Wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej

[11.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[14.08.2020] Pytania i odpowiedzi

[14.08.2020] Pytania i odpowiedzi

[20.08.2020] Informacja o zmianie treści SIWZ

[25.08.2020] Pytania i odpowiedzi, informacja o zmianie SIWZ

[28.08.2020] Pytanie i odpowiedź do SIWZ

[31.08.2020] Informacja z otwarcia ofert

[11.09.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie nr 573273-N-2020 z dnia 2020-08-11 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej
Numer referencyjny: ZP.271.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-26, godzina: 11:30

(...)

 

Pełna treść ogłoszenia, specyfikacja oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1802881

 


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 14.08.2020 r.

ZP.271.11.2020

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 573273-N-2020 w dniu 11.08.2020 r. na zamówienie pn.: „Wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Proszę o podanie wysokości środków przeznaczonych na te inwestycję.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zamawiający podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie 2:

Czy Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji na nawierzchnie, ma również ująć w wycenie usługi pielęgnacji i konserwacji sztucznej nawierzchni przez cały okres gwarancji?

Odpowiedź na pytanie 2:

Wykonawca nie wycenia pielęgnacji i konserwacji sztucznej nawierzchni. Podczas odbioru robót powinny zostać przekazane Zamawiającemu warunki utrzymania i konserwacji nawierzchni w celu utrzymania gwarancji.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia uznaje się termin zgłoszenia do odbioru?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający potwierdza, że za termin zakończenia robót uznaje się termin zgłoszenia do odbioru.

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie, jaki rodzaj EPDM (pierwotny czy wtórny) ma być użyty do zasypki sztucznej trawy? Proszę podać kolor wypełnienia.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zasypka z granulatu EPDM pierwotnego, kolor zasypki zielony.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 14.08.2020 r.

ZP.271.11.2020

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 573273-N-2020 w dniu 11.08.2020 r. na zamówienie pn.: „Wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Nawiązując do przetargu pn. „Wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej”, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający już na etapie postępowania przetargowego będzie żądał dokumentów dotyczących nawierzchni ze sztucznej trawy, wymienionych w załączniku do SIWZ SPECYFIKACJA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA, tj.:

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com).

b) Certyfikat FIFA min. Quality na oferowaną trawę syntetyczną.

c) Raport na Ilość cykli Lisport (odporność na zużycie) na jedno z włókien potwierdzający test na 140 tyś. Cykli

d) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa.

e) Badanie potwierdzające, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem (granulatem gumowym) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudnozapalny.

f) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy,

g) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

Warto zaznaczyć, że biorąc pod uwagę konieczność weryfikacji spełnienia warunków SIWZ złożonej oferty (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) już na etapie postępowania przetargowego, aby Zamawiający miał pewność, że otrzyma produkt o parametrach, których żądał w SIWZ i jego załącznikach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. §13 ust. 1 "Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia", o treści:

§13.1. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności:

1) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

2) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia;

3) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

zamawiający powinien już na etapie postępowania przetargowego żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających parametry jakościowe nawierzchni ze sztucznej trawy, która jest głównym elementem przedmiotowego zamówienia. Wymaganie wyżej wymienionych dokumentów pozwoli Zamawiającemu zweryfikować czy oferowana sztuczna trawa spełnia wymagania Zamawiającego oraz zagwarantuje, że oferent dysponuje proponowaną nawierzchnią i posiada wiedzę oraz doświadczenie w jej instalacji.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji wykończenia i wyposażenia dotyczące terminu przedłożenia dokumentów. Zamawiający będzie wymagał na odbiór robót dokumentów wyszczególnionych w specyfikacji wykończenia i wyposażenia potwierdzających spełnianie warunków jakościowych dotyczących systemu nawierzchni z trawy syntetycznej.

Pytanie 2:

Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego wytrzymałości na wyrywanie pęczków przed starzeniem na poziomie min. 50N z uwagi na to, iż FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality LUB FIFA Quality PRO wymaga siły wyrywania pęczka na poziomie 40N, a norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 35N.

Odpowiedź na pytanie 2:

Wprowadza się zmianę w specyfikacji wykończenia i wyposażenia - wytrzymałość na wyrywanie pęczków przed starzeniem - zgodną z parametrami FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko piłkarskie zawarte w specyfikacji wykończenia i wyposażenia dotyczące ppkt f) w następującym zakresie:

jest: „Wytrzymałość na wyrywanie pęczków: min. 58 N (nie postarzane)”

a winno być: „Wytrzymałość na wyrywanie pęczków: min. 50 N (nie postarzane)”.

Pytanie 3:

Prosimy o usunięcie wymogu przedstawienia badania potwierdzającego, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A:2010 dla materiałów podłogowych klasy CFL-s1 jako materiał trudno zapalny. W w/w przetargu jest mowa o wymianie nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego na otwartej przestrzeni. Pragniemy zauważyć, że właśnie obiekty na otwartych przestrzeniach nie wymagają badania na trudno zapalność.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisu przedstawienia badania na trudno zapalność, ponieważ nie dotyczy on w/w postępowania.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający pozostawia wymóg spełnienia normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudnozapalny i przedstawienia badania potwierdzającego, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem (granulatem gumowym) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudnozapalny.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 20.08.2020 r.

