Przebudowa drogi gminnej nr K470115 "Strona Proboszczowa" w km od 0+018,9 do 0+516,6 (odcinek I), w km od 0+582,6 do km 0+763,4 (odcinek II) w miejscowości Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska

[26.05.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[29.05.2020] Pytanie i odpowiedź

[10.06.2020] Informacja z otwarcia ofert

[3.07.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[4.08.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 541330-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa drogi gminnej nr K470115 "Strona Proboszczowa" w km od 0+018,9 do 0+516,6 (odcinek I), w km od 0+582,6 do km 0+763,4 (odcinek II) w miejscowości Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Z uwagi na obowiązujący stan epidemii w Polsce z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2, sekretariat Zamawiającego funkcjonuje w trybie ograniczonego kontaktu bezpośredniego z interesantami, wobec czego oferty należy składać w następujący sposób: 1) poprzez przywołanie dzwonkiem znajdującym się na ścianie zewnętrznej budynku, po prawej stronie głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, pracownika sekretariatu, który odbierze ofertę, lub 2) w skrzynce znajdującej się na parterze przed głównym wejściem do budynku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr K470115 "Strona Proboszczowa" w km od 0+018,9 do 0+516,6 (odcinek I), w km od 0+582,6 do km 0+763,4 (odcinek II) w miejscowości Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Numer referencyjny: ZP.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-10, godzina: 11:00

(...)

 

Pełna treść ogłoszenia, specyfikacja oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1768403

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 29.05.2020 r.

ZP.271.6.2020

Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 541330-N-2020w dniu 26.05.2020 r. na zamówienie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K470115 "Strona Proboszczowa" w km od 0+018,9 do 0+516,6 (odcinek I), w km  od 0+582,6 do km 0+763,4 (odcinek II)  w miejscowości Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE:

Z uwagi na taki sam charakter i sposób wykonywania kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej jak kanalizacji deszczowej wnoszę o zmianę treści SIWZ w zakresie pkt. 5.2.3.1 (Posiadanie wiedzy i doświadczenia:), na następującą treść:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone:

1) co najmniej dwie roboty budowlane, których zakres obejmował co najmniej wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni minimum 1200 m2 oraz wykonanie kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej lub kanalizacji sanitarnej o długości minimum 300 mb każda robota budowlana;
lub
2a) co najmniej dwie roboty budowlane, których zakres obejmował co najmniej wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni minimum 1200 m2 każda robota budowlana;
i
2c) co najmniej dwie roboty budowlane, których zakres obejmował co najmniej wykonanie kanalizacji deszczowej   lub kanalizacji ogólnospławnej lub kanalizacji sanitarnej o długości minimum 300 mb każda robota budowlana.

Powyższa zmiana wpłynie pozytywnie na korzyść Inwestora ponieważ zwiększy ona konkurencyjność ofert oraz z drugiej strony nie zawęzi liczby wykonawców mogących uczestniczyć w przetargu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 10.06.2020 r.

ZP.271.6.2020

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 541330-N-2020 w dniu 26.05.2020 r.

na zamówienie pn.

„Przebudowa drogi gminnej nr K470115 "Strona Proboszczowa" w km od 0+018,9 do 0+516,6 (odcinek I), w km  od 0+582,6 do km 0+763,4 (odcinek II) w miejscowości Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 743 926,59 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć 59/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostało złożonych 10 ofert, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Firma Usługowo Handlowa KOMBUD
Franciszek Kowalczyk
34-242 Łętownia 378

1 197 464,80

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa
Przeginia Duchowna 300
32-061 Rybna

1 267 824,67

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Drogbud Sobaniak Sp. z o. o.
34-222 Zawoja 1970

1 360 370,31

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe
DROG-BUD Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice

1 189 034,33

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia:
Lider konsorcjum: OMEGA Zakład Sieci wod.-kan.
Sp. z o. o. ul. Malwowa 12
30-611 Kraków
Partner konsorcjum: OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk
ul. Szkolna 17
41-711 Ruda Śląska

1 446 872,15

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

BRUK-SPEC Przedsiębiorstwo Budowlane
Mateusz Gancarczyk
Śleszowice 70
34-210 Zembrzyce

1 254 961,97

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

7.

Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia:
Lider konsorcjum: PROFEXIM Sp. j. H. J. Duda
ul. Chodkiewicza 9/4
31-532 Kraków Oddział w Łostówce - Baza Drogowa
34-730 Mszana Dolna
Partner konsorcjum: BILDEX Dariusz Duda
Łostówka 310
34-730 Mszana Dolna

1 234 936,94

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

8.

Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia:
Firma Usługowo-Handlowa RAF-KOP BIS Monika Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański oraz Firma Usługowo-Handlowa RAF-KOP
Rafał Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

1 168 425,57

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

9.

Zakład Wykonawczy KOMMEL mgr inż. Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230
32-061 Rybna

1 043 050,42

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

10.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe
HANDREM Wiesław Słowik
ul. Role 4
32-552 Płaza

1 593 100,19

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


Kalwaria Zebrzydowska, 03.07.2020 r.

ZP.271.6.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 541330-N-2020 w dniu 26.05.2020 r. na zamówienie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K470115 "Strona Proboszczowa" w km od 0+018,9 do 0+516,6 (odcinek I), w km  od 0+582,6 do km 0+763,4 (odcinek II)  w miejscowości Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj.

Firma Usługowo-Handlowa
RAF-KOP Rafał Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański;
Firma Usługowo-Handlowa
RAF-KOP BIS Monika Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

cena wybranej oferty: 1 168 425,57

słownie złotych: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych  57/100.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1

Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG
Wiesław Figa
Przeginia Duchowna 300
32-061 Rybna

55,30

40,00

95,30

2

Drogbud Sobaniak Sp. z o. o.
34-222 Zawoja 1970

51,53

40,00

91,53

3

Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia:
Lider konsorcjum: OMEGA Zakład Sieci wod.-kan.
Sp. z o. o. ul. Malwowa 12
30-611 Kraków
Partner konsorcjum: OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk
ul. Szkolna 17
41-711 Ruda Śląska

48,45

40,00

88,45

4

BRUK-SPEC Przedsiębiorstwo Budowlane
Mateusz Gancarczyk
Śleszowice 70
34-210 Zembrzyce

55,86

40,00

95,86

5

Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia:
Firma Usługowo-Handlowa
RAF-KOP BIS Monika Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański oraz Firma Usługowo-Handlowa
RAF-KOP
Rafał Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

60,00

40,00

100,00

6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe
HANDREM Wiesław Słowik
ul. Role 4
32-552 Płaza

44,01

40,00

84,01

 


 

Ogłoszenie nr 510142828-N-2020 z dnia 04-08-2020 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa drogi gminnej nr K470115 "Strona Proboszczowa" w km od 0+018,9 do 0+516,6 (odcinek I), w km od 0+582,6 do km 0+763,4 (odcinek II) w miejscowości Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 541330-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Sekcja I: Zamawiający

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr K470115 "Strona Proboszczowa" w km od 0+018,9 do 0+516,6 (odcinek I), w km od 0+582,6 do km 0+763,4 (odcinek II) w miejscowości Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.6.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: przebudowa drogi gminnej nr K470115 Strona Proboszczowa na odcinku od Kościoła do mostu na rzece Cedron koło boiska, w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy urządzeń odwadniających w miejscowości Zebrzydowice. Zakres zadania obejmuje: - budowę chodnika, - budowę niezbędnego poszerzenia jezdni lewo i/ lub prawostronnego, - budowę utwardzonego pobocza o szerokości 0,5 m, - budowę odwodnienia w postaci kanalizacji opadowej i ścieków betonowych, - przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, - budowę murków oporowych, - budowę i przebudowę ogrodzeń, - remont i przebudowę istniejących przepustów. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 2. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty związane z wykonaniem podbudów, nawierzchni, kanalizacji deszczowej, obsługa urządzeń i maszyn. 3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 4. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.5. SIWZ wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 6. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 7. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 9. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 11. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). 13. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 14. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45112000-5, 45233000-9, 45233222-1, 45233220-7, 45232130-2

Sekcja III: Procedura

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Sekcja IV: Udzielenie zamówienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1417826.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: tak

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo-Handlowa RAF-KOP BIS Monika Zielonka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Grzechynia 405
Kod pocztowy: 34-220
Miejscowość: Maków Podhalański
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo-Handlowa RAF-KOP Rafał Zielonka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1168425.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1043050.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1593100.19
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.