Posiedzenia komisji Rady Miejskiej - terminarz [17-21.02.2020]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 11.02.2020 r.

BR.0012.1.2020

Ogłoszenie

Informuję, iż na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej zwołali posiedzenia, które będą miały miejsce jak w załączonym terminarzu.

Porządek obrad Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Informacja dotycząca działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej Niepublicznego Przedszkola w Brodach.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/158/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/95/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia hali sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach kolejnych umów najmu z tym samym najemcą.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Rzeźnianej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 3158/40 i 3166/9 położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych (drogowych) po działce nr 3166/9 do działek nr 3168/27 i nr 3167/5 oraz działek nr 3168/26 i nr 3167/4.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Nr XIII/140/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, których właścicielem lub zarządzającym jest Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2020 rok.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2020-2026.
 19. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie.

Porządek obrad Komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji Finansów i Majątku Gminy:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/158/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/95/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia hali sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach kolejnych umów najmu z tym samym najemcą.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Rzeźnianej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 3158/40 i 3166/9 położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych (drogowych) po działce nr 3166/9 do działek nr 3168/27 i nr 3167/5 oraz działek nr 3168/26 i nr 3167/4.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Nr XIII/140/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, których właścicielem lub zarządzającym jest Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2020 rok.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2020-2026.
 18. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

 

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Lp.

Nazwa Komisji

Data i godz. posiedzenia

Miejsce posiedzenia

1.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Robert Rudecki

17.02.2020 r.
godz. 8.30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

2.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Jarosław Lenik

18.02.2020 r.
godz. 8.30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

3.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Marcin Zadora

21.02.2020 r.
godz. 8.30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4