ZP.271.11.2020

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 573273-N-2020 w dniu 11.08.2020 r. na zamówienie pn.: „Wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Wydłuża się termin składania i otwarcia ofert do dnia 27.08.2020 r., w konsekwencji Dział I pkt 11 ppkt 11.1. i 11.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

„11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, parter, sekretariat – pokój nr 1, w terminie do 27.08.2020 r. do godziny 11:30.

11.2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 27.08.2020 r. o godz. 12.00 na sali posiedzeń zlokalizowanej w budynku ul. Targowa 1 b, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Otwarcie ofert jest jawne.”.

 

Ogłoszenie nr 540156611-N-2020 z dnia 20-08-2020 r.

Kalwaria Zebrzydowska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 573273-N-2020
Data: 11/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-26, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-27, godzina: 11:30

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 25.08.2020 r.

ZP.271.11.2020

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 573273-N-2020 w dniu 11.08.2020 r. na zamówienie pn.: „Wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Dot: wjaśnienia treści SIWZ w przetargu „Wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „ORLIK” w Kalwarii Zebrzydowskiej

1. Zamawiający w treści udzielonej odpowiedzi na pytanie jednego z Wykonawców wskazał, że nowobudowaną nawierzchnię należy zasypać granulatem EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym. Biorąc od uwagę fakt, że wysokość zamawianej nawierzchni wynosi min. 60 mm, będzie należało wsypać do nawierzchni około 18-20 kg tego granulatu na każdy m2 w zależności od badania labosport dla danego systemu nawierzchni tj. około 35 - 37 ton tego granulatu. Różnica w koszcie zasypu granulatem EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym a granulatem EPDM z recylingu w kolorze czarnym wyniesie około 120.000 do 140 000 zł netto. Czy zamawiający zatem podtrzymuje wymóg zasypania nawierzchni granulatem EPDM z produkcji pierwotnej czy dopuści do zastosowania wypełnienie nawierzchni granulatem EPDM z recyklingu w kolorze czarnym, pod warunkiem że granulat ten został przebadany pod względem dopuszczalnych zawartości WWA czyli wielopierścioeniowych węglowodorów aromatycznych, które świadczą o bezpieczeństwie da zdrowia użytkowników? Rodzaj granulat ma również istotny wpływ na koszty eksploatacji i konserwacji nawierzchni bowiem nawierzchnia z trawy syntetycznej wymaga dosypywania granulatu w kresie eksploatacji.

Ponadto Zamawiający na etapie postępowania o udzielenie zamówienia wskazał, że nie będzie żądał dokumentów dotyczących nawierzchni syntetycznej i wypełnienia. Pragnę w tym miejscu nadmienić, że żądanie tych dokumentów już na etapie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego daje po pierwsze możliwość porównania ofert wykonawców w zakresie spełniania wymogów z zakresu przedmiotowego, t. jakości nawierzchni ze sztucznej trawy, która jest głównym elementem przedmiotu zamówienia. Żądanie tych dokumentów chroni Zamawiającego od dostaw materiałów niespełniających wymogów pod kątem zarówno jakościowych jak również w zakresie spełniania określonych norm, co stwarza w przyszłości zagrożenie wybudowania obiektu niezgodnego z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Z bogatego doświadczenia spółki mogę powiedzieć, że na rynku wykonawców stucznych traw istnieje bowiem szereg nieuczciwych podmiotów, które w celu obniżenia ceny stsują produkty niespełniające wymagań, czego na późniejszym etapie tj. w trakcie budowy ciężko zweryfikować. Dlatego wskazane jest żądanie już na etapie składania ofert (wraz z ofertą bądź na wezwanie ) katalogu dokumentów, jakie powinny potwierdzać nawierzchnia z trawy wraz z wypełnieniem.

Czy zamawiający zatem w celu weryfikacji jakości nawierzchni będzie żądał przedłożenia wraz z ofertą dokumentów określonych w dokumentacji projektowej potwierdzających właściwości techniczne tj.

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego (dostępny nawww.FIFA.com).

b) Certyfikat FIFA min. Quality na oferowaną trawę syntetyczną.

c) Raport na Ilość cykli Lisport (odporność na zużycie) na jedno z włókien potwierdzający test na 140 tyś. Cykli

d) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa.

e) Badanie potwierdzające, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem (granulatem gumowym) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudnozapalny.

f) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy,

g) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

h) próbki nawierzchni syntetycznej z trawy oraz granulat gumowego

i) raport  z badań przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczący oferowanego granulatu gumowego EPDM, potwierdzający zgodność z wymogami w zakresie zawartości WWA (wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych)?

Odpowiedź na pytanie 1:

Dopuszcza się wypełnienie nawierzchni granulatem EPDM z recyklingu w kolorze czarnym, pod warunkiem, że granulat ten został przebadany pod względem dopuszczalnych zawartości WWA czyli wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Dla granulatu EPDM pochodzącego z recyklingu w kolorze czarnym przed zawarciem umowy należy przedłożyć próbkę i świadectwo przebadania granulatu pod względem dopuszczalnych WWA czyli wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Zamawiający zamieszcza w dniu 25.08.2020 r. zmodyfikowany opis nawierzchni boiska oraz minimalnych wymagań dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej zawarty w specyfikacji wykończenia i wyposażenia.

