Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części

[13.12.2019] Ogłoszenie o zamówieniu

[24.12.2019] Informacja z otwarcia ofert

[31.12.2019] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[14.01.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 636294-N-2019 z dnia 2019-12-13 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części
Numer referencyjny: ZP.271.33.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wychowawców dla 8 świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Cześć I. Zespół Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1września do 31 grudnia 2020 r. tj. pięć dni w tygodniu w godzinach od 12.00 do 16.00, łącznie 20 godzin tygodniowo, - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r. – zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności: 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych. 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w Kalwarii Zebrzydowskiej. 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlicy. 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy z siedzibą w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 458/2013 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 04.09.2013 r. oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania. 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.; Część II A. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. tj. trzy dni w tygodniu (tj. poniedziałek, wtorek, środa) w godzinach od 13.00 do 17.00, łącznie 12 godzin tygodniowo, - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r.– zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności: 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych. 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach. 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlicy. 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 295/2012 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 września 2012 r. oraz zobowiązanie się do jego stosowania. 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.; Część II B. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. tj. dwa dni w tygodniu (tj. czwartek i piątek) w godzinach od 13.00 do 17.00, łącznie 8 godzin tygodniowo, - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r.– zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności: 1. Opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych. 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach. 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlicy. 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 295/2012 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 września 2012 r. oraz zobowiązanie się do jego stosowania. 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.; Część III A. Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. tj. trzy dni w tygodniu (tj. poniedziałek, wtorek, czwartek) w godzinach od 11.30 do 15.30, łącznie 12 godzin tygodniowo. - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r. – zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności: 1. Opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych. 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym. 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlicy. 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 295/2012 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 września 2012 r. oraz zobowiązanie się do jego stosowania. 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.; Część III B. Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. tj. dwa dni w tygodniu (tj. środa, piątek) w godzinach od 11.30 do 15.30, łącznie 8 godzin tygodniowo. - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r. – zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności: 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych. 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym. 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlicy. 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 295/2012 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 września 2012 r. oraz zobowiązanie się do jego stosowania. 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.; Część IV. Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. tj. pięć dni w tygodniu w godzinach od 12.00 do 16.00, łącznie 20 godzin tygodniowo. - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r. – zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności: 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych. 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim. 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlicy. 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy z siedzibą w budynku Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim, stanowiącym wpis do Zarządzenia nr 613/2014 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 01.09.2014r. i zobowiązuje się do jego stosowania”. 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.; Część V. Szkoła Podstawowa w Podolanach – punkt filialny Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. tj. pięć dni w tygodniu w godzinach od 12.00 do 16.00, łącznie 20 godzin tygodniowo. - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r.– zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych . Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych. 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej w Podolanach – punkt filialny Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach. 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlic. 4. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem świetlicy środowiskowej z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej w Podolanach – punkt filialny Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 458/2013 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 04.09.2013r. i zobowiązuje się do jego stosowania”. 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.; Część VI. Zespół Szkół nr 6 w Leńczach, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. tj. pięć dni w tygodniu w godzinach od 12.00 do 16.00, łącznie 20 godzin tygodniowo. - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r.– zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności: 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych. 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku „Agronomówki” w Leńczach. 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlic. 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy środowiskowej z siedzibą w budynku „Agronomówki” w Leńczach, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 295/2012 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 września 2012 r. oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania. 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic. 6. Dodatkowo w tej placówce wychowawca będzie wykonywał czynności porządkowe w świetlicy.; Część VII. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31grudnia 2020 r. pięć dni w tygodniu w godzinach od 11.30 do 15.30, łącznie 20 godzin tygodniowo. - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r.– zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności: 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych. 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzycach Wielkich. 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlic. 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy środowiskowej z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzycach Wielkich, stanowiącym wpis do Zarządzenia nr 613/2014 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 01.09.2014r. oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania. 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.; Część VIII A. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. cztery dni w tygodniu (tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) w godzinach od 13.00 do 17.00, łącznie 16 godzin tygodniowo. - od lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r.–zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności: 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych. 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach. 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlic. 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 576/2018 r. Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 1 sierpnia 2018 r. 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic. 6. Dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.; Część VIII B. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. jeden dzień w tygodniu (tj. piątek) w godzinach od 13.00 do 17.00, łącznie 4 godziny tygodniowo. - od lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r.–zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności: 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych. 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach. 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlic. 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 576/2018 r. Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 1 sierpnia 2018 r. oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania. 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-24, godzina: 09:30

(...)

