Kontynuacja budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej

[15.07.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[3.08.2020] Informacja z otwarcia ofert

[7.08.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[10.08.2020] Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie nr 562041-N-2020 z dnia 2020-07-15 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Kontynuacja budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Sekcja I: Zamawiający

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontynuacja budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej
Numer referencyjny: ZP.271.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-03, godzina: 09:30

(...)

 

Pełna treść ogłoszenia, specyfikacja oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1792939

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 03.08.2020 r.

ZP.271.9.2020

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 562041-N-2020 w dniu 15.07.2020 r.

na zamówienie pn. Kontynuacja budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 980 953,42 zł (słownie złotych: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy 42/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostało złożonych 5 ofert, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Pyka
Al. Jana Pawła II 38
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

1 053 900,90

15.11.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Usługi Budowlane GRESMAR
Stanisław Chodacki
32-051 Wielkie Drogi 224

991 318,50

15.11.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ELKA Sp. z o. o.
ul. Cechowa 100 C
30-685 Kraków

996 784,86

15.11.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Konsorcjum firm:
Zakład Instalacyjny C.O. Gaz. Wod. Kan. Usługi Budowlane
Michał Świerkosz ul. Wolności 201, 34-220 Maków Podhalański  – Lider Konsorcjum
INTEGRAL Usługi Ogólnobudowlane Artur Świerkosz ul. Wolności 201,
34-220 Maków Podhalański  –Partner Konsorcjum

1 074 274,15

15.11.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo i Tapeciarstwo Mieczysław Barzycki
34-205 Stryszawa 71E

908 039,56

15.11.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 07.08.2020 r.

ZP.271.9.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 562041-N-2020 w dniu 15.07.2020 r. na zamówienie pn. „Kontynuacja budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zakład Remontowo-Budowlany
Malarstwo i Tapeciarstwo
Mieczysław Barzycki
34-205 Stryszawa 71E

cena wybranej oferty: 908 039,56
słownie złotych: dziewięćset osiem tysięcy trzydzieści dziewięć 56/100.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Pyka
Al. Jana Pawła II 38
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

51,70

40,00

91,70

2.

Usługi Budowlane GRESMAR
Stanisław Chodacki
32-051 Wielkie Drogi 224

54,96

40,00

94,96

3.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ELKA Sp. z o. o.
ul. Cechowa 100 C
30-685 Kraków

54,66

40,00

94,66

4.

Konsorcjum firm:
Zakład Instalacyjny C.O. Gaz. Wod. Kan. Usługi Budowlane
Michał Świerkosz ul. Wolności 201, 34-220 Maków Podhalański  – Lider Konsorcjum
INTEGRAL Usługi Ogólnobudowlane Artur Świerkosz ul. Wolności 201,
34-220 Maków Podhalański  –Partner Konsorcjum

50,72

40,00

90,72

5.

Zakład Remontowo-Budowlany Malarstwo i Tapeciarstwo Mieczysław Barzycki
34-205 Stryszawa 71E

60,00

40,00

100,00

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 10.08.2020 r.

ZP.271.9.2020

Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak ZP.271.9.2020 z dnia 07.08.2020 r.

Zamawiający dokonuje sprostowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie pn. „Kontynuacja budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej” w zakresie podanej ceny brutto wybranej oferty złożonej przezZakład Remontowo-Budowlany Malarstwo i Tapeciarstwo Mieczysław Barzycki 34-205 Stryszawa 71E.

W informacji jest:

„cena wybranej oferty: 908 039,56
słownie złotych: dziewięćset osiem tysięcy trzydzieści dziewięć 56/100”

a winno być:

„cena wybranej oferty: 908 039,57
słownie złotych: dziewięćset osiem tysięcy trzydzieści dziewięć 57/100”.

Pozostała treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie pn. „Kontynuacja budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej” z dnia 07.08.2020 r. pozostaje bez zmian.