Pytanie 2:

Zamawiający ogłasza przetarg na budowę boiska piłkarskiego z parametrami trawy syntetycznej określonymi w sposób bardzo rygorystyczny. Taki opis może wskazywać na jednego tylko producenta. Powyższe powoduje, że Zamawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji, a jak wynika z dyrektyw unijnych Zamawiający powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. Nadmieniamy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Zaś, ust. 3 art. 7 ustawy Pzp zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Nieuwzględnienie zmian może narazić Zamawiającego na konsekwencje będące wynikiem kontroli odpowiednich organów. W związku z powyższym wnosimy o zmianę parametrów sztucznej trawy oraz wymaganych dokumentów. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność tego produktu.

Prosimy o zmianę poniższych parametrów:

1.Dopasowanie parametru wyrywania pęczka do aktualnych wymagań FIFA i Polskiej Normy Zamawiający wymaga dla sztucznej trawy by siła wyrywania pęczka była nie mniejsza niż 50N. Skąd Zamawiający przyjął tak wysokie parametry? Jest to dziwne tym bardziej, że historia budowanych w ostatnich latach boisk potwierdziła, iż wartość parametru wyrywania pęczka na poziomie 30-40N była wystarczająca dla zapewnienia należytej jakości. Jako firma z 15 letnim doświadczeniem w branży budownictwa sportowego nie spotkaliśmy się aby na rynku pojawiały się jakiekolwiek reklamacje związane z wypadaniem / zbyt łatwym wyrywaniem pęczków zainstalowanej trawy. Należy stwierdzić, że dużym nieporozumieniem jest określenie parametru siły wyrywania pęczka na poziomie 59N. Siła taka nie ma szans wystąpić w toku normalnej eksploatacji nawierzchni. Dla zobrazowania możliwość wystąpienia takiego zjawiska można wskazać, iż taka siła wyrywania może ewentualnie powstać przy specjalnym, mechanicznym działaniu na nawierzchnię, przy użyciu specjalistycznych narzędzi typu zrywarka, etc., co w normalnym toku eksploatacji nie występuje. Tym bardziej, że dodatkowym zabezpieczeniem przed wyrywaniem pęczków jest wypełnienie stabilizujące (piasek ok 15 kg/m2) oraz funkcjonalne (granulat ok 15kg/m2).Tak określona wartość wymagana przez Zamawiającego nie wpływa w żaden sposób na właściwości użytkowe trawy, jak również na ewentualne ułatwienia w eksploatacji tudzież żywotność takiej nawierzchni. Nie jest zrozumiałym w jakim celu Zamawiający domaga się parametru na poziomie 50N, skoro dla profesjonalnych graczy w piłkę nożną wystarczająca jest nawierzchnia o parametrze 30N (wymagania FIFA). W naszej ocenie zasadnym jest określenia wartości tego parametru na poziomie 40 N zgodnie z wymaganiami normy europejskiej lub FIFY. Podkreślić należy, że kwestia ta była rozpatrywana przez Krajową Izbę Odwoławczą np.: wyrok z dnia 28 września 2018 roku, sygn. akt: KIO 1867/18 oraz wyrok z dnia 07 września 2017 roku, sygn. Akt: KIO 1777/17) gdzie Izba nakazała Zamawiającemu zmienić parametr siły wyrwania pęczka do min. 40N. Jedynym argumentem „przemawiającym” za taką zmianą jest niedopuszczanie do udziału w postępowaniu producentów jakichkolwiek innych nawierzchni niż ta, która jest opisana w wymaganiach Zamawiającego.

2.Zniesienie wymagania Certyfikatu FIFA dla obiektu z oferowaną nawierzchnią. Informujemy, że Certyfikat FIFA uzyskuje się na konkretny obiekt, a nie na oferowaną sztuczną trawę. Dla uzyskania certyfikatu FIFA to nie parametry trawy są najważniejsze, ale wykonanie całości boiska, tj:-równość i twardość podbudowy, -jakość sklejenia rolek sztucznej trawy, -jakość zasypu sztucznej trawy piaskiem oraz granulatem gumowym. FIFA badając boisko pod kontem uzyskania Certyfikatu FIFA, nie bada parametrów sztucznej trawy, ale jakość wykonania całego boiska pod kątem wyżej wymienionych wymagań. Nadmieniam, że wszystkie sztuczne trawy posiadające badanie laboratoryjne na zgodność z wymaganiami FIFA ma możliwość uzyskać Certyfikat FIFA i tylko od Inwestora zależy czy o taki Certyfikat będzie się ubiegał. Jedynym dokumentem potwierdzającym jakość oferowanej trawy to badanie laboratoryjne wykonane w akredytowanym przez FIFA laboratorium i jest dokumentem nadrzędnym potwierdzającym zgodność oferowanego systemu sztucznej trawy z wymaganiami FIFA QUALITY & QUALITY PRO. Wyrok KIO 1867/18 potwierdza, powyższe, że wymaganie Certyfikatu FIFA nie ma uzasadnienia dla jakości oferowanej trawy.