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 557.50KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 668.38KB)
Załącznik nr I do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf, 420.19KB)
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (doc, 83.00KB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (docx, 24.11KB)
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału (docx, 22.64KB)
Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (doc, 55.50KB)
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji (doc, 49.00KB)
Załącznik nr 6.1 do SIWZ - projekt umowy cz. I Kalwaria Zebrzydowska (pdf, 373.36KB)
Załącznik nr 6.2 do SIWZ - projekt umowy cz. II A Brody (pdf, 373.07KB)
Załącznik nr 6.3 do SIWZ - projekt umowy cz. II B Brody (pdf, 373.15KB)
Załącznik nr 6.4 do SIWZ - projekt umowy cz. III A Barwałd Górny (pdf, 373.83KB)
Załącznik nr 6.5 do SIWZ - projekt umowy cz. III B Barwałd Górny (pdf, 374.69KB)
Załącznik nr 6.6 do SIWZ - projekt umowy cz. IV Barwałd Średni (pdf, 372.75KB)
Załącznik nr 6.7 do SIWZ - projekt umowy cz. V Podolany (pdf, 373.69KB)
Załącznik nr 6.8 do SIWZ - projekt umowy cz. VI Leńcze (pdf, 375.27KB)
Załącznik nr 6.9 do SIWZ - projekt umowy cz. VII Zarzyce Wielkie (pdf, 372.83KB)
Załącznik nr 6.10 do SIWZ - projekt umowy cz. VIII A Zebrzydowice (pdf, 372.99KB)
Załącznik nr 6.11 do SIWZ - projekt umowy cz. VIII B Zebrzydowice (pdf, 373.25KB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (doc, 57.00KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 24.12.2019 r.

ZP.271.33.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr  636294-N-2019 w dniu 13.12.2019 r. na zamówienie pn. „Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

na część zamówienia nr I: 21 100,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy sto 0/100)

na część zamówienia nr IIA: 14 400,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy czterysta 0/100)

na część zamówienia nr IIB: 10 900,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy dziewięćset 0/100)

na część zamówienia nr IIIA: 14 400,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy czterysta 0/100)

na część zamówienia nr IIIB: 8 500,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset 0/100)

na część zamówienia nr IV: 22 100,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące sto 0/100)

na część zamówienia nr V: 21 100,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy sto 0/100)

na część zamówienia nr VI: 23 900,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset 0/100)

na część zamówienia nr VII: 21 100,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy sto 0/100)

na część zamówienia nr VIIIA: 16 900,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy dziewięćset 0/100)

na część zamówienia nr  VIIIB: 4 300,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące trzysta 0/100).

 

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone oferty, o których informacje zamieszczono w tabelach:

Cześć I. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Grażyna Wojcieszak
ul. 3 Maja 9A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

1 500,00 zł miesięcznie

od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część II A. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Aneta Drozd
ul. Armii Krajowej 8
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

1 000,00 zł miesięcznie

od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część II B. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Krzysztof Janiczak
Brody 95A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

750,00 zł miesięcznie

od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część III A. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Katarzyna Starowicz
Brody 77
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

1 000,00 zł miesięcznie

od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część III B. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Magdalena Dudoń
Barwałd Górny 84
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

600,00 zł miesięcznie

od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część IV. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Barbara Filek
Barwałd Średni 107A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

1 500,00 zł miesięcznie

od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część V. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej w Podolanach – punkt filialny Zespołu Szkół  nr 6 w Leńczach

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Joanna Paluchowska Barwałd Górny 285
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

1 500,00 zł miesięcznie

od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część VI. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkół nr 6 w Leńczach

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Agnieszka Wędzicha
Sosnowice
ul. Wadowicka 66
34-113 Paszkówka

1 700,00 zł miesięcznie

od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część VII.  Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzycach Wielkich

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Anna Radwan
Zarzyce Wielkie 65
34-142 Leńcze

1 500,00 zł miesięcznie

od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część VIII A. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Ewelina Piątek
Zebrzydowice 197
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

1 200,00 zł miesięcznie

od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Część VIII B. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

Nr oferty

Nazwa (firma)/
imię i nazwisko

i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Jadwiga Moskała
Zebrzydowice 466
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

300,00 zł miesięcznie

od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 30.12.2019 r.

