Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r.

 

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy komitetów wyborczych oraz wyborcy, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury. Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład obwodowej komisji wyborczej w przypadku konieczności uzupełnienia jej składu.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla siedziby danej komisji.

Kandydat na członka komisji musi spełnić następujące warunki:

1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) stale zamieszkuje na obszarze województwa małopolskiego oraz jest wpisany do stałego rejestru wyborców jednej z gmin w tym województwie,
4) nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu
5) nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
6) nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

Członkiem komisji nie może być:

1) kandydat w wyborach;
2) komisarz wyborczy;
3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5) urzędnik wyborczy;
6) mąż zaufania;
7) obserwator społeczny;
8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia;
9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r.

Wzór zgłoszenia kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej przez komitet wyborczy
Wzór zgłoszenia kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej przez wyborcę indywidualnego (uzupełnienie składu komisji)

 

krakow.kbw.gov.pl