3.Dopuszczenie sztucznych traw z badaniem Lisport XL dla 15 000 cykli

Według informacji otrzymanej drogą e-mail od jednego z akredytowanych laboratoriów, przyjmuje się, że jeden cykl Lisport odpowiada 1 h użytkowania boiska, czyli 150 000 cykli = 150 000 h. Jeżeli Zamawiający użytkowałby boisko po 10 h dziennie x 365 dni (to założenie już jest przyjęte na wyrost), czyli 3650 h / rok, będzie to znaczyło, iż dana nawierzchnia może być użytkowana bez straty jakości przez okres ponad 41 lat użytkowania. Założenie to stoi w oczywistej sprzeczności nie tylko z oczekiwaniami gwarancyjnymi zamawiającego, ale z przyjętymi realiami rynkowymi i zdrowego rozsądku. Mając powyższe na uwadze, ponownie wnosimy odopuszczenie sztucznych traw posiadających raport z badań Lisport XLna 15 000 cykli. Ta uproszczona kalkulacja pokazuje, że Lisport XL na 15 000 cykli jest badaniem zupełnie wystarczającym by odzwierciedlić żywotność włókna trawy. Ponadto informujemy, że badania Lisport XL są wykonywane w badaniach na zgodność z wymaganiami FIFA, które w już w założeniu są bardzo rygorystyczne i zapewniają, że przebadany produkt będzie posiadał odpowiednie, wymagane przez profesjonalnych piłkarzy cechy przez okres minimum 5 lat. To badanie jest dobrowolne i niczego nie wnosi, a wymaganie dodatkowego badania z zawyżoną ilością wykonanych cykli może mieć na celu tylko ograniczenie konkurencji. Podkreślamy również, że ilość cykli Lisport nie jest gwarancją utrzymania parametrów funkcjonalno-użytkowych gry takich jak toczenie i odbicie piłki, czy amortyzacja, odkształcenie pionowe i ścieralność naskórka.

4.Dopuszczenie sztucznych traw z dtexem min. 16 130.

Proponowana przez nas wartość mieści się w 10% tolerancji i nie będzie miała negatywnego wpływu na jakość oferowanej nawierzchni. Nadmieniamy, że 10% tolerancji parametrów jest akceptowana przez FIFA.

5.Dopuszczenie sztucznych traw składających się w 100% z włókien monofilowych wzmocnionych rdzeniem.

Podkreślamy, że jest brak jakiegokolwiek punktu odniesienia, z którego wynikałoby aby rodzaj włókna miał jakiekolwiek znaczenie bądź wpływ na waloru użytkowe, czy funkcjonalne przedmiotu zamówienia. Zarówno obowiązujące przepisy prawa, jak również norma europejska PN –EN 15330-1, a także wymogi FIFA nie wprowadzają żadnych standardów odnośnie rodzaju włókna, ani tym bardziej w żaden sposób nie wyróżniają wskazanej cechy jako mającej wpływ na walory użytkowe bądź funkcjonalne nawierzchni syntetycznych. Rodzaj włókna pozostaje również bez jakiegokolwiek znaczenia na walory wizualne czy estetyczne obiektu. Natomiast z uwagi na konkurencję na rynku producentów nawierzchni syntetycznych rodzaj włókna, jako jedna z cech produktu, bywa powszechnie wykorzystywany tylko i wyłącznie do działań marketingowych. Dla wszystkich modeli sztucznych traw, niezależnie od rodzaju włókna najważniejsze jest, by spełniały wymagania parametrowe określane przez FIFA -jest to jedyny wyznacznik jakości sztucznej trawy. Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi
i standardami obowiązującymi w branży. Proponowane zmiany nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

 

Odpowiedź na pytanie 2:
Ad. 1 Dopasowanie parametru wyrywania pęczka do aktualnych wymagań FIFA i Polskiej Normy:

Dopuszcza się trawy posiadające wytrzymałość na wyrywanie pęczków o wartości zgodnej z wytycznymi FIFA (Manual 2015) i normy EN 15330-1. Zamawiający zamieszcza w dniu 25.08.2020 r. zmodyfikowany opis nawierzchni boiska oraz minimalnych wymagań dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej zawarty w specyfikacji wykończenia i wyposażenia.

Ad. 2 Zniesienie wymagania Certyfikatu FIFA dla obiektu z oferowaną nawierzchnią

Dopuszcza się trawy posiadające raport techniczny z badań laboratoryjnych na zgodność z wynikami FIFA dla QUALITY PRO.

Ad. 3 Dopuszczenie sztucznych traw z badaniem Lisport XL dla 15 000 cykli

Zamawiający zna specyfikę eksploatacji obiektu i ze względu na dbałość o zabezpieczenie wieloletniego funkcjonowania wyspecyfikował adekwatne do potrzeb parametry trawy.

Pozostawia się wymóg przedstawienia raportu z badań na ilość cykli Lisport na poziomie 140 tys.

Ad. 4 Dopuszczenie sztucznych traw z dtexem min. 16 130.

Zamawiający dopuszcza do 10% tolerancji dla parametrów

Dtex: min. 17 900 dtex

Grubość włókna monofilowego: min. 320

Waga włókna: min. 1 800 gr/m2

Waga całkowita: min. 3 200 gr/m2

Ad. 5 Dopuszczenie sztucznych traw składających się w 100% z włókien monofilowych wzmocnionych rdzeniem.

Zamawiający nie określa w specyfikacji tego parametru.

 

Pytanie 3:

Zamawiający określa parametry sztucznej trawy w sposób ograniczający zasady konkurencji. Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. W ramach rozszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie trawy o poniższych parametrach oraz dokumentach jako drugi wariant:

-wysokość włókna: 60mm

-skład włókna: 100% PE

-rodzaj włókna: 50% monofilowe proste wzmocnione rdzeniem, 50% monofilowe teksturowane

-grubość włókna: włókno główne min. 315 mikronów, włókno teksturowane min. 135 mikronów

-waga włókna: min. 1950 g/m2

-waga całkowita nawierzchni: min. 3450 g/m2

-dtex: min. 17 500

-ilość pęczków na m2: min. 9000 szt.

-ilość włókien na m2: min. 215000szt.

-kolor: dwa odcienie zielonego w jednym pęczku

-przepuszczalność wody przez nawierzchnię: min. 1100 mm/h

-przepuszczalność wody przez cały system: min. 900 mm/h

 

Dokumenty jakie posiada nawierzchnia z trawy syntetycznej:

a)Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu minimum FIFA Quality. Zamawiający dopuszcza przedstawienie powyższego raportu z innym wypełnieniem niż EPDM, żądając jednocześnie wypełnienia samego boiska granulatem EPDM pierwotnym w kolorze zielonym.

b) Badanie laboratoryjne lub deklarację dla oferowanej sztucznej trawy na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013.

c)Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta;

d)Certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer);

e)Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia;

f)Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;

g)Raport z badań testu Lisport zgodnego z normą EN 15306 dla głównego włókna oferowanej sztucznej trawy;

h)Próbka trawy syntetycznej o wymiarach 20 x 30 cm.

Jak widać z powyższego zestawienia, proponowana sztuczna trawa jest przynajmniej równoważna w porównaniu do wymaganej przez Zamawiającego w specyfikacji. Podkreślamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Mając powyższe na uwadze prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

 

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający zmodyfikował wymagania w odniesieniu do trawy. Zamawiający zamieszcza w dniu 25.08.2020 r. zmodyfikowany opis nawierzchni boiska oraz minimalnych wymagań dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej zawarty w specyfikacji wykończenia i wyposażenia.

Zamawiający dopuszcza do 10% tolerancji dla parametrów

Dtex: min. 17 900 dtex
Waga włókna: min. 1 800 gr/m2
Waga całkowita: min. 3 200 gr/m2

Dopuszcza się trawy posiadające włókna w 2 odcieniach koloru zielonego.

Dopuszcza się trawy posiadających wytrzymałość na wyrywanie pęczków o wartości zgodnej
z wytycznymi FIFA (Manual 2015) i normy EN 15330-1.

Dopuszcza się trawy posiadające raport techniczny z badań laboratoryjnych na zgodność z wynikami FIFA dla QUALITY PRO.

Dopuszcza się trawy nie posiadające badania na trudnozapalność.

Pozostawia się wymóg przedstawienia raportu z badań na ilość cykli Lisport na poziomie 140 tys.

Dopuszcza się wypełnienie nawierzchni granulatem EPDM z recyklingu w kolorze czarnym, pod warunkiem że granulat ten został przebadany pod względem dopuszczalnych zawartości WWA czyli wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Dla granulatu EPDM pochodzącego
z recyklingu w kolorze czarnym przed zawarciem umowy należy przedłożyć próbkę i świadectwo przebadania granulatu pod względem dopuszczalnych WWA czyli wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

 

Pytanie 4:

Zamawiający powadzi postepowanie przetargowe w sposób niezgodny ze standardami w branży dla trawy sztucznej.

Zamawiający tak określił wymagania dla trawy sztucznej, że nie jest możliwe zaoferowanie trawy, która posiada lepsze parametry niż określone tj. grubość włókna, Dtex, waga włókna, waga całkowita.

Po pierwsze chodzi o wymóg:

Typ włókna: 3 rodzaje włókien w jednym pęczku; (trzy różne kolory włókien)

Informujemy, że ww. wymóg jest sprzeczny ze standardami FIFA (Manual 2015) a FIFA jest jedyną na świecie instytucją umocowaną do określania wymagania dla traw sztucznych do piłki nożnej oraz sprzeczne ze standardami normy EN 15330-1, która jest jedyną obowiązującą w UE normą dla traw sztucznych do piłki nożnej.

Ani FIFA ani norma EN 15330-1 nie określają żadnych wytycznych dla ilości rodzajów włókien w jednym pęczku, co dowodzi, ze Zamawiający indywidualnie ogranicza parametry tylko do traw, które posiadają akurat takie pęczki włókien, co znacznie ogranicza konkurencję w ramach produktów.

Wytrzymałość na wyrywanie pęczków: min. 58N (nie postarzane)

Informujemy, że ww. wymóg jest sprzeczny ze standardami FIFA (Manual 2015) a FIFA jest jedyną na świecie instytucją umocowaną do określania wymagania dla traw sztucznych do piłki nożnej oraz sprzeczne ze standardami normy EN 15330-1, która jest jedyną obowiązującą w UE normą dla traw sztucznych do piłki nożnej.

Informujemy, że FIFA w aktualnych wytycznych dla traw sztucznych do piłki nożnej czyli w dokumencie FIFA Quality Programme for Football Turf (Manual 2015) oraz norma EN 15330-1 określiły wymaganą wytrzymałość na wyrwanie pęczków trawy przed i po starzeniu ≥ 30 N.

Podwyższenie przez Zamawiającego wymagania dot. wartości siły wyrywania pęczka po starzeniu może sprawiać iluzoryczne wrażenie podniesienia właściwości zamawianej trawy sztucznej jednak w rzeczywistości to nieporozumienie ponieważ w trakcie eksploatacji nie występują siły większe niż określone w aktualnych wytycznych FIFA i normy EN 15330-1 czyli większe niż 30 N.