ZP.271.33.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Pzp” Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 636294-N-2019 w dniu 13.12.2019 r. na zamówienie pn. „Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na:


Część zamówienia nr I. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Grażyna Wojcieszak
ul. 3 Maja 9A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 1 500,00 zł/ za 1 miesiąc

słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100

co stanowi 18 000,00 zł za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 90,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr I w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom
w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Grażyna Wojcieszak
ul. 3 Maja 9A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

30,00

90,00


Część zamówienia nr II A.
Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach

Aneta Drozd
ul. Armii Krajowej 8
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 1 000,00 zł/ za 1 miesiąc

słownie złotych: jeden tysiąc 00/100

co stanowi 12 000,00 zł za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr II A w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom
w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Aneta Drozd
ul. Armii Krajowej 8
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00


Część zamówienia nr II B.
Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach

Krzysztof Janiczak
Brody 95A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 750,00 zł/ za 1 miesiąc

słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt 00/100

co stanowi 9 000,00 zł za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr II B w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom
w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Krzysztof Janiczak
Brody 95A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00


Część zamówienia nr III A.
Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

Katarzyna Starowicz
Brody 77
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 1 000,00/ za 1 miesiąc

słownie złotych: jeden tysiąc 00/100

co stanowi 12 000,00 zł za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr IIIA w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom
w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Katarzyna Starowicz
Brody 77
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00


Część zamówienia nr III B.
Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

Magdalena Dudoń
Barwałd Górny 84
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 600,00/ za 1 miesiąc

słownie złotych: sześćset 00/100

co stanowi 7 200,00 zł za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: siedem tysięcy dwieście 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 90,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr IIIB w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom
w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Magdalena Dudoń
Barwałd Górny 84
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

30,00

90,00


Część zamówienia nr IV.
Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

Barbara Filek
Barwałd Średni 107A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 1 500,00/ za 1 miesiąc

słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100

co stanowi 18 000,00 zł za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 90,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr IV w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom
w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Barbara Filek
Barwałd Średni 107A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

30,00

90,00


Część zamówienia nr V.
Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej w Podolanach – punkt filialny Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach

Joanna Paluchowska
Barwałd Górny 285
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 1 500,00 / za 1 miesiąc

słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100

co stanowi 18 000,00 zł za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr V w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom
w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Joanna Paluchowska
Barwałd Górny 285
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00


Część zamówienia nr VI.
Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkół nr 6 w Leńczach

Agnieszka Wędzicha
Sosnowice ul. Wadowicka 66
34-113 Paszkówka

cena wybranej oferty: 1 700,00 / za 1 miesiąc

słownie złotych: jeden tysiąc siedemset 00/100

co stanowi 20 400,00 zł za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: dwadzieścia tysięcy czterysta 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 60,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr VI w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom
w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Agnieszka Wędzicha

Sosnowice ul. Wadowicka 66

34-113 Paszkówka

60,00

0

60,00


Część zamówienia nr VII.
Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzycach Wielkich

Anna Radwan
Zarzyce Wielkie 65
34-142 Leńcze

cena wybranej oferty: 1 500,00/ za 1 miesiąc

słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100

co stanowi 18 000,00 zł za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 60,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr VII w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom
w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Anna Radwan
Zarzyce Wielkie 65
34-142 Leńcze

60,00

0,00

60,00


Część zamówienia nr VIIIA.
Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

Ewelina Piątek
Zebrzydowice 197
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 1 200,00 za 1 miesiąc

słownie złotych: jeden tysiąc dwieście 00/100

co stanowi 14 400,00 zł za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: czternaście tysięcy czterysta 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 60,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr VIIIA w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom
w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Ewelina Piątek
Zebrzydowice 197
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

0

60,00


Część zamówienia nr VIIIB.
Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

Jadwiga Moskała
Zebrzydowice 466
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 300,00 za 1 miesiąc

słownie złotych: trzysta 00/100

co stanowi 3 600,00 zł za cały okres realizacji zamówienia

słownie złotych: trzy tysiące sześćset 00/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr VIIIB w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom
w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

1.

