Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2020/2021 z podziałem na 14 zadań

[31.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[01.10.2020] Informacja z otwarcia ofert

[20.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[23.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ZP.271.14.2020

Identyfikator postępowania: 132e0928-4f5d-4cf3-b0d6-df79bbb03104

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407336-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Usługi odśnieżania
2020/S 168-407336


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi


Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Krajowy numer identyfikacyjny: ZP.271.14.2020

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 7

Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Kod pocztowy: 34-130

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Tel.: +48 338766218
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2020/2021 z podziałem na 14 zadań
Numer referencyjny: ZP.271.14.2020
II.1.2) Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi: kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2020/2021 z podziałem na 14 zadań. Zadanie nr 1 – Sołectwo Barwałd Górny, Zadanie nr 2 – Sołectwo Barwałd Średni, Zadanie nr 3 – Sołectwo Brody, Zadanie nr 4 – Sołectwo Bugaj, Zadanie nr 5 – Sołectwo Leńcze, Zadanie nr 6 – Sołectwo Podolany, Zadanie nr 7 –Sołectwo Przytkowice, Zadanie nr 8 – Sołectwo Stanisław Dolny Kępki, Zadanie nr 9 – Sołectwo Stanisław Dolny Dolany, Zadanie nr 10 – Sołectwo Zarzyce Małe, Zadanie nr 11 – Sołectwo Zarzyce Wielkie, Zadanie nr 12 –Sołectwo Zebrzydowice, Zadanie nr 13 – Sołectwo Zebrzydowice Bieńkowice, Zadanie nr 14 – Miasto Kalwaria Zebrzydowska.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Zakres prac został określony w SIWZ wraz z załącznikami.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

(...)
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/10/2020
Czas lokalny: 10:00

(...)

 

miniPortal - wersja produkcyjna
https://miniportal.uzp.gov.pl/

miniPortal - informacje i filmy instruktażowe
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

 

Pełna treść ogłoszenia, specyfikacja oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1809217

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 01.10.2020 r.

ZP.271.14.2020

 

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
nr 2020/S 168-407336 w dniu 31.08.2020 r. na zamówienie pn.:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie
i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
w sezonie 2020/2021 z podziałem na 14 zadań
"


Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi na poszczególne zadania:

Zadanie nr 1 – Sołectwo Barwałd Górny: 113 000 zł (słownie złotych: sto trzynaście tysięcy)

Zadanie nr 2 – Sołectwo Barwałd Średni: 172 000 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dwa tysiące)

Zadanie nr 3 – Sołectwo Brody: 131 000 zł (słownie złotych: sto trzydzieści jeden tysięcy)

Zadanie nr 4 – Sołectwo Bugaj: 63 000 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące)

Zadanie nr 5 – Sołectwo Leńcze: 202 000 zł (słownie złotych: dwieście dwa tysiące)

Zadanie nr 6 – Sołectwo Podolany: 46 000 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy)

Zadanie nr 7 – Sołectwo Przytkowice: 182 000 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt dwa tysiące)

Zadanie nr 8 – Sołectwo Stanisław Dolny Kępki: 81 000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy)

Zadanie nr 9 – Sołectwo Stanisław Dolny Dolany: 27 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy)

Zadanie nr 10 – Sołectwo Zarzyce Małe: 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy)

Zadanie nr 11 – Sołectwo Zarzyce Wielkie: 78 000 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt osiem tysięcy)

Zadanie nr 12 – Sołectwo Zebrzydowice: 151 000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy)

Zadanie nr 13 – Sołectwo Zebrzydowice Bieńkowice: 26 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy)

Zadanie nr 14 – Miasto Kalwaria Zebrzydowska: 306 000 zł (słownie złotych: trzysta sześć tysięcy).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta na zadanie nr

Cena

(zł brutto)

Zaproponowana kara umowna

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Paweł Wyroba

34-141 Przytkowice 192

6

44 036,46

500 zł

od 01.11.2020 r.

do 31.03.2021 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

10

29 728,51

11

75 078,63

2.