Powyższe dowodzi, że wymaganie Zamawiającego jest odmienne od wymagań FIFA i aktualnej normy dla traw sztucznych do piłki nożnej.

Po drugie chodzi o wymóg:

Certyfikat FIFA min. Quality na oferowaną trawę syntetyczną.

Informujemy, że ww. wymóg jest nieporozumieniem ponieważ certyfikat FIFA nie dotyczy samej nawierzchni ale konkretnego boiska, które musi być pełnowymiarowe i musi mieć odpowiednią podbudowę.

Po trzecie chodzi o wymóg:

Raport na ilość cykli Lisport (odporność na zużycie) na jedno z włókien potwierdzający test na 140 tyś. cykli.

Informujemy, że zgodnie z aktualnymi wytycznymi FIFA (Manual 2015) występują następujące badania:

- 3000 Lisport XL

- 6000 Lisport XL

Teoretycznie można by wprowadzić wymóg Lisport większy niż określa to FIFA jednak nie ma to znaczenia ile cykli będzie badanych jeśli jest to niezgodne z wytycznymi FIFA.

Informujemy, że FIFA jest jedyna na świecie instytucją określającą wytyczne dla piłkarskich traw sztucznych.

Należy obiektywnie stwierdzić, że podawanie wyższych wymagań niż określa FIFA jest ignorowaniem jego standardów.

Zamawiający wprowadzając swoje wytyczne o wartości znacznie większej niż określa FIFA daje dowód ignorancji i podważania wytycznych jedynej na świecie instytucji do tego upoważnionej.

Takie postępowanie nie jest stosowane nigdzie na świecie.

Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nie można zaoferować wyczynowej trawy sztucznej do piłki nożnej, która posiada raport techniczny z badań laboratoryjnych wg FIFA (Manual 2015), które określa 3000 Lisport XL i 6000 Lisport XL.

Po czwarte chodzi o wymóg:

Badanie potwierdzające, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem (granulatem gumowym) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudnozapalny.

Informujemy, że ww. wymóg może odnosić się jedynie do nawierzchni stosowanych w obiektach zamkniętych a nie otwartych jak przedmiotowe boisko.

Należy obiektywnie stwierdzić, że każda trawa sztuczna ma swoje specyficzne właściwości, które w sumie dają odpowiednie parametry użytkowe.

Dlatego takie określenie wymagań jest niekorzystne dla wykonawców ze względu na ograniczenie uczciwej konkurencji oraz niekorzystne dla Zamawiającego ponieważ spowoduje to zwiększenie wartości zamówienia.

Powyższe dowodzi, że FIFA i norma EN 15330-1 nie reguluje jakie mają być właściwości trawy sztucznej jak wszystkie podane wymagania projektowe.

Informujemy, że ww. wymagania są niezgodne z wytycznymi FIFA i normy EN 15330-1, na które się Zamawiający powołuje.

Powyższe argumenty dowodzą, że Zamawiający podaje wytyczne w oparciu o konkretny produkt i niezgodnie z aktualnymi wytycznymi FIFA, co powoduje, że uniemożliwia uczciwą konkurencję czyli prowadzi postepowanie niezgodne z ustawą pzp.

Informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 uwzględniła zarzuty odwołującego w analogicznej sprawie określenia nieuzasadnionych parametrów nawierzchni w sposób ograniczający konkurencję.

Skład orzekający wskazał, że uprawnieniem zamawiającego jest ukształtowanie przedmiotu zamówienia w sposób dowolny. Obowiązkiem, który na nim spoczywa jest jednak sformułowanie tego opisu w oparciu o uzasadnione potrzeby.

Zasadą jest zaś nieograniczony dostęp wykonawców do zamówienia. Decydując się na konkretne rozwiązania, zamawiający musi wykazać, że wymagane przez niego parametry wynikają bezpośrednio z obiektywnie uzasadnionych potrzeb.

Izba wskazała, że to na zamawiającym spoczywa ciężar dowodowy wykazania, że postanowione w postępowaniu ograniczenia nie naruszają uczciwej konkurencji. W razie braku odpowiedniego uzasadnienia, uznać należy, iż wymogi sformułowane zostały bezprawnie. Skoro zaś są one bezzasadne to i za takie uznać należy ograniczenia konkurencyjności w postępowaniu.

Istotą zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu jest to, że każdy z oferentów jest w stanie zadeklarować taki produkt, który będzie miał największą szansę i możliwość zdobycia największej ilości punktów w postępowaniu. Sztuczne i bezpodstawne ograniczanie parametrów przedmiotu zamówienia stanowi naruszenie tejże zasady.

Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.

Biorąc pod uwagę ww. sprawę należy obiektywnie stwierdzić, że nie ma żadnych obiektywnych argumentów, którymi Zamawiający mógłby uczciwie się posłużyć w celu uzasadnienia wprowadzenia takich a nie innych wymagań.

Podsumowując wnosimy jednocześnie o:

  • dopuszczenie traw sztucznych posiadających włókna w 2 odcieniach koloru zielonego.

  • dopuszczenie traw sztucznych posiadających wytrzymałość na wyrywanie pęczków o wartości zgodnej z wytycznymi FIFA (Manual 2015) i normy EN 15330-1.

