Przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w zakresie wymagań przeciwpożarowych, budowa schodów zewnętrznych pożarowych, izolacji termicznej i przeciwwodnej, przebudowa dachu z instalacją odgromową Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach

[14.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[26.08.2020] Pytanie i odpowiedź do SIWZ oraz inne informacje

[28.08.2020] Pytanie i odpowiedź do SIWZ

[02.09.2020] Informacja z otwarcia ofert

[18.09.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

logotypy

Ogłoszenie nr 574901-N-2020 z dnia 2020-08-14 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w zakresie wymagań przeciwpożarowych, budowa schodów zewnętrznych pożarowych, izolacji termicznej i przeciwwodnej, przebudowa dachu z instalacją odgromową Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), w ramach Działania: 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania: 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w zakresie wymagań przeciwpożarowych, budowa schodów zewnętrznych pożarowych, izolacji termicznej i przeciwwodnej, przebudowa dachu z instalacją odgromową Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach
Numer referencyjny: ZP.271.12.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-02, godzina: 11:30

(...)

Pełna treść ogłoszenia, specyfikacja oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1804038

 


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 25.08.2020 r.

ZP.271.12.2020

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 574901-N-2020 w dniu 14.08.2020 r. na zamówienie pn.: „Przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w zakresie wymagań przeciwpożarowych, budowa schodów zewnętrznych pożarowych, izolacji termicznej i przeciwwodnej, przebudowa dachu z instalacją odgromową Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kosztorysu ofertowego w wersji edytowalnej np. w formacie xml, co w znacznym stopniu usprawni proces ofertowania?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający zamieszcza przedmiar robót w pliku excel.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza ponownie skorygowany załącznik nr 6 do SIWZ tj. wzór zobowiązania udostępnienia zasobów z prawidłową nazwą zadania i numerem postępowania.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 28.08.2020 r.

ZP.271.12.2020

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 574901-N-2020 w dniu 14.08.2020 r. na zamówienie pn.: „Przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w zakresie wymagań przeciwpożarowych, budowa schodów zewnętrznych pożarowych, izolacji termicznej i przeciwwodnej, przebudowa dachu z instalacją odgromową Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

 

PYTANIE:

W związku z analizą dokumentacji przetargowej prosimy o odpowiedzi na następujące pytania

1. W przedmiarze w pozycji 47 KNR 201/214/3 nie podano krotności. Prosimy o uzupełnienie.

2. W przedmiarze w pozycji 28 i 141 KNR 401/108/20 nie podano krotności. Prosimy o uzupełnienie.

3. W przedmiarze w pozycji 99 KNR 202/603/8 nie podano krotności. Prosimy o uzupełnienie.

4. W projekcie architektonicznym na rysunku nr 11 zaznaczona jest wymiana istniejącej blachy na dachu na nową blacho-dachówkę, natomiast przedmiar jej nie zawiera. Czy należy to uwzględnić w wycenie.

5. W jakim terminie będą wykonywane prace wewnętrzne?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Ad. 1. Pozycja jest skończona - należy przygotować według obmiaru wraz opisem pozycji i zapisaną uwagą do obmiaru.

Ad. 2. Pozycja jest skończona - należy przygotować według obmiaru wraz opisem pozycji.

Ad. 3. Pozycja jest skończona - należy przygotować według obmiaru wraz opisem pozycji.

Ad. 4. Nie należy wyceniać wymiany blachy na dachu ponieważ została ona wymieniona.

Ad. 5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie roku szkolnego wykonał roboty termomodernizacyjne w sposób nie kolidujący z prowadzeniem zajęć szkolnych, natomiast roboty wewnętrzne prowadził w okresie wolnym od zajęć szkolnych. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, wykonawca opracuje i uzgodni z zamawiającym w dniu podpisania umowy.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 02.09.2020 r.

ZP.271.12.2020

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 574901-N-2020 w dniu 14.08.2020 r. na zamówienie pn. „Przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w zakresie wymagań przeciwpożarowych, budowa schodów zewnętrznych pożarowych, izolacji termicznej i przeciwwodnej, przebudowa dachu z instalacją odgromową Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 3 397 420,27 zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia 27/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostało złożonych 5 ofert, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Państwowe
ROBUT w Nowym Wiśniczu
32-720 Nowy Wiśnicz

2 953 000,00

31.08.2021 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Zakład Remontowo-Budowlany BUDOLEX Stanisław Oleksy
34-603 Ujanowice 109

3 087 000,00

31.08.2021 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Firma Budowlana
Robert Lichosyt
ul. Przemysłowa 10
34-200 Sucha Beskidzka

2 217 999,55

31.08.2021 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Konsorcjum firm:
Zakład Instalacyjny C.O. Gaz. Wod. Kan. Usługi Budowlane
Michał Świerkosz ul. Wolności 201, 34-220 Maków Podhalański  – Lider Konsorcjum
INTEGRAL Usługi Ogólnobudowlane Artur Świerkosz ul. Wolności 201,
34-220 Maków Podhalański  –Partner Konsorcjum

2 617 916,67

31.08.2021 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

Firma Usługowo-Remontowo-Budowlana
Andrzej Szymula
Łączany ul. Zagroda 4
34-115 Ryczów

2 295 260,95

31.08.2021 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


Kalwaria Zebrzydowska, 18.09.2020 r.

ZP.271.12.2020

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 574901-N-2020 w dniu 14.08.2020 r. na zamówienie pn. „Przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w zakresie wymagań przeciwpożarowych, budowa schodów zewnętrznych pożarowych, izolacji termicznej i przeciwwodnej, przebudowa dachu z instalacją odgromową Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Firma Budowlana
Robert Lichosyt
ul. Przemysłowa 10
34-200 Sucha Beskidzka

cena wybranej oferty: 2 217 999,55

słownie złotych: dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć  55/100.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Państwowe
ROBUT w Nowym Wiśniczu
32-720 Nowy Wiśnicz

45,07

40,00

85,07

2.

Zakład Remontowo-Budowlany BUDOLEX Stanisław Oleksy
34-603 Ujanowice 109

43,11

40,00

83,11

3.

Firma Budowlana
Robert Lichosyt
ul. Przemysłowa 10
34-200 Sucha Beskidzka

60,00

40,00

100,00

4.

Konsorcjum firm:
Zakład Instalacyjny C.O. Gaz. Wod. Kan. Usługi Budowlane
Michał Świerkosz ul. Wolności 201, 34-220 Maków Podhalański  – Lider Konsorcjum
INTEGRAL Usługi Ogólnobudowlane Artur Świerkosz ul. Wolności 201,
34-220 Maków Podhalański  –Partner Konsorcjum

50,83

40,00

90,83

5.

Firma Usługowo-Remontowo-Budowlana
Andrzej Szymula
Łączany ul. Zagroda 4
34-115 Ryczów

57,98

40,00

97,98