STOPIAK Sławomir Stopa

Barwałd Średni 310

34-124 Klecza Górna

1

115 254,90

1000 zł

od 01.11.2020 r.

do 31.03.2021 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

2

178 899,84

8

87 003,45

13

26 025,30

3.

Przedsiębiorstwo Komunalne Kalteks Spółka z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

3

140 696,35

500 zł

od 01.11.2020 r.

do 31.03.2021 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

4

68 157,83

5

194 997,89

12

162 463,05

13

20 999,25

14

328 501,71

4.

AGRO-KOM

Michał Kania

ul. Pałacowa 28

34-113 Paszkówka

5

196 412,71

1 000 zł

od 01.11.2020 r.

do 31.03.2021 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

7

164 289,14

8

110 545,56

9

27 172,80

13

31 230,36

 

 


 

ZP.271.14.2020

Kalwaria Zebrzydowska, 20.10.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zadania nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
nr 2020/S 168-407336 w dniu 31.08.2020 r. na zamówienie pn. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2020/2021 z podziałem na 14 zadańZamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych zadań, złożonej przez:

 

Zadanie nr 3:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Brody w sezonie 2020/2021

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o.
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 140 696,35 zł
słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć 35/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 60,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na Zadanie nr 3 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

0

60,00

Zadanie nr 4:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Bugaj w sezonie 2020/2021

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o.
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 68 157,83 zł
słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 83/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 60,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na Zadanie nr 4 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

0

60,00

 

Zadanie nr 5:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Leńcze w sezonie 2020/2021

AGRO-KOM Michał Kania
ul. Pałacowa 28
34-113 Paszkówka

cena wybranej oferty: 196 412,71 zł
słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwanaście 71/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 99,57 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na Zadanie nr 5 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

AGRO-KOM Michał Kania
ul. Pałacowa 28
34-113 Paszkówka

59,57

40,00

99,57

2.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

0

60,00

Zadanie nr 6:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Podolany w sezonie 2020/2021

Paweł Wyroba
34-141 Przytkowice 192

cena wybranej oferty: 44 036,46 zł
słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące trzydzieści sześć 46/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 60,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na Zadanie nr 6 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

Paweł Wyroba
34-141 Przytkowice 192

60,00

0

60,00

Zadanie nr 7:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Przytkowice w sezonie 2020/2021

AGRO-KOM Michał Kania
ul. Pałacowa 28
34-113 Paszkówka

cena wybranej oferty: 164 289,14 zł
słownie złotych: sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć 14/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na Zadanie nr 7 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

AGRO-KOM Michał Kania
ul. Pałacowa 28
34-113 Paszkówka

60,00

40,00

100,00

Zadanie nr 9:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Stanisław Dolny Dolany w sezonie 2020/2021

AGRO-KOM Michał Kania
ul. Pałacowa 28
34-113 Paszkówka

cena wybranej oferty: 27 172,80 zł
słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa 80/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 9 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

AGRO-KOM Michał Kania
ul. Pałacowa 28
34-113 Paszkówka

60,00

40,00

100,00

 

Zadanie nr 10:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Zarzyce Małe w sezonie 2020/2021

Paweł Wyroba
34-141 Przytkowice 192

cena wybranej oferty: 29 728,51 zł
słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem cztery 51/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na Zadanie nr 10 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

Paweł Wyroba
34-141 Przytkowice 192

60,00

0

60,00

 

Zadanie nr 11:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Zarzyce Wielkie w sezonie 2020/2021

Paweł Wyroba
34-141 Przytkowice 192

cena wybranej oferty: 75 078,63 zł
słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt osiem 63/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 60,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 11 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

Paweł Wyroba
34-141 Przytkowice 192

60,00

0

60,00

 

Zadanie nr 12:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Zebrzydowice w sezonie 2020/2021

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o.
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 162 463,05 zł
słownie złotych: sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy 05/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 60,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na Zadanie nr 12 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

0

60,00

Zadanie nr 14:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie Miasta Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2020/2021

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o.
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 328 501,71 zł
słownie złotych: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset jeden 71/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 60,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na Zadanie nr 14 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

0

60,00

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 23.10.2020 r.