  • rezygnację z certyfikatu FIFA pod warunkiem posiadania raportu technicznego z badan laboratoryjnych na zgodność z wynikami FIFA dla QUALITY PRO.

  • dopuszczenie traw sztucznych posiadających badanie Lisport zgodnie z aktualnymi wytycznymi FIFA (Manual 2015).

  • rezygnację z badania potwierdzającego trudnozapalność.

pod warunkiem posiadania pozostałych parametrów i dokumentów określonych przez Zamawiającego.

Nie uwzględnienie ww. wniosków będzie dowodziło celowemu działaniu Zamawiającego postępowania uniemożliwiającego uczciwą konkurencję.

W przypadku nieuwzględnienia ww. wniosku wnosimy o podanie minimum 3 produktów (nazwa trawy sztucznej, typ, model i nazwa producenta), które są dostępne na rynku bez rezerwacji tj. z możliwością uzyskania autoryzacji producenta dla potencjalnego producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający zna specyfikę eksploatacji obiektu i ze względu na dbałość o zabezpieczenie wieloletniego funkcjonowania wyspecyfikował adekwatne do potrzeb parametry trawy. Zamawiający zamieszcza w dniu 25.08.2020 r. zmodyfikowany opis nawierzchni boiska oraz minimalnych wymagań dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej zawarty w specyfikacji wykończenia i wyposażenia.

Dopuszcza się trawy posiadające włókna w 2 odcieniach koloru zielonego.

Dopuszcza się trawy posiadających wytrzymałość na wyrywanie pęczków o wartości zgodnej z wytycznymi FIFA (Manual 2015) i normy EN 15330-1.

Dopuszcza się trawy posiadające raport techniczny z badań laboratoryjnych na zgodność z wynikami FIFA dla QUALITY PRO.

Dopuszcza się trawy nie posiadające badania na trudnozapalność.

Pozostawia się wymóg przedstawienia raportu z badań na ilość cykli Lisport na poziomie 140 tys.

Dokumenty powinny zostać dostarczone przed podpisaniem umowy.

 

Pytanie 5:

W związku z panującą pandemią koronawirusa i spowodowanymi nią utrudnieniami jak zmiana organizacji pracy firm kurierskich oraz ograniczenia w funkcjonowaniu firm wykonawczych, wnosimy o umożliwienie złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez odpowiednią platformę.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający podtrzymuje formę składania ofert zawartą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pytanie 6:

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zamawiający podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert.

 

Pytanie 7:

Proszę o potwierdzenie, że do wypełnienia jest zamawiany granulat EPDM z recyklingu w kolorze czarnym.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Dopuszcza się wypełnienie nawierzchni granulatem EPDM z recyklingu w kolorze czarnym, pod warunkiem że granulat ten został przebadany pod względem dopuszczalnych zawartości WWA czyli wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

 

Pytanie 8:

W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie kolejnego pkt o treści:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

- siły wyższej,

- klęsk żywiołowych,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstępie.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z pkt 16.2 SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie 9:

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Nie występują kolizje z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. Wykonawca oprócz demontażu bramek musi przewidzieć obróbkę trawą wokół piłkochwytów z dwóch stron oraz dostosowanie do istniejącego obrzeża betonowego.

 

Pytanie 10:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający potwierdza, że udostępnił wszelką niezbędną dokumentację.

 

Pytanie 11:

Zwracamy uwagę na błędne obmiary w poz. 4 I 7 przedmiaru robót.

Przedmiar przyjmuje w poz. 4 i 7 iloczyn powierzchni, grubości i krotności, co jest błędem poniewaz krotność powinna być osobno kalkulowana a nie w iloczynie dając błędny obmiar.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Obmiary są prawidłowe.

 

Pytanie 12:

Z demontażu istniejącej nawierzchni powstanie odpad o dużej masie, co przy aktualnych cenach utylizacji stanowi duży udział kosztów.

SIWZ ani umowa nie zawierają zapisu, który zobowiązuje wykonawcę do udokumentowania przekazania całego materiału z demontażu systemu nawierzchni pu do utylizacji.

Ze względu na nieuczciwe praktyki niektórych wykonawców polegające na nie przekazywaniu materiałów z rozbiórki do utylizacji, wnosimy o prowadzenie wymogu, że wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu stosowny dokument z utylizacji całego materiału z rozbiórki nawierzchni.

W przeciwnym wypadku może dojść do nieuczciwej konkurencji poprzez celowe nie uwzględnienie przez potencjalnego wykonawcę kosztu utylizacji w ofercie.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający nie wymaga dokumentu z utylizacji odpadów. Odpowiedzialność za prawidłową i zgodną z przepisami utylizację ponosi Wykonawca.

 

Pytanie 13:

Proszę o potweirdzenie, że  do wykonania podbudowy można użyć kruszywa dolomitowego.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający nie dopuszcza użycia kruszywa dolomitowego do uzupełnienia podbudowy. Uzupełnienie należy wykonać z podsypki piaskowej zgodnie z wymaganiami producentów.

 

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 573273-N-2020 w dniu 11.08.2020 r. na zamówienie pn.: „Wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

1. Zmienia się opis nawierzchni boiska oraz minimalnych wymagań dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej zawarty w specyfikacji wykończenia i wyposażenia. Zmodyfikowany opis zamieszcza się w dniu 25.08.2020 r. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej należy przedłożyć przed podpisaniem umowy.

