowo czas podstawienia pojazdu (autobusu) zastępczego wyniesie (Należy postawić jeden znak „X” we właściwym wierszu w kolumnie B):

L.p.

A

B (pkt)

1

powyżej 100% czasu przejazdu na linii

0

2

do 100% czasu przejazdu na linii

10

3

do 50% czasu przejazdu na linii

20

 

W przypadku braku wskazania jakiejkolwiek propozycji dotyczącej czasu podstawienia autobusu zastępczego lub wskazania więcej niż jednej propozycji, oferta zostanie odrzucona.

3. Dla kryterium – monitoring w autobusach:

L.p.

A

B (pkt)

1

Pojazd główny i pojazd zastępczy posiadający w monitoring

20

2

Pojazd główny i pojazd zastępczy nie posiadający monitoringu

0

 

W przypadku braku wskazania w formularzu oferty jakiejkolwiek propozycji dotyczącej monitoringu pojazdu głównego i zastępczego, lub wskazania więcej niż jednej propozycji, oferta zostanie odrzucona.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę. Informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu Oferty.

5. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny oferty.

7. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Przewoźnika, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

8. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni.

9. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

11. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

12. Informacja na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

X. Miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska - Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska" w sekretariacie(parter, pok.nr 1) w terminie do 12.10.2020 r. do godz. 9.30, otwarcie ofert nastąpi 12.10.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w pok. nr 14.

 

Zapytanie wraz z załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1825754

 


 

Pytania i odpowiedzi

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska-Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska

Pytanie nr 1:

Czy jeżeli mamy potwierdzone 17 lat jako przewoźnik to muszę się starać o referencje? ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak. Zgodnie z zapytaniem ofertowym Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wymaga potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywanie usługi (usług) jako operator publicznego transportu zbiorowego – w postaci Referencji (Referencje/ Zaświadczenia/ pisemna informacja) z instytucji (Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe itp.).

Pytanie nr 2:

Jeżeli tak to kto ma mi to wypisać ??

Odpowiedź na pytanie nr 2:

O referencje (referencje/Zaświadczenia/pisemna informacja) potwierdzającą należyte wykonanie lub wykonywanie usługi (usług) usługę jako operator publicznego transportu zbiorowego należy zwrócić się do instytucji z którą zawarta była lub jest umowa na świadczenie usług przewozowych (Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe itp.).

Pytanie nr 3:

Czy ilość 19,6 km Kalwaria - Grabie to odległość w dwie strony ?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Tak. 19,6 km jest to odcinek liczony w dwie strony na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska tj. odcinek: Kalwaria-Zebrzydowska-Przytkowice Grabie – 9,8 km , Przytkowice Grabie- Kalwaria Zebrzydowska- 9,8 km

Pytanie nr 4:

Czy kwota 4 zł za wozokilometr na obszarze gminy jest stała?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska dofinansowuje 4 zł do wozokilometra tylko do granicy gminy tj. Kalwaria Zebrzydowska – Przytkowice Grabie

Pytanie nr 5:

Czy kwotę za bilety, którą ustalę jest w całości moim przychodem czy muszę jakoś rozliczać się z Urzędem Miasta?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Przewoźnik , którego najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana rozlicza się z Gminą Kalwaria Zebrzydowska z odcinka w granicach gminy tj. Kalwaria Zebrzydowska – Przytkowice Grabie, natomiast przychód przewoźnika w postaci biletów ( jest przychodem przewoźnika) jednak jest pomniejszany z ogólnej kwoty deficytu tej linii komunikacyjnej dofinansowywanej przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska tj. odcinek Kalwaria Zebrzydowska – Przytkowice Grabie.

Kalwaria Zebrzydowska, 07.10.2020 r.

