XV Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [27.02.2020]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 10.02.2020 r.

BR.0002.15.2020

Ogłoszenie

Zapraszam do wzięcia udziału w XV Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/158/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/95/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia hali sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach kolejnych umów najmu z tym samym najemcą.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Rzeźnianej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 3158/40 i 3166/9 położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych (drogowych) po działce nr 3166/9 do działek nr 3168/27 i nr 3167/5 oraz działek nr 3168/26 i nr 3167/4.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Nr XIII/140/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, których właścicielem lub zarządzającym jest Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
  2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2020 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2020-2026.
 20. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 21. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 22. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 23. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,m,231189