Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania

[24.09.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[09.10.2020] Informacja z otwarcia ofert

[22.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[09.11.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

ZP.271.16.2020

Ogłoszenie nr 588996-N-2020 z dnia 2020-09-24 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania
Numer referencyjny: ZP.271.16.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1: Budowa dwóch zatok autobusowych w ramach przebudowy drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów w km 60+931-61+046 w miejscowości Brody; Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr K470113 „Szkoła” w miejscowości Zarzyce Wielkie; Zadanie nr 3: Modernizacja drogi ul. Dworcowa w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej dla każdego zadania oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.   (...)  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-09, godzina: 11:30 (...)

 

Pełna treść ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1821029

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 09.10.2020 r.

ZP.271.16.2020

Informacja z otwarcia ofert


złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 588996-N-2020 w dniu 24.09.2020 r.

na zamówienie pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

na zadanie nr 1: 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 0/100),

na zadanie nr 2: 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 0/100),

na zadanie nr 3: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 0/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone oferty, o których informacje zamieszczono poniżej:

Zadanie nr 1: Budowa dwóch zatok autobusowych w ramach przebudowy drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów w km 60+931-61+046 w miejscowości Brody

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

264 833,74

31.05.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr K470113 „Szkoła” w miejscowości Zarzyce Wielkie

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

217 752,80

30.11.2020 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Zadanie nr 3: Modernizacja drogi ul. Dworcowa w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

38 311,11

30.11.2020 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

37 617,26

30.11.2020 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 22.10.2020 r.

ZP.271.16.2020

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 588996-N-2020 w dniu 24.09.2020 r. na zamówienie pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania,Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych zadań:

Zadanie nr 1: Budowa dwóch zatok autobusowych w ramach przebudowy drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów w km 60+931-61+046 w miejscowości Brody

oferta złożona przez:

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

 

cena wybranej oferty: 264 833,74

słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy 74/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na Zadanie nr 1 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

60,00

40,00

100,00

 

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr K470113 „Szkoła” w miejscowości Zarzyce Wielkie

oferta złożona przez:

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

 

cena wybranej oferty: 217 752,80

słownie złotych: dwieście siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa 80/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na Zadanie nr 2 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

60,00

40,00

100,00

Zadanie nr 3: Modernizacja drogi ul. Dworcowa w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

oferta złożona przez:

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

 

cena wybranej oferty: 37 617,26

słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemnaście 26/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 3 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

58,91

40,00

98,91

2.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

60,00

40,00

100,00

 


 

 

Ogłoszenie nr 510222192-N-2020 z dnia 09-11-2020 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 588996-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

Sekcja I: Zamawiający

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.16.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1: Budowa dwóch zatok autobusowych w ramach przebudowy drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów w km 60+931-61+046 w miejscowości Brody; Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr K470113 „Szkoła” w miejscowości Zarzyce Wielkie; Zadanie nr 3: Modernizacja drogi ul. Dworcowa w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej dla każdego zadania oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1

 

Sekcja III: Procedura

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

Sekcja IV: Udzielenie zamówienia

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Budowa dwóch zatok autobusowych w ramach przebudowy drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów w km 60+931-61+046 w miejscowości Brody

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 230642.81
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Wykonawczy KOMMEL mgr inż. Bronisław Merak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Barwałd Średni 230
Kod pocztowy: 34-124
Miejscowość: Barwałd Średni
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 264833.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 264833.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 264833.74
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr K470113 „Szkoła” w miejscowości Zarzyce Wielkie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 187682.93
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Wykonawczy KOMMEL mgr inż. Bronisław Merak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Barwałd Średni 230
Kod pocztowy: 34-124
Miejscowość: Barwałd Średni
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 217752.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 217752.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 217752.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Modernizacja drogi ul. Dworcowa w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 36008.68
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Wykonawczy KOMMEL mgr inż. Bronisław Merak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Barwałd Średni 230
Kod pocztowy: 34-124
Miejscowość: Barwałd Średni
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 37617.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37617.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38311.11
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.