Spotkanie w sprawie farmy fotowoltaicznej

19 maja br. w Starostwie Powiatowym w Wadowicach odbyło się spotkanie z udziałem m.in. starosty wadowickiego Eugeniusza Kurdasa, wicestarosty Beaty Smolec, burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego, radnego powiatowego i zarazem sołtysa Zebrzydowic Ireneusza Kowalczyka, a także przedstawiciela Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach Krzysztofa Gogola, Dariusza Michalaka i Dawida Herbuta, w związku z budową farmy fotowoltaicznej w Zebrzydowicach.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, zleciła wykonanie ekspertyz: geotechnicznej i sanitarnej w Głównym Instytucie Górnictwa.

Wspomniane ekspertyzy zostaną przedłożone z wnioskiem o zmianę decyzji starosty, która mówi że: „na koronie obiektu niebędącego legalnym składowiskiem odpadów nie mogą być wykonywane przez okres 50 lat od dnia zamknięcia obiektu budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem obiektu”, a przedmiotowy okres może zostać skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej będzie wynikać, że prowadzenie na obiekcie prac nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Starosta Wadowicki poinformował, że jeżeli ekspertyzy potwierdzą, ze planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, decyzja zostanie zmieniona i umożliwi budowę farmy fotowoltaicznej.

Starosta Wadowicki podkreślił, że nie sprzeciwia się pomysłowi Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej, lecz uznaje, że warunkiem koniecznym do wydania decyzji umożliwiającej stworzenie farmy fotowoltaicznej jest przedłożenie niebudzącej wątpliwości dokumentacji, że prowadzone na zrekultywowanym obiekcie prace związane z wykonaniem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznych nie spowodują zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Jednocześnie starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas zapewnia o woli kontynuowania – jak dotychczas - bardzo dobrej współpracy z władzami gminy Kalwaria Zebrzydowska, która będzie służyć zarówno mieszkańcom tej gminy, jak i całego powiatu wadowickiego. Podsumowując, budowa farmy fotowoltaicznej w Zebrzydowicach na zrekultywowanym wysypisku zmierza w dobrym kierunku.