Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego  do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

I. WYMAGANIA

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września  2019 r., poz. 1728).

Naboru kandydatów na rachmistrza terenowego dokonuje się spośród osób:

  1. pełnoletnich;
  2. zamieszkałych na terenie danej gminy;
  3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS, komunikatywność i umiejętności interpersonalne, podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrza

Wszyscy kandydaci na rachmistrza terenowego z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla kandydatów na rachmistrza terenowego obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną (szkolenie rachmistrzów, przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrza terenowego).

Kandydaci na rachmistrzów terenowych, których dane będą zarejestrowane w systemie SER otrzymają login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

W czasie swojej pracy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się urządzeniem mobilnym wyposażonym  w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego – aplikacja CAPI . Aplikacja CAPI umożliwi:

a) uwierzytelnienie rachmistrza terenowego w celu rozpoczęcia pracy z aplikacją;

b)  wypełnienie formularzy spisowych podczas bezpośrednich wywiadów, z użytkownikami gospodarstw rolnych;

c) synchronizacje, tj. pobieranie danych z systemu CORstat_Rol oraz przesyłanie;

wypełnionych formularzy spisowych do systemu spisowego;

d) planowanie pracy rachmistrza terenowego.

W sytuacji wzmożonej epidemii wirusa COVID-19 rachmistrze terenowi będą spisywać przydzielone im gospodarstwa rolne telefonicznie w metodzie CATI na urządzeniach mobilnych, w które zostaną wyposażeni.

III. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

a) przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;

b) zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS.

IV. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT: od 15 czerwca do 08 lipca 2020 r.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem (zał. nr 1)
  2. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych (zał.nr 2)
  4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe); (zał.nr 2)
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2019 r. poz. 1781). (zał. nr 2)

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym               2020 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej.

Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa

V. MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Wymagane dokument należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą  (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata  na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.

Zgłoszenie, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.


Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2