ZP.271.14.2020

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zadania nr 1, 2, 8 i 13

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
nr 2020/S 168-407336 w dniu 31.08.2020 r. na zamówienie pn. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2020/2021 z podziałem na 14 zadań Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadań nr 1, 2, 8 i 13, złożonej przez:

Zadanie nr 1:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Barwałd Górny w sezonie 2020/2021

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

cena wybranej oferty: 115 254,90 zł

słownie złotych: sto piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery 90/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na Zadanie nr 1 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

60,00

40,00

100,00

Zadanie nr 2:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Barwałd Średni w sezonie 2020/2021

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

cena wybranej oferty: 178 899,84 zł

słownie złotych: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 84/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na Zadanie nr 2 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

 

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

60,00

40,00

100,00

Zadanie nr 8:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Stanisław Dolny Kępki w sezonie 2020/2021

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

cena wybranej oferty: 87 003,45 zł

słownie złotych: osiemdziesiąt siedem tysięcy trzy 45/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 8 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

 

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

60,00

40,00

100,00

2.

AGRO-KOM
Michał Kania
ul. Pałacowa 28
34-113 Paszkówka

47,22

40,00

87,22

Zadanie nr 13:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Zebrzydowice-Bieńkowice w sezonie 2020/2021

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

cena wybranej oferty: 26 025,30 zł

słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia pięć 30/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 88,41 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na Zadanie nr 14 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

48,41

40,00

88,41

2.

Przedsiębiorstwo Komunalne
„Kalteks” Sp. z o. o.
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

0

60,00

3.

AGRO-KOM
Michał Kania
ul. Pałacowa 28
34-113 Paszkówka

40,34

40,00

80,34

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 02.11.2020 r.

ZP.271.14.2020

Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak ZP.271.14.2020 z dnia 20.10.2020 r.

dotyczy zadania nr 5 i 7

 

Zamawiający dokonuje sprostowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie pn. „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2020/2021 z podziałem na 14 zadań” w zakresie podanej ceny brutto wybranej oferty na zadanie nr 5 i 7 złożonej przez Pana Michała Kania prowadzącego działalność gospodarczą pn. AGRO-KOM Michał Kania ul. Pałacowa 28, 34-113 Paszkówka.

 

W informacji jest:

„Zadanie nr 5:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Leńcze w sezonie 2020/2021

AGRO-KOM

Michał Kania

ul. Pałacowa 28

34-113 Paszkówka

cena wybranej oferty: 196 412,71 zł

słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwanaście 71/100”

 

a winno być:

„Zadanie nr 5:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Leńcze w sezonie 2020/2021

AGRO-KOM

Michał Kania

ul. Pałacowa 28

34-113 Paszkówka

cena wybranej oferty: 196 412,53 zł

słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwanaście 53/100”.

 

W informacji jest:

„Zadanie nr 7:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Przytkowice w sezonie 2020/2021

AGRO-KOM

Michał Kania

ul. Pałacowa 28

34-113 Paszkówka

cena wybranej oferty: 164 289,14 zł

słownie złotych: sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć 14/100”

 

a winno być:

„Zadanie nr 7:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Przytkowice w sezonie 2020/2021

AGRO-KOM

Michał Kania

ul. Pałacowa 28

34-113 Paszkówka

cena wybranej oferty: 164 288,95 zł

słownie złotych: sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem 95/100”.

 

Pozostała treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.10.2020 r. pozostaje bez zmian.