Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020

[16.09.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[28.09.2020] Pytania i odpowiedzi do SIWZ

[01.10.2020] Informacja z otwarcia ofert

[09.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[03.11.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

ZP.271.15.2020

Ogłoszenie nr 585665-N-2020 z dnia 2020-09-16 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020
Numer referencyjny: ZP.271.15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie (...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-01, godzina: 12:30 (...)

 

Pełna treść ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1816621

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 28.09.2020 r.

ZP.271.15.2020

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 585665-N-2020 w dniu 16.09.2020 r. na zamówienie pn.: Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Dotyczy wzór umowy § 8 ust. 5: Wnosimy o modyfikację zapisu, iż w przypadku gdy badania potwierdzą zgodną z umową jakość materiałów i robót koszty ich przeprowadzenia poniesie Zamawiający. Wykonawca chce uniknąć nieuzasadnionego zlecania badań co generowałoby dodatkowe koszty.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 8 ust. 5 projektu umowy bez zmian.

Pytanie 2:

Dotyczy wzór umowy § 10 ust. 7 i 8: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności, biorąc pod uwagę w szczególności krótki okres realizacji zamówienia publicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, w konsekwencji zapisy zawarte w § 10 ust. 7 i 8 projektu umowy otrzymują nowe brzmienie:

„7. Zamawiający, w terminie 7 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni;

8.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.”.

Pytanie 3:

Dotyczy wzór umowy § 11 ust.9: Wnosimy o zmianę „dwukrotnego” na „wielokrotnego” zgodnie z ustawą pzp.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 11 ust. 9 projektu umowy.

§ 11 ust. 9 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.”.

Pytanie 4:

Dotyczy wzór umowy § 12 ust.4: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co w przypadku, gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w §12 ust.4 ? Czy Wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy czy oczekiwać na podpisanie Aneksu?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności zwiększenia zakresu robót na danym odcinku w stosunku do przedmiaru robót, Wykonawca winien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Pytanie 5:

Dotyczy wzór umowy § 12 ust.5: Wnosimy o dookreślenie „wymagalne” wynagrodzenie.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 12 ust. 5 projektu umowy bez zmian.

Pytanie 6:

Dotyczy wzór umowy § 16 ust.4: Prosimy o dookreślenie „pisemne” wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 16 ust. 4 projektu umowy bez zmian.

Pytanie 7:

Dotyczy wzór umowy § 17 ust. 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie Zamawiający dokona odbioru? Podano jedynie termin w którym do odbioru przystąpi.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Odbiór robót zostanie dokonany niezwłocznie po sprawdzeniu wykonanych robót objętych zgłoszeniem Wykonawcy.

Pytanie 8:

Dotyczy wzór umowy § 17 ust. 3 pkt. 1): Wnosimy o modyfikację zapisu. Zamawiający nie może odmówić odbioru, chyba że wady są istotne. Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. Wnosimy o modyfikację zapisu: „jeżeli wady nadają się do usunięcia, może żądać ich usunięcia w oznaczonym terminie, a jeżeli wady te są istotne może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad”.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający modyfikuje zapis § 17 ust. 3 pkt 1) projektu umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)       jeżeli wady nadają się do usunięcia, może żądać ich usunięcia w oznaczonym terminie, a jeżeli wady te są istotne może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,”.

 

Pytanie 9:

Dotyczy wzór umowy § 20 ust.1 pkt. 5): Wnosimy o dookreślenie „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający modyfikuje zapis § 20 ust. 1 pkt 5) projektu umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1)       w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku  nastąpi w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2)       zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3)       zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4)       Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5)       Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 01.10.2020 r.

ZP.271.15.2020

 

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 585665-N-2020 w dniu 16.09.2020 r.

na zamówienie pn. „Modernizacja dróg gminnych

na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 726 148,65 zł (słownie złotych: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy  sto czterdzieści osiem 65/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone 2 oferty, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

706 610,08

30.11.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

PRDM Wadowice Sp. z o. o.
Barwałd Dolny 76 A
34-124 Klecza Górna

577 110,52

30.11.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 

 


 

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 08.10.2020 r.

ZP.271.15.2020

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 585665-N-2020 w dniu 16.09.2020 r. na zamówienie pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

PRDM Wadowice Sp. z o. o.
Barwałd Dolny 76 A
34-124 Klecza Górna

cena wybranej oferty: 577 110,52

słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziesięć 52/100.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

49,00

40,00

89,00

2.

PRDM Wadowice Sp. z o. o.
Barwałd Dolny 76 A
34-124 Klecza Górna

60,00

40,00

100,00


Ogłoszenie nr 510217895-N-2020 z dnia 03-11-2020 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 585665-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

Sekcja I: Zamawiający

I. 1) Nazwa i adres:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.15.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska. Zakres prac obejmuje remont nawierzchni jezdni, odtworzenie poboczy na 20 odcinkach dróg gminnych. Założono remont poprzez wykonanie w miejsce zniszczonej i wyeksploatowanej nawierzchni – nową nawierzchnię bitumiczną, rozłożoną w jednej lub dwóch warstwach i zagęszczoną mechanicznie, w ramach zadania założono również uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz wedle potrzeb mechaniczne profilowanie podłoża. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp będzie polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, którego dotyczy umowa podstawowa do 80% wartości określonej w umowie o wykonanie zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym. 3. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: prace związane z robotami bitumicznymi. 4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 5. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3.6. SIWZ wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 7. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 8. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 12. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 14. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 15. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

 

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7

Sekcja III: Procedura

III.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Sekcja IV: Udzielenie zamówienia

IV.1) Data udzielenia zamówienia: 15/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 590364.75
Waluta pln

IV.3) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) Liczba odrzuconych ofert: 0

IV.5) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: PRDM Wadowice Sp. z o. o.
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Barwałd Dolny 76 A
Kod pocztowy: 34-124
Miejscowość: Klecza Górna
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty/ wartości zawartej umowy oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną/kosztem

Cena wybranej oferty/wartość umowy 577110.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 577110.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 706610.08
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.