 


 

Sprostowanie zapytania ofertowego

na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska-Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska"

1. Ulegają sprostowaniu godziny rozkładu jazdy – pkt. II ppkt 9 do zapytania ofertowego

Odjazd: Kalwaria Zebrzydowska Dworzec Autobusowy
5.00, 7.10, 9.10, 10.35, 11.50, 13.00, 15.10, 17.15, 18.40, 19.50, 21.00 - od poniedziałku do piątku
5.00, 7.10, 9.10, 10.35, 11.50, 13.00 - sobota, niedziela

Odjazd: Skawina Cmentarz
6.10, 8.00, 9.45, 11.15, 12.25, 14.10, 15.50, 18.00, 19.15, 20.25, 22.10 - od poniedziałku do piątku
6.10, 8.00, 9.45, 11.15, 12.25, 14.10 - sobota, niedziela

Legenda:
sprostowane godziny rozkładu jazdy

 


 

Uzupełnienie zapytania ofertowego

na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska-Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska

1. Pkt II ppkt 6 zostaje uzupełniony o następujący zapis:

 • Zapis pierwotny:

Szacunkowa wielkość zadania (na odc. Kalwaria Zebrzydowska-Przytkowice Grabie) wyrażona w kilometrach wynosi – 19,6, dofinansowanie na tym odcinku – to kwota 4 zł do wozokilometra do granicy Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 • Zapis uzupełniony:

Szacunkowa wielkość zadania (na odc. Kalwaria Zebrzydowska-Przytkowice Grabie) wyrażona w kilometrach wynosi – 19,6 ,dofinansowanie na tym odcinku – to kwota 4 zł do wozokilometra do granicy Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Podana długość trasy w kilometrach 19,6 to odcinek na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska podana w dwie strony (Kalwaria Zebrzydowska – Przytkowice Grabie – 9,8 km oraz Przytkowice Grabie – Kalwaria Zebrzydowska- 9,8 km)

2. Pkt IX ppkt 3 zostaje uzupełniony o następujący zapis:

 • Zapis pierwotny

Dla kryterium – monitoring w autobusach

L.p.

A

B (pkt)

1

Pojazd główny i pojazd zastępczy posiadający w monitoring

20

2

Pojazd główny i pojazd zastępczy nie posiadający monitoringu

0


W przypadku braku wskazania w formularzu oferty jakiejkolwiek propozycji dotyczącej monitoringu pojazdu głównego i zastępczego, lub wskazania więcej niż jednej propozycji, oferta zostanie odrzucona.

 • Zapis uzupełniony

Dla kryterium – monitoring w autobusach: Administratorem danych osobowych (RODO) będzie wykonawca.

L.p.

A

B (pkt)

1

Pojazd główny i pojazd zastępczy posiadający w monitoring

20

2

Pojazd główny i pojazd zastępczy nie posiadający monitoringu

0


W przypadku braku wskazania w formularzu oferty jakiejkolwiek propozycji dotyczącej monitoringu pojazdu głównego i zastępczego, lub wskazania więcej niż jednej propozycji, oferta zostanie odrzucona.

Monitoring służyć będzie:

 • bezpieczeństwu uczestników podróży
 • kontroli opłacalności utrzymania pilotażowej linii

 


 

Pytania i odpowiedzi

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska-Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska

Pytanie nr 1:

Pytanie do pkt II ust. Wskazany w zapytaniu termin na uzyskanie zgód i zezwoleń jest bardzo krótki, czy istnieje możliwość zmiany tego zapisu i wydłużenia terminu podpisania umowy? Uzgodnienia na przystanki trwają 2 tygodnie.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie. Nie ma możliwości zmiany zapisu i wydłużenia terminu podpisania umowy.

Pytanie nr 2:

Pytanie do pkt II ust. 6. Czy podana wielkość zadania dotyczy trasy w jedną czy obie strony?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

19,6 km jest to odcinek liczony w dwie strony na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska tj. odcinek: Kalwaria-Zebrzydowska-Przytkowice Grabie – 9,8 km , Przytkowice Grabie- Kalwaria Zebrzydowska-9,8km.

Pytanie nr 3:

Pytanie do pkt II ust. 9. Czy brano pod uwagę ustalając rozkład jazdy i warunki zapytania, że obsługa trasy jednym pojazdem może nie być wykonalna?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
W dniu dzisiejszym tj. 08.10.2020 r. zostało umieszczone sprostowanie zapytania ofertowego na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska-Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska” .
Sprostowaniu uległy godziny rozkłady jazdy:

Odjazd: Kalwaria Zebrzydowska Dworzec Autobusowy
5.00, 7.10, 9.10, 10.35, 11.50, 13.00, 15.10, 17.15, 18.40, 19.50, 21.00 - od poniedziałku do piątku
5.00, 7.10, 9.10, 10.35, 11.50, 13.00 - sobota, niedziela

Odjazd: Skawina Cmentarz
6.10, 8.00, 9.45, 11.15, 12.25, 14.10, 15.50, 18.00, 19.15, 20.25, 22.10 - od poniedziałku do piątku
6.10, 8.00, 9.45, 11.15, 12.25, 14.10 - sobota, niedziela

Legenda:
- sprostowane godziny rozkładu jazdy

Pytanie nr 4:

Pytanie do pkt III ust. 2. Czy zamawiający ustalając warunki określone w tym punkcie badał, która firm transportowych działających na lokalnym rynku posiada stosowne referencje??