 

2. Wydłuża się termin składania i otwarcia ofert do dnia 31.08.2020 r., w konsekwencji Dział I pkt 11 ppkt 11.1. i 11.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

„11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, parter, sekretariat – pokój nr 1, w terminie do 31.08.2020 r. do godziny 11:30.

11.2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 31.08.2020 r. o godz. 12.00 na sali posiedzeń zlokalizowanej w budynku ul. Targowa 1 b, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Otwarcie ofert jest jawne.”.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 28.08.2020 r.

ZP.271.11.2020

Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 573273-N-2020 w dniu 11.08.2020 r. na zamówienie pn.: „Wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W związku z udzielonymi w dniu 25.08 odpowiedziami oraz zmianami parametrów, prosimy o dopuszczenie sztucznych traw z badaniem Lisport XL dla 15 000 cykli jako badania równoważnego dla wymaganych 140 000 cykli Lisport. Informujemy, że 1 cykl Lisport XL odpowiada działaniu 10 cykli standardowego Lisport zgodnego z EN 15306. Oznacza to, że badanie Lisport XL na 15 000 cykli odpowiada 150 000 cykli badania Lisport, czyli o 10 000 więcej niż jest to wymagane przez Zamawiającego. Jednocześnie chcemy poinformować, że zgodnie z aktualnymi wymaganiami FIFA, badania na zgodność FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) badanie sztucznego starzenia wykonuje się jedynie z użyciem metody LISPORT XL. Niedopuszczenie sztucznych traw z raportem z badań przeprowadzonych metodą Lisport XL jest więc nielogiczne. Zamawiający wymaga dostarczenia raportu z badań laboratoryjnych na zgodność z wymaganiami FIFA (najnowsza edycja -2015), jednocześnie wymagając raportu z badań na Lisport, którego zgodnie z najnowszymi wymaganiami FIFA już się nie wykonuje. Wymagane dokumenty są więc niespójne oraz sprzeczne ze sobą. Oznacza to, że raport z badań Lisport na 140 000 cykli jest wymagany jedynie w celu ograniczenia konkurencji. Przypominamy również, że jeden cykl Lisport XL odpowiada 10 h użytkowania boiska, czyli 15 000 cykli XL = 150 000 h, czyli ponad 10000hwięcej niż wymaga Zamawiający. Jeżeli Zamawiający użytkowałby boisko po 10 h dziennie x 365 dni, czyli 3650 h / rok, będzie to znaczyło, iż dana nawierzchnia może być użytkowana bez straty jakości przez okres ponad41 lat użytkowania(czyli przy założeniu użytkowania10hdziennieprzez 365 dni w roku, jest to prawie 3 lata dłużej niż wymaga Zamawiający w badaniu Lisport 140000 cykli).Ponadto badanie laboratoryjne dowodzące, że nawierzchnia wytrzyma 41 lat codziennego użytkowania jest wystarczającym dowodem jakości trawy oraz tego, że dana nawierzchnia jest „adekwatna do potrzeb” Zamawiającego. Podkreślamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Odpowiedź na pytanie 1:
Dopuszcza się raport sporządzony metodologią badania Lisport XL na poziomie odpowiadającym (nie niższym niż) badaniu metodologią Lisport.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 31.08.2020 r.

ZP.271.11.2020

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 573273-N-2020 w dniu 11.08.2020 r. na zamówienie pn.: „Wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 390 000 złotych (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostało złożonych 6 ofert, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

BELLSPORT
Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4
41-923 Bytom

363 552,86

30.10.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

SPEED INVEST
Sp. z o. o.
ul. Parkowa 12
05-200 Wołomin

293 970,00

30.10.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

ACTIVA LONGIN WITKOWSKI
ul. Narutowicza 53/6
90-130 Łódź

343 170,00

30.10.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

INTERHALL
Sp. z o. o.
ul. Milowicka 1F
43-312 Katowice

439 110,00

30.10.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

EVERSPORT
Sp. z o. o.
ul. Kiersnowskiego 18/45
03-161 Warszawa

325 538,21

30.10.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

PHU GAWLIK Paweł Gawlik
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

294 119,85

30.10.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


Kalwaria Zebrzydowska, 11.09.2020 r.

ZP.271.11.2020

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 573273-N-2020 w dniu 11.08.2020 r. na zamówienie pn.: „Wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

SPEED INVEST Sp. z o. o.
ul. Parkowa 12
05-200 Wołomin

cena wybranej oferty: 293 970,00

słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt 00/100.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

BELLSPORT
Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4
41-923 Bytom

48,52

40,00

88,52

2.

SPEED INVEST Sp. z o. o.
ul. Parkowa 12
05-200 Wołomin

60,00

40,00

100,00

3.

ACTIVA LONGIN WITKOWSKI
ul. Narutowicza 53/6
90-130 Łódź

51,40

40,00

91,40

4.

INTERHALL Sp. z o. o.
ul. Milowicka 1F
43-312 Katowice

40,17

40,00

80,17

5.

EVERSPORT Sp. z o. o.
ul. Kiersnowskiego 18/45
03-161 Warszawa

54,18

40,00

84,18

6.

PHU GAWLIK Paweł Gawlik
ul. Gospodarcza 24/2
32-600 Oświęcim

59,97

40,00

99,97