XIX Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [7.08.2020]

 

 

BR.0002.19.2020

Kalwaria Zebrzydowska, 03.08.2020 r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) - zwołuję na dzień 7 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 XIX Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym kolejnych umów najmu z tymi samymi najemcami.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Brodach.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2020 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2020-2026.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  10. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Paweł Hebda

Projekty uchwał: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,m,231189