Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice z podziałem na zadania

[8.07.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[3.08.2020] Informacja z otwarcia ofert

[20.08.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie nr 559166-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice z podziałem na zadania

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice z podziałem na zadania
Numer referencyjny: ZP.271.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-03, godzina: 10:00

(...)

 

Pełna treść ogłoszenia, specyfikacja oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1789562

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 03.08.2020 r.

ZP.271.8.2020

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 559166-N-2020 w dniu 08.07.2020 r.
na zamówienie Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 odc. 050 km 0+075 – 0+200

Zadanie nr 2: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 odc. 030 km 4+488 – 4+570

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

na zadanie nr 1: 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 0/100),

na zadanie nr 2: 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 0/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert na każde zadanie zostały złożone 4 oferty, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

 

Zadanie nr 1 – Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 odc. 050 km 0+075 – 0+200

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane Piotr Gancarczyk
Śleszowice 70a
34-210 Zembrzyce

195 387,32

30.10.2020 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa
Przeginia Duchowna 300
32-061 Rybna

206 138,60

30.10.2020 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe  HANDREM Wiesław Słowik
ul. Role 4
32-552 Płaza

217 056,72

30.10.2020 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

179 965,72

30.10.2020 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 

Zadanie nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 odc. 030 km 4+488 – 4+570

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

MASTER-BRUK Przedsiębiorstwo Budowlane Stanisław Gancarczyk
34-210 Śleszowice 70

137 797,05

30.10.2020 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa
Przeginia Duchowna 300
32-061 Rybna

126 846,43

30.10.2020 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe  HANDREM Wiesław Słowik
ul. Role 4
32-552 Płaza

129 747,09

30.10.2020 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Zakład Wykonawczy
KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

104 879,01

30.10.2020 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 20.08.2020 r.

ZP.271.8.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 559166-N-2020 w dniu 08.07.2020 r. na zamówienie Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 odc. 050 km 0+075 – 0+200

Zadanie nr 2: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 odc. 030 km 4+488 – 4+570

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych zadań częściowych, złożonej przez:

Zadanie nr 1 – Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 odc. 050 km 0+075 – 0+200

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

cena wybranej oferty: 179 965,72

słownie złotych: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć  72/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 1 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane Piotr Gancarczyk
Śleszowice 70a
34-210 Zembrzyce

55,26

40,00

95,26

2.

Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG
Wiesław Figa
Przeginia Duchowna 300
32-061 Rybna

52,38

40,00

92,38

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe  HANDREM
Wiesław Słowik
ul. Role 4
32-552 Płaza

49,75

40,00

89,75

4.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

60,00

40,00

100,00

 

Zadanie nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 odc. 030 km 4+488 – 4+570

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak

34-124 Barwałd Średni 230

cena wybranej oferty: 104 878,99

słownie złotych: sto cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem 99/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 2 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

MASTER-BRUK Przedsiębiorstwo Budowlane Stanisław Gancarczyk
34-210 Śleszowice 70

45,67

40,00

85,67

2.

Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG
Wiesław Figa
Przeginia Duchowna 300
32-061 Rybna

49,61

40,00

89,61

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe  HANDREM
Wiesław Słowik
ul. Role 4
32-552 Płaza

48,50

40,00

88,50

4.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

60,00

40,00

100,00