Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.

Informacja dla mieszkańców dotycząca postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że na podstawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2020, czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, w tym zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych, są podejmowane po zgłoszeniu interwencji do następujących jednostek:

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

( w godzinach pracy Urzędu)

Tel.33 876 60 03

ul. Mickiewicza 2

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej

(całodobowo)

ul. Targowa 1

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel. 33 876 66 07

 

Gminny program opieki obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt mówiąc o  „zwierzętach bezdomnych”- rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Czynnościami związanymi z odławianiem, transportem zwierząt oraz utrzymaniem zwierząt w Schronisku z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zajmuje się P. Jarosław Kołodziejczyk prowadzący Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET ZASOLE  w Chełmku.

W przypadku zwierząt rannych w wypadkach komunikacyjnych Gmina Kalwaria Zebrzydowska zawarła umowę z Gabinetem Weterynaryjny w Sułkowicach P. Marian Obst.

Mieszkaniec Gminy Kalwaria Zebrzydowska, który przygarnął bezdomnego kota lub psa może skorzystać z zabiegu kastracji bądź sterylizacji zwierzęcia. Gmina Kalwaria Zebrzydowska finansuje w 100 % zabieg kastracji bądź sterylizacji. Umowa w tym zakresie zawarta została z Gabinetem AS Agnieszka Sarapata i Aneta Sarapata w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Batalionów Chłopskich 4.

Ważne:

  • nie wszystkie psy pojawiające się o określonych (stałych) porach w danej okolicy są bezdomne,
  • nieodpowiedzialność właścicieli psów dopuszczających do wałęsania się ich po terenie Gminy naraża na niebezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, a szczególnie dzieci,
  • dokarmianie psów w okresie godowym (wiosna lub wczesna jesień) uniemożliwia zwierzęciu powrót do swojego właściciela,
  • schronisko dla bezdomnych zwierząt ANIMAL VET ZASOLE  w Chełmu nie jest placówką charytatywną i za wszystkie zwierzęta tam umieszczone Gmina Kalwaria Zebrzydowska ponosi koszty związane z odłowienie, transportem oraz utrzymaniem psa w schronisku.
  • w przypadku umieszczenia w schronisku psa mającego właściciela, wydanie zwierzęcia nastąpi po uregulowaniu kosztów odłowienia, ewentualnego pobytu w lecznicy weterynaryjnej oraz transportu i pobytu zwierzęcia w schronisku.