Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego w drugiej turze wyborów

Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju w drugiej turze wyborów prezydenckich wyborcy ujęci w spisie wyborców Gminy Kalwaria Zebrzydowska mogą zgłaszać do Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej na druku załączonym do niniejszej informacji.

- w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
- w budynku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pok. nr 4 (parter)
- za pośrednictwem usługi na platformie e-PUAP
- za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Zgłoszenie złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Druk zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju dostępny jest w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pokój nr 4 (parter) oraz pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=2391098.

 

(-) Renata Borończyk
Sekretarz Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 29 czerwca 2020 r.

 

Informacja PKW o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.