Konkurs plastyczny ‘’Laurka dla Jana Pawła II". Na 100 lecie urodzin Karola Wojtyły

Rok 2020 został uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Jana Pawła II, 18.05. przypada 100 rocznica jego urodzin. Pragniemy w tym konkursie przypomnieć rolę papieża Jana Pawła II, naszego Rodaka jako wielkiego patrioty i pielgrzyma.

Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i rodzimej Kalwarii, bywał wszakże wśród nas... Jego pontyfikat ma więc znaczenie szczególne, dlatego pragniemy aby najmłodsze pokolenie, które zna go tylko z opowieści, poznało i pokochało naszego papieża .

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej włącza się w obchody 100 – lecia urodzin Karola Wojtyły organizując konkurs plastyczny dla dzieci na  najpiękniejszą Laurkę adresowaną do  Świętego Jana Pawła II.


Regulamin Konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie Laurki dla   Jana Pawła II.

1.Technika:

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej,  lub w formie decoupage. Format prac: A4

2.Głównymi kryteriami oceniania prac będą:

walory artystyczne,  pomysłowość, kompozycja, a także estetyka wykonania.

Prace będą oceniane w następujących  kategoriach wiekowych:

dzieci młodsze ( klasy 1-3 )

dzieci starsze    (klasy 4-6) .

Każda praca ma być wykonana samodzielnie, w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. Powinna zawierać czytelny opis dołączony do pracy konkursowej - (imię i nazwisko autora pracy, adres zamieszkania, szkoła i klasa , telefon rodzica lub opiekuna).

Do pracy należy dołączyć zgodę  rodzica lub opiekuna prawnego. (Załącznik nr 1)- Do wydrukowania ze strony internetowej Biblioteki.

3.Termin składania prac:

Prace należy umieścić w kopertach i  złożyć do 31 maja 2020 w budynku Biblioteki al. Jana Pawła II 24 od poniedziałku  do czwartku w godzinach 8.00- 17.00, lub  przesłać pocztą na adres Biblioteki.

Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody.

4.Kryteria oceny:

Prace oceniać będzie powołana na tę okazję przez Organizatora konkursu komisja.

Jeśli sytuacja związana z pandemią na to pozwoli prace konkursowe zostaną zebrane i wyeksponowane w Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Prawa do wykorzystania nadesłanych prac:

Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostają w posiadaniu organizatorów konkursu.

Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 czerwca 2020 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Biblioteki Publicznej.

Laureaci wyróżnionych prac zostaną powiadomieni telefoniczne o terminie wręczenia nagród.

RODO: Udział w konkursie jest tożsamy z akceptacją zasad wykorzystania pracy plastycznej, danych osobowych autora oraz jego wizerunku do organizacji konkursu i wystawy pokonkursowej.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU