Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 25.05.2020 r.

 

BR.0012.4.2020.D

Kalwaria Zebrzydowska, 19.05.2020 r.

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 25 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli:
  - wydatków na promocję Gminy Kalwaria Zebrzydowska poniesionych w roku 2019,
  - referatu budżetowego, w zakresie dochodów i wydatków w roku 2019,
  - rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (bilansu) za rok 2019,
  - rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019,
  - rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2019.
 3. Przeprowadzenie kontroli:
  - wydatków na promocję Gminy Kalwaria Zebrzydowska poniesionych w roku 2019,
  - referatu budżetowego, w zakresie dochodów i wydatków w roku 2019,
  - rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (bilansu) za rok 2019,
  - rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019,
  - rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2019.
 4. Podsumowanie wyników pracy zespołu kontrolnego.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Łukasz Dragan