Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2020

[16.03.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[20.03.2020] Informacja dotycząca składania i otwarcia ofert

[20.03.2020] Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia

[24.03.2020] Informacja z otwarcia ofert

[7.04.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[27.04.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 523860-N-2020 z dnia 2020-03-16 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2020”

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2020”
Numer referencyjny: ZP.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-24, godzina: 09:30

(...)


Załączniki 

Kalwaria Zebrzydowska, 19.03.2020 r.

ZP.271.4.2020

Informacja dotycząca składania i otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie
pn. „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2020”

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego
z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i ograniczeniem bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuję, że termin składania ofert pozostaje bez zmian. Zmianie ulega miejsce składania ofert. W związku z powyższym Dział I pkt. 11.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

„Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, zorganizowany punkt odbioru dokumentów - parter, w terminie do 24.03.2020 r. do godziny 9.30.”.

Sposób składania ofert: należy użyć dzwonka usytuowanego na zewnątrz budynku Urzędu Miasta, po prawej stronie głównego wejścia do budynku, który przywoła pracownika i oferta zostanie przez niego odebrana.

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału osób spoza Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Mając na względzie art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) otwarcie ofert będzie transmitowane online w terminie wyznaczonym na otwarcie ofert – link do transmisji online dostępny będzie na stronie internetowej zamawiającego www.kalwaria-zebrzydowska.pl.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

 


 

Ogłoszenie nr 540051407-N-2020 z dnia 20-03-2020 r.

Kalwaria Zebrzydowska:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 523860-N-2020
Data: 16/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.kalwaria-zebrzydowska.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.kalwaria-zebrzydowska.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca Adres: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
W ogłoszeniu powinno być: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.kalwaria-zebrzydowska.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.kalwaria-zebrzydowska.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca Adres: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, zorganizowany punkt odbioru dokumentów - parter, Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 24.03.2020 r.

ZP.271.4.2020

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 523860-N-2020 w dniu 16.03.2020 r.
na zamówienie pn. „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2020”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 300 000,00 (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych 00/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone 2 oferty, o których informacje zamieszczono w tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

Wysokość kary umownej określonej w § 5 ust.1 umowy

1.

F.H.U. FORESTA
Bartłomiej Matusiak
ul. A. Mickiewicza 74b
32-650 Kęty

165 000,00

do 20.12.2020 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

15%

2.

TWÓJ OGRÓD
Barbara Graczyk
34-211 Budzów 447

262 100,00

do 20.12.2020 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

15%

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 07.04.2020 r.

ZP.271.4.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 523860-N-2020 w dniu 16.03.2020 r. na zamówienie pn. „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2020” zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

TWÓJ OGRÓD
Barbara Graczyk
34-211 Budzów 447

 

cena wybranej oferty: 262 100,00
słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną ofercie podlegającej ocenie w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wysokość kary umownej

1.

TWÓJ OGRÓD
Barbara Graczyk
34-211 Budzów 447

60,00

40,00

100,00

 


 

Ogłoszenie nr 510071671-N-2020 z dnia 27-04-2020 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 523860-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540051407-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.4.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pielęgnacji i utrzymaniu zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2020. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) Niezwłocznie po podpisaniu umowy – Wiosenne wygrabienie liści i zanieczyszczeń pozimowych spod drzew, skupin krzewów, klombów i z trawników wraz z ich wywozem. 2) Pielęgnacja drzew, krzewów, żywopłotów. 3) Utrzymanie trawników 4) Założenie i pielęgnacja rabat z kwiatami 5) Utrzymanie i pielęgnacja donic, mis i konstrukcji wolnostojących i stałych („grzybki”) 6) . Bieżące czyszczenie, zbieranie i punktowe czyszczenie trawników, klombów, mis, donic, oraz terenów bezpośrednio przylegających do klombów powodujące dokładne usunięcie drobnych zanieczyszczeń sypkich, usunięcie darni, liści, i ich części oraz skumulowanych zanieczyszczeń sypkich, usunięcie kurzu i innych zanieczyszczeń (darni, ziemi). Bieżące usuwanie zalegających liści z terenów objętych utrzymaniem zieleni. Wywóz powstałych odpadów zielonych własnym staraniem i na koszt Wykonawcy. 7) Dekoracje przed Pomnikiem Jana Pawła II i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wykonane z żywych kwiatów (wiązanka - uzgodniona z Zamawiającym) – 6 razy w trakcie trwania umowy. Termin do uzgodnienia z Zamawiającym. 8) Realizowanie zgłoszonych interwencji z Referatu Gospodarki Komunalnej. Wskazanie pracownika do zadań interwencyjnych, podanie nr telefonu kontaktowego. 9) Czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej wynosi do 1 godziny. Wykonawca zobowiązuje się podać przed podpisaniem umowy interwencyjny telefon kontaktowy dostępny całą dobę. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy. 3. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: czynności polegające na wykonywaniu nasadzeń i pielęgnacji zieleni. 4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 4.Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3.5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3.4 SIWZ wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5. W przypadku zmian personalnych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 6. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z § 5 ust. 3 pkt. 1 umowy. 8. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 10. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6

Dodatkowe kody CPV: 77315000-1, 77314000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 277777.78
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: TWÓJ OGRÓD Barbara Graczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Budzów 447
Kod pocztowy: 34-211
Miejscowość: Budzów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 189000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 165000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 189000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.