Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym

[16.01.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

[23.01.2020] Pytania i odpowiedzi

[31.01.2020] Informacja z otwarcia ofert

[3.03.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[17.03.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 503418-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 7 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w obszary wiejskie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym
Numer referencyjny: ZP.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-31, godzina: 10:30

(...)


Do pobrania:Kalwaria Zebrzydowska, dnia 23.01.2020 r.

ZP.271.2.2020

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 503418-N-2020 w dniu 16.01.2020 r. na zamówienie pn. „Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

 

PYTANIE 1:

Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo miejsc pracy ludzi i otoczenia na oświetlaną powierzchnie, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

ODPOWIEDŹ:

Dokumentacja projektowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi (w tym wytycznymi oświetlenia dróg) oraz warunkami technicznymi.

 

PYTANIE 2:

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie. Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. Norma PN-EN 12464-1 ( Olśnienie ) które oślepia ludzi na drogach i pracowników co może spowodować powolnym osłabienia wzroku z którym już ma problem 40% ludzi. Nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania , które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

ODPOWIEDŹ:

Dokumentacja projektowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz warunkami technicznymi, a w szczególności z normami: PN-EN 12464-1; PN-EN 13201:2016 oraz pozostałymi normami. Normy i wymagania techniczne zostały jasno i jednoznacznie określone w dokumentacji przetargowej. Zakres prac został opisany w SIWZ wraz z załącznikami. Wykonawca ma obowiązek wykonać zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, z obowiązującymi przepisami i normami oraz załączonymi do dokumentacji przetargowej uzgodnieniami inwestycji.

 

PYTANIE 3:

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU do własności gruntów do instalacje słupów na terenie dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa i ustawy o efektywności energetycznej Kraju :

ODPOWIEDŹ:

Dokumentacja projektowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz warunkami technicznymi.

 

PYTANIE 4:

Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, oraz prawa do instalowanych produktów według zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej kraju z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU co do średnicy wysięgników i instalacji opraw.

ODPOWIEDŹ:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy budowy oświetlenia, a nie stosowania zamienników opraw sodowych. Dokumentacja projektowa przedstawia rozwiązania sprawdzone obliczeniowo, które należy traktować jako przykładowe i które pozwalają na wycenę przedmiotu zamówienia. W dokumentacji projektowej znajdują się minimalne parametry opraw, które muszą być spełnione przez oprawy oferowane przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza stosowanie dowolnej oprawy spełniającej opisane w dokumentacji projektowej minimalne parametry techniczne. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia również znajduje się klauzula mówiąca, że w przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 31.01.2020 r.

ZP.271.2.2020

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 503418-N-2020 w dniu 16.01.2020 r.
na zamówienie:

„Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 180 000,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy 0/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone oferty, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

EL-MAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plac Wolności 16/5
46-380 Dobrodzień

159 462,53

31.08.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Instalatorstwo Elektryczne
Stanisław Żurek
Babica 134 B
34-103 Witanowice

187 172,65

31.08.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

ELEMAR Sp. z o. o. sp.k.
ul. Piaski 28
32-555 Zagórze
PHU ELEMAR Marcin Cudak
ul. Piaski 28
32-555 Zagórze

109 470,00

31.08.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

Firma Usługowa EL-Mag
Magdalena Mysona
ul. Wojska Polskiego 18
39-215 Czarna

256 590,41

31.08.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

Firma Elektryczna
i Teletechniczna
Kamil Jasiński
Przydonica 48
33-318  Gródek nad Dunajcem

150 400,00

31.08.2020 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 03.03.2020 r.

ZP.271.2.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 503418-N-2020 w dniu 16.01.2020 r. na zamówienie pn. „Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym” zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj.

ELEMAR Sp. z o. o. sp.k.
ul. Piaski 28
32-555 Zagórze

oraz PHU ELEMAR Marcin Cudak
ul. Piaski 28
32-555 Zagórze

cena wybranej oferty: 109 470,00
słownie złotych: sto dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
ELEMAR Sp. z o. o. sp.k.
ul. Piaski 28
32-555 Zagórze
oraz PHU ELEMAR Marcin Cudak
ul. Piaski 28
32-555 Zagórze

60,00

40,00

100,00

2.

EL-MAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plac Wolności 16/5
46-380 Dobrodzień

41,19

40,00

81,19

3.

Instalatorstwo Elektryczne
Stanisław Żurek
Babica 134 B
34-103 Witanowice

35,09

40,00

75,09

 


 

Ogłoszenie nr 510048496-N-2020 z dnia 17-03-2020 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 7 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 503418-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym w zakresie: - zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia budowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - montażu i stawiania słupów oświetleniowych, - budowy sieci kablowej ziemnej, - montażu opraw oświetleniowych LED, - wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz załatwienie formalności związanych z zajęciem pasa drogowego, - załatwienia wszelkich formalności związanych z uruchomieniem oświetlenia, - przy realizacji inwestycji należy spełnić wszystkie warunki wynikające z uzgodnień inwestycji. 2. Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w projekcie budowlanym i pozwoleniu na budowę. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 4. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych i oświetleń ulicznych. 5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 6. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 8. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 9. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ. 11. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 13. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). 15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 16. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 17. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45316100-6, 45232200-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 152462.19
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Nazwa wykonawcy: PHU ELEMAR Marcin Cudak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piaski 28
Kod pocztowy: 32-555
Miejscowość: Zagórze
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

Nazwa wykonawcy: ELEMAR Sp. z o. o. sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 109470.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 109470.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 256590.41
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.