Przebudowa drogi gminnej nr K470115 "Strona Proboszczowa" w km od 0+018,9 do 0+516,6 (odcinek I), w km od 0+582,6 do km 0+763,4 (odcinek II) w miejscowości Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska

[26.05.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[29.05.2020] Pytanie i odpowiedź

[10.06.2020] Informacja z otwarcia ofert

[3.07.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie nr 541330-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa drogi gminnej nr K470115 "Strona Proboszczowa" w km od 0+018,9 do 0+516,6 (odcinek I), w km od 0+582,6 do km 0+763,4 (odcinek II) w miejscowości Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Z uwagi na obowiązujący stan epidemii w Polsce z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2, sekretariat Zamawiającego funkcjonuje w trybie ograniczonego kontaktu bezpośredniego z interesantami, wobec czego oferty należy składać w następujący sposób: 1) poprzez przywołanie dzwonkiem znajdującym się na ścianie zewnętrznej budynku, po prawej stronie głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, pracownika sekretariatu, który odbierze ofertę, lub 2) w skrzynce znajdującej się na parterze przed głównym wejściem do budynku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr K470115 "Strona Proboszczowa" w km od 0+018,9 do 0+516,6 (odcinek I), w km od 0+582,6 do km 0+763,4 (odcinek II) w miejscowości Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Numer referencyjny: ZP.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-10, godzina: 11:00

(...)

 

Pełna treść ogłoszenia, specyfikacja oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1768403

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 29.05.2020 r.

ZP.271.6.2020

Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 541330-N-2020w dniu 26.05.2020 r. na zamówienie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K470115 "Strona Proboszczowa" w km od 0+018,9 do 0+516,6 (odcinek I), w km  od 0+582,6 do km 0+763,4 (odcinek II)  w miejscowości Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE:

Z uwagi na taki sam charakter i sposób wykonywania kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej jak kanalizacji deszczowej wnoszę o zmianę treści SIWZ w zakresie pkt. 5.2.3.1 (Posiadanie wiedzy i doświadczenia:), na następującą treść:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone:

1) co najmniej dwie roboty budowlane, których zakres obejmował co najmniej wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni minimum 1200 m2 oraz wykonanie kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej lub kanalizacji sanitarnej o długości minimum 300 mb każda robota budowlana;
lub
2a) co najmniej dwie roboty budowlane, których zakres obejmował co najmniej wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni minimum 1200 m2 każda robota budowlana;
i
2c) co najmniej dwie roboty budowlane, których zakres obejmował co najmniej wykonanie kanalizacji deszczowej   lub kanalizacji ogólnospławnej lub kanalizacji sanitarnej o długości minimum 300 mb każda robota budowlana.

Powyższa zmiana wpłynie pozytywnie na korzyść Inwestora ponieważ zwiększy ona konkurencyjność ofert oraz z drugiej strony nie zawęzi liczby wykonawców mogących uczestniczyć w przetargu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 10.06.2020 r.

ZP.271.6.2020

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 541330-N-2020 w dniu 26.05.2020 r.

na zamówienie pn.

„Przebudowa drogi gminnej nr K470115 "Strona Proboszczowa" w km od 0+018,9 do 0+516,6 (odcinek I), w km  od 0+582,6 do km 0+763,4 (odcinek II) w miejscowości Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 743 926,59 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć 59/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostało złożonych 10 ofert, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Firma Usługowo Handlowa KOMBUD
Franciszek Kowalczyk
34-242 Łętownia 378

1 197 464,80

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa
Przeginia Duchowna 300
32-061 Rybna

1 267 824,67

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Drogbud Sobaniak Sp. z o. o.
34-222 Zawoja 1970

1 360 370,31

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe
DROG-BUD Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice

1 189 034,33

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia:
Lider konsorcjum: OMEGA Zakład Sieci wod.-kan.
Sp. z o. o. ul. Malwowa 12
30-611 Kraków
Partner konsorcjum: OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk
ul. Szkolna 17
41-711 Ruda Śląska

1 446 872,15

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

BRUK-SPEC Przedsiębiorstwo Budowlane
Mateusz Gancarczyk
Śleszowice 70
34-210 Zembrzyce

1 254 961,97

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

7.

Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia:
Lider konsorcjum: PROFEXIM Sp. j. H. J. Duda
ul. Chodkiewicza 9/4
31-532 Kraków Oddział w Łostówce - Baza Drogowa
34-730 Mszana Dolna
Partner konsorcjum: BILDEX Dariusz Duda
Łostówka 310
34-730 Mszana Dolna

1 234 936,94

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

8.

Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia:
Firma Usługowo-Handlowa RAF-KOP BIS Monika Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański oraz Firma Usługowo-Handlowa RAF-KOP
Rafał Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

1 168 425,57

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

9.

Zakład Wykonawczy KOMMEL mgr inż. Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230
32-061 Rybna

1 043 050,42

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

10.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe
HANDREM Wiesław Słowik
ul. Role 4
32-552 Płaza

1 593 100,19

15.06.2021 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


Kalwaria Zebrzydowska, 03.07.2020 r.

ZP.271.6.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 541330-N-2020 w dniu 26.05.2020 r. na zamówienie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K470115 "Strona Proboszczowa" w km od 0+018,9 do 0+516,6 (odcinek I), w km  od 0+582,6 do km 0+763,4 (odcinek II)  w miejscowości Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj.

Firma Usługowo-Handlowa
RAF-KOP Rafał Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański;
Firma Usługowo-Handlowa
RAF-KOP BIS Monika Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

cena wybranej oferty: 1 168 425,57

słownie złotych: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych  57/100.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1

Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG
Wiesław Figa
Przeginia Duchowna 300
32-061 Rybna

55,30

40,00

95,30

2

Drogbud Sobaniak Sp. z o. o.
34-222 Zawoja 1970

51,53

40,00

91,53

3

Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia:
Lider konsorcjum: OMEGA Zakład Sieci wod.-kan.
Sp. z o. o. ul. Malwowa 12
30-611 Kraków
Partner konsorcjum: OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk
ul. Szkolna 17
41-711 Ruda Śląska

48,45

40,00

88,45

4

BRUK-SPEC Przedsiębiorstwo Budowlane
Mateusz Gancarczyk
Śleszowice 70
34-210 Zembrzyce

55,86

40,00

95,86

5

Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia:
Firma Usługowo-Handlowa
RAF-KOP BIS Monika Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański oraz Firma Usługowo-Handlowa
RAF-KOP
Rafał Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

60,00

40,00

100,00

6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe
HANDREM Wiesław Słowik
ul. Role 4
32-552 Płaza

44,01

40,00

84,01