Analiza bezrobocia na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

31 stycznia br. w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie Burmistrza dr hab.inż. Augustyna Ormantego z Panią mgr Małgorzatą Chowaniec – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach. Tematem spotkania było przekazanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy informacji o stanie bezrobocia w powiecie wadowickim ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kalwaria Zebrzydowska wg. stanu na koniec grudnia 2019 roku.

Według danych statystycznych na dzień 31 grudnia 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach zarejestrowanych było 2913 bezrobotnych. W porównaniu do analogiczego okresu roku poprzedniego jest to spadek liczby bezrobotnych o 247 osób.

Analizując sytuację osób bezrobotnych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zaobserwować można, nieznaczny spadek procentowego udziału liczby mieszkańców rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Na dzień 31 grudnia 2019r. bezrobotni z Gminy Kalwaria Zebrzydowska w liczbie 269 osób stanowili 9.23% ogółu zarejestrowanych w PUP. Natomiast w odniesieniu do stanu z 31 grudnia 2018 roku liczba bezrobotnych zmalała o 50 osób. Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim na koniec grudnia 2019 roku wynosiła 4.7% .

Zarówno w skali całego Powiatu, jak i w gminie Kalwaria Zebrzydowska większość zarejestrowanych osób stanowiły kobiety. Na koniec 2019 roku udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w gminie wynosił – 58,74%, a w Powiecie – 57,71%.

Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w końcu grudnia 2019r. wynosiła 43 osoby tj. 15,99% ogółu zarejestrowanych z gminy.

Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych według kryterium wieku stanowiły osoby w wieku 25-34 oraz 35-44 lat /tj.46,47% ogółu zarejestrowanych/ oraz osoby w wieku 18-24 lat /tj.19,70% ogółu zarejestrowanych/, a zatem na 31 grudnia 2019 roku ponad 46% bezrobotnych mieszkańców gminy nie ukończyło jeszcze 35 roku życia.