Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 20.01.2020 roku Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej a zarazem Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kalwarii Zebrzydowskiej zwołał posiedzenie Zespołu, na którym  zostały omówione niżej wskazane tematy.

Organizacja bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy. Stan przygotowania Gminy do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych.

Członkowie Zespołu – Szefowie, Prezesi, Dyrektorzy, Komendanci Gminnych instytucji oraz pracownicy Urzędu zreferowali, stopień przygotowania do realizacji wskazanych tematów.

Po wysłuchaniu Przewodniczący Zespołu stwierdził, że Gmina oraz instytucje Gminne są w stopniu dobrym przygotowane do realizacji zamierzonych zadań, związanych z przygotowaniem Gminy do prawidłowego zabezpieczenia zbliżających się ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Niezależnie od stopnia przygotowania Gminy oraz Gminnych instytucji, Przewodniczący Zespołu dla wszystkich członków Zespołu postawił zadania:

 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem ferii zimowych dla dzieci
  i młodzieży na terenie Gminy,
 • nadzór nad prawidłową realizacją zadań związanych z  funkcjonowaniem Gminy, przestrzeganiem ładu i porządku oraz nadzór nad osobami bezdomnymi,
 • nadzór nad prawidłowym utrzymaniem dróg oraz innych zadań zgodnie
  z zawartą umową,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem M-G OPS.
 • nadzór nad prawidłowym udzielaniem pomocy medycznej, oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Wiejskich Ośrodków Zdrowia na terenie Gminy,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Gminy podczas dni wolnych od pracy,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich szkół, przedszkoli
  i ośrodków szkolenia. Wydawanie ciepłych posiłków dla uczniów,
 • nadzór nad prawidłową realizacją zadań związanych z  zabezpieczeniem Gminy  w różnego rodzaju media.

Wszystkim uczestnikom spotkania oraz osobom odpowiedzialnym za realizację powyższych zadań, Przewodniczący podziękował za dotychczasową pracę na rzecz Gminy, a jednocześnie nakazał skrupulatnie oraz z właściwą determinacją wykonywanie swoich obowiązków służbowych.