Otwarcie Przedszkoli – informacja

Otwarcie placówek może nastąpić w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 , wydane na podstawie art.8 a ust.5 pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W wyniku konsultacji z dyrektorami poszczególnych przedszkoli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska podjęta została decyzja umożliwiająca otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Ze względu na konieczność dostosowania  przedszkoli do wymogów GIS , w uzgodnieniu z dyrektorami termin otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych został ustalony na 25 maja 2020r.

 

Na dzień dzisiejszy:

- deklaracje dotyczące uczęszczania dzieci do przedszkola złożyli rodzice 49 dzieci , co stanowi 7,8 % ogółu dzieci zapisanych do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2019/2020

- w przypadku czterech przedszkoli żaden rodzic nie zadeklarował chęci skorzystania z przedszkola