Budowa oświetleń na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na zadania

[30.09.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[16.10.2020] Informacja z otwarcia ofert

 

ZP.271.17.2020

Ogłoszenie nr 591302-N-2020 z dnia 2020-09-30 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Budowa oświetleń na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetleń na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na zadania
Numer referencyjny: ZP.271.17.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: budowa oświetleń na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia drogi gminnej Barwałd Średni – Filkówka w Barwałdzie Średnim, Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia drogi gminnej – Cmentarz – Zagrody w miejscowości Przytkowice, Zadanie nr 3: Budowa oświetlenia drogi gminnej przez wieś w miejscowości Zarzyce Wielkie, Zadanie nr 4: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Brody, Zadanie nr 5: Budowa oświetlenia drogi powiatowej Barwałd Górny – Stryszów w miejscowości Barwałd Górny, Zadanie nr 6: Budowa oświetlenia drogi powiatowej Kalwaria Zebrzydowska ul. Floriana – Brzeźnica w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska i Zebrzydowice, Zadanie nr 7: Budowa oświetlenia drogi gminnej Zagórze w miejscowości Stanisław Dolny. Zakres robót obejmuje między innymi: - montaż i stawianie słupów oświetleniowych, - budowę sieci kablowej, - montaż opraw oświetleniowych LED, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, - załatwienie wszelkich formalności związanych z uruchomieniem oświetlenia, - przy realizacji inwestycji należy spełnić wszystkie warunki wynikające z uzgodnień inwestycji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (części zamówienia). Zadania nr 1: Budowa oświetlenia drogi gminnej Barwałd Średni – Filkówka w Barwałdzie Średnim, nr 4: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Brody, nr 5: Budowa oświetlenia drogi powiatowej Barwałd Górny – Stryszów w miejscowości Barwałd Górny i nr 7: Budowa oświetlenia drogi gminnej Zagórze w miejscowości Stanisław Dolny zostały wytyczone przez geodetę. Szczegółowo roboty budowlane na każde zadanie określone zostały w projektach budowlanych, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. (...)
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-16, godzina: 10:30 (...)

 

Pełna treść ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1823554


Kalwaria Zebrzydowska, 16.10.2020 r.

ZP.271.17.2020

Informacja z otwarcia ofert


złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 591302-N-2020 w dniu 30.09.2020 r.
na zamówienie pn. Budowa oświetleń na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na zadania

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi odpowiednio:

na zadanie nr 1: 115 812,06 zł (słownie złotych: sto piętnaście tysięcy osiemset dwanaście 06/100),

na zadanie nr 2: 69 922,27 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa 27/100),

na zadanie nr 3: 66 026,97 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia sześć  97/100),

na zadanie nr 4: 18 725,66 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 66/100),

na zadanie nr 5: 60 266,72 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć 72/100),

na zadanie nr 6: 52 708,72 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiem 72/100),

na zadanie nr 7: 68 769,24 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć 24/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone oferty, o których informacje zamieszczono w tabelach poniżej:

 

Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia drogi gminnej Barwałd Średni – Filkówka w Barwałdzie Średnim

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

FHU MAXI Bogdan Jędrzejek
Koszary 167
34-600 Limanowa

91 788,11

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

ELWATT Sp. z o. o.
43-340 Kozy ul. Kęcka 96a
32-650 Kęty
ul. Krakowska 96a p.14

90 225,09

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Stanisław Żurek
Babica 134 B
34-103 Witanowice

94 839,64

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Firma Elektryczna
i Teletechniczna Kamil Jasiński
Przydonica 48
33-318 Gródek Nad Dunajcem

68 000,00

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

ELEKTRO-MAX Michał Słonina
Rudnik ul. Słoneczna 342
32-440 Sułkowice

128 755,80

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

ELEMAR Sp. z o. o. sp. k.
ul. Piaski 28
32-555 Zagórze

84 999,99

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

7.

Konsorcjum firm: Zakład Elektroinstalacyjny BS
Bartosz Sikora
ul. Kroczymiech 60A
32-500 Chrzanów
oraz Zakład Elektroinstalacyjny AS Artur Sikora
ul. Kroczymiech 60A
32-500 Chrzanów

128 102,04

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia drogi gminnej – Cmentarz – Zagrody w miejscowości Przytkowice

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

FHU MAXI Bogdan Jędrzejek
Koszary 167
34-600 Limanowa

56 899,92

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

ELWATT Sp. z o. o.
43-340 Kozy ul. Kęcka 96a
32-650 Kęty
ul. Krakowska 96a p.14

55 985,30

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Stanisław Żurek
Babica 134 B
34-103 Witanowice

57 241,89

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Firma Elektryczna
i Teletechniczna Kamil Jasiński
Przydonica 48
33-318 Gródek Nad Dunajcem

65 000,00

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

ELEKTRO-MAX Michał Słonina
Rudnik ul. Słoneczna 342
32-440 Sułkowice

68 243,28

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

ELEMAR Sp. z o. o. sp. k.
ul. Piaski 28
32-555 Zagórze

55 999,98

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

7.

Konsorcjum firm: Zakład Elektroinstalacyjny BS
Bartosz Sikora
ul. Kroczymiech 60A
32-500 Chrzanów
oraz Zakład Elektroinstalacyjny AS Artur Sikora
ul. Kroczymiech 60A
32-500 Chrzanów

81 935,22

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Zadanie nr 3: Budowa oświetlenia drogi gminnej przez wieś w miejscowości Zarzyce Wielkie

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

ELWATT Sp. z o. o.
43-340 Kozy ul. Kęcka 96a
32-650 Kęty
ul. Krakowska 96a p.14

47 808,39

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Stanisław Żurek
Babica 134 B
34-103 Witanowice

54 550,16

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Firma Elektryczna
i Teletechniczna Kamil Jasiński
Przydonica 48
33-318 Gródek Nad Dunajcem

37 000,00

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

ELEKTRO-MAX Michał Słonina
Rudnik ul. Słoneczna 342
32-440 Sułkowice

55 975,61

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

ELEMAR Sp. z o. o. sp. k.
ul. Piaski 28
32-555 Zagórze

48 994,66

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

Konsorcjum firm: Zakład Elektroinstalacyjny BS
Bartosz Sikora
ul. Kroczymiech 60A
32-500 Chrzanów
oraz Zakład Elektroinstalacyjny AS Artur Sikora
ul. Kroczymiech 60A
32-500 Chrzanów

63 908,34

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Zadanie nr 4: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Brody

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

ELWATT Sp. z o. o.
43-340 Kozy ul. Kęcka 96a
32-650 Kęty
ul. Krakowska 96a p.14

16 294,07

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Stanisław Żurek
Babica 134 B
34-103 Witanowice

14 030,43

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Firma Elektryczna
i Teletechniczna Kamil Jasiński
Przydonica 48
33-318 Gródek Nad Dunajcem

12 000,00

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

ELEKTRO-MAX Michał Słonina
Rudnik ul. Słoneczna 342
32-440 Sułkowice

19 586,14

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

ELEMAR Sp. z o. o. sp. k.
ul. Piaski 28
32-555 Zagórze

15 900,00

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

Konsorcjum firm: Zakład Elektroinstalacyjny BS
Bartosz Sikora
ul. Kroczymiech 60A
32-500 Chrzanów
oraz Zakład Elektroinstalacyjny AS Artur Sikora
ul. Kroczymiech 60A
32-500 Chrzanów

19 832,52

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Zadanie nr 5: Budowa oświetlenia drogi powiatowej Barwałd Górny – Stryszów w miejscowości Barwałd Górny

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

ELWATT Sp. z o. o.
43-340 Kozy ul. Kęcka 96a
32-650 Kęty
ul. Krakowska 96a p.14

54 393,86

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Stanisław Żurek
Babica 134 B
34-103 Witanowice

55 239,92

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Firma Elektryczna
i Teletechniczna Kamil Jasiński
Przydonica 48
33-318 Gródek Nad Dunajcem

41 000,00

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

ELEKTRO-MAX Michał Słonina
Rudnik ul. Słoneczna 342
32-440 Sułkowice

61 510,17

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

ELEMAR Sp. z o. o. sp. k.
ul. Piaski 28
32-555 Zagórze

50 000,00

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

Konsorcjum firm: Zakład Elektroinstalacyjny BS
Bartosz Sikora
ul. Kroczymiech 60A
32-500 Chrzanów
oraz Zakład Elektroinstalacyjny AS Artur Sikora
ul. Kroczymiech 60A
32-500 Chrzanów

65 030,10

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Zadanie nr 6: Budowa oświetlenia drogi powiatowej Kalwaria Zebrzydowska ul. Floriana – Brzeźnica w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska i Zebrzydowice

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

ELWATT Sp. z o. o.
43-340 Kozy ul. Kęcka 96a
32-650 Kęty
ul. Krakowska 96a p.14

49 614,76

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Stanisław Żurek
Babica 134 B
34-103 Witanowice

53 507,39

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Firma Elektryczna
i Teletechniczna Kamil Jasiński
Przydonica 48
33-318 Gródek Nad Dunajcem

51 000,00

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

ELEKTRO-MAX Michał Słonina
Rudnik ul. Słoneczna 342
32-440 Sułkowice

50 184,58

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

ELEMAR Sp. z o. o. sp. k.
ul. Piaski 28
32-555 Zagórze

50 000,00

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

Konsorcjum firm: Zakład Elektroinstalacyjny BS
Bartosz Sikora
ul. Kroczymiech 60A
32-500 Chrzanów
oraz Zakład Elektroinstalacyjny AS Artur Sikora
ul. Kroczymiech 60A
32-500 Chrzanów

66 547,92

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Zadanie nr 7: Budowa oświetlenia drogi gminnej Zagórze w miejscowości Stanisław Dolny

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

FHU MAXI Bogdan Jędrzejek
Koszary 167
34-600 Limanowa

55 569,43

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

ELWATT Sp. z o. o.
43-340 Kozy ul. Kęcka 96a
32-650 Kęty
ul. Krakowska 96a p.14

67 363,57

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Stanisław Żurek
Babica 134 B
34-103 Witanowice

63 039,53

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Firma Elektryczna
i Teletechniczna Kamil Jasiński
Przydonica 48
33-318 Gródek Nad Dunajcem

69 000,00

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

ELEKTRO-MAX Michał Słonina
Rudnik ul. Słoneczna 342
32-440 Sułkowice

69 499,67

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

ELEMAR Sp. z o. o. sp. k.
ul. Piaski 28
32-555 Zagórze

63 900,00

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

7.

Konsorcjum firm: Zakład Elektroinstalacyjny BS
Bartosz Sikora
ul. Kroczymiech 60A
32-500 Chrzanów
oraz Zakład Elektroinstalacyjny AS Artur Sikora
ul. Kroczymiech 60A
32-500 Chrzanów

67 522,08

21.12.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