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie ma obowiązku rozeznania rynku.
Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1825754, i jest ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych i spełniających stawiane wymagania.
Zamawiający jako organizator może wymagać od oferentów, starających się o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, przedstawienia dokumentów jakimi są m.in. referencje( referencje/ zaświadczenie/ pisemna informacja) poświadczone przez Instytucję (Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe itp.) na terenie której wykonywane były lub są usługi jako operator publicznego transportu zbiorowego/ transportu osób ( przewóz osób).

Pytanie nr 6:

Pytanie do IX ust. 2 ust. 3-4- czy zamawiający może doprecyzować zakres monitoringu. Czy w przypadku objęcia nim pasażerów i instalacją monitoringu w związku z zamówieniem, administratorem danych (RODO) będzie wykonawca czy zamawiający. Czy zamawiający dokonał rozeznania, które firmy posiadają monitoring, czy jest to ewentualnie firma, która również posiada referencje? Czy wskazane w pkt. IX. ust. 4 że pojazd podstawowy ma monitoring a rezerwowy nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

W dniu dzisiejszym tj. 08.10.2020r. zostało umieszczone uzupełnienie zapytania ofertowego na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska-Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska.” o zapis:
• Zapis uzupełniony
Dla kryterium – monitoring w autobusach :¬ Administratorem danych osobowych (RODO) będzie wykonawca.

L.p.

A

B (pkt)

1

Pojazd główny i pojazd zastępczy posiadający w monitoring

20

2

Pojazd główny i pojazd zastępczy nie posiadający monitoringu

0

 

W przypadku braku wskazania w formularzu oferty jakiejkolwiek propozycji dotyczącej monitoringu pojazdu głównego i zastępczego, lub wskazania więcej niż jednej propozycji, oferta zostanie odrzucona.
Monitoring służyć będzie:

 • bezpieczeństwu uczestników podróży
 • kontroli opłacalności utrzymania pilotażowej linii

Zamawiający nie ma obowiązku rozeznania rynku.
Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1825754, i jest ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych i spełniających stawiane wymagania.

Kalwaria Zebrzydowska, 8.10.2020 r.

 


 

Uzupełnienie zapytania ofertowego

na Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska-Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska.

1. Pkt III ppkt 2 zostaje uzupełniony o następujący zapis:

 • Zapis pierwotny:

Posiada wiedzę i doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje należycie usługę jako operator publicznego transportu zbiorowego.
Wykonawca potwierdzi należyte wykonanie lub wykonywanie wykazanych usług poprzez przedłożenie Zamawiającemu odpowiednich referencji (co najmniej jednej).

 • Zapis uzupełniony:

Posiada wiedzę i doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje należycie usługę jako operator publicznego transportu zbiorowego/ transport osób (przewóz osób).
Wykonawca potwierdzi należyte wykonanie lub wykonywanie wykazanych usług poprzez przedłożenie Zamawiającemu odpowiednich referencji/ zaświadczenie/ pisemna informację)- co najmniej jednej, poświadczoną przez Instytucję (Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe itp.) na terenie której wykonywane były lub są świadczone usługi jako operator publicznego transportu zbiorowego/ transport osób (przewóz osób).

2. Pkt IV ppkt 2 zostaje uzupełniony o następujący zapis:

 • Zapis pierwotny

Referencję( Referencje) potwierdzającą należyte wykonanie lub wykonywanie usługi (usług) usługę jako operator publicznego transportu zbiorowego.

 • Zapis uzupełniony:

Referencję (Referencje) zaświadczenie/ pisemna informację potwierdzającą należyte wykonanie lub wykonywanie usługi (usług) usługę jako operator publicznego transportu zbiorowego/ transportu osób (przewóz osób)