Jadwiga Moskała
Zebrzydowice 466
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00

 


 

Ogłoszenie nr 510007132-N-2020 z dnia 14-01-2020 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 636294-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.33.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wychowawców dla 8 świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Cześć I.

Zespół Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1września do 31 grudnia 2020 r. tj. pięć dni w tygodniu w godzinach od 12.00 do 16.00, łącznie 20 godzin tygodniowo, - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r. – zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności:

 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlicy.
 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy z siedzibą w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 458/2013 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 04.09.2013 r. oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania.
 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.;
Część II A.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. tj. trzy dni w tygodniu (tj. poniedziałek, wtorek, środa) w godzinach od 13.00 do 17.00, łącznie 12 godzin tygodniowo, - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r.– zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności:

 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach.
 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlicy.
 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 295/2012 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 września 2012 r. oraz zobowiązanie się do jego stosowania.
 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.;
Część II B.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. tj. dwa dni w tygodniu (tj. czwartek i piątek) w godzinach od 13.00 do 17.00, łącznie 8 godzin tygodniowo, - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r.– zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności:

 1. Opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach.
 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlicy.
 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 295/2012 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 września 2012 r. oraz zobowiązanie się do jego stosowania.
 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.;
Część III A.

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. tj. trzy dni w tygodniu (tj. poniedziałek, wtorek, czwartek) w godzinach od 11.30 do 15.30, łącznie 12 godzin tygodniowo. - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r. – zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności:

 1. Opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym.
 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlicy.
 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 295/2012 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 września 2012 r. oraz zobowiązanie się do jego stosowania.
 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.;
Część III B.

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. tj. dwa dni w tygodniu (tj. środa, piątek) w godzinach od 11.30 do 15.30, łącznie 8 godzin tygodniowo. - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r. – zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności:

 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym.
 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlicy.
 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 295/2012 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 września 2012 r. oraz zobowiązanie się do jego stosowania.
 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.;

Część IV.

Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. tj. pięć dni w tygodniu w godzinach od 12.00 do 16.00, łącznie 20 godzin tygodniowo. - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r. – zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności:

 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim.
 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlicy.
 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy z siedzibą w budynku Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim, stanowiącym wpis do Zarządzenia nr 613/2014 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 01.09.2014r. i zobowiązuje się do jego stosowania”.
 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.;
Część V.

Szkoła Podstawowa w Podolanach – punkt filialny Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. tj. pięć dni w tygodniu w godzinach od 12.00 do 16.00, łącznie 20 godzin tygodniowo. - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r.– zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności

 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych . Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej w Podolanach – punkt filialny Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach.
 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlic.
 4. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem świetlicy środowiskowej z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej w Podolanach – punkt filialny Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 458/2013 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 04.09.2013r. i zobowiązuje się do jego stosowania”.
 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.;
Część VI.

Zespół Szkół nr 6 w Leńczach, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. tj. pięć dni w tygodniu w godzinach od 12.00 do 16.00, łącznie 20 godzin tygodniowo. - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r.– zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności:

 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku „Agronomówki” w Leńczach.
 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlic.
 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy środowiskowej z siedzibą w budynku „Agronomówki” w Leńczach, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 295/2012 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 września 2012 r. oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania.
 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.
 6. Dodatkowo w tej placówce wychowawca będzie wykonywał czynności porządkowe w świetlicy.;
Część VII.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31grudnia 2020 r. pięć dni w tygodniu w godzinach od 11.30 do 15.30, łącznie 20 godzin tygodniowo. - od 1 lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r.– zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności:

 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzycach Wielkich.
 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlic.
 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy środowiskowej z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzycach Wielkich, stanowiącym wpis do Zarządzenia nr 613/2014 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 01.09.2014r. oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania.
 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.;
Część VIII A.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. cztery dni w tygodniu (tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) w godzinach od 13.00 do 17.00, łącznie 16 godzin tygodniowo. - od lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r.–zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności:

 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach.
 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlic.
 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 576/2018 r. Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 1 sierpnia 2018 r.
 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic. 6. Dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.;
Część VIII B.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, w wymiarze: - od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2020 r. jeden dzień w tygodniu (tj. piątek) w godzinach od 13.00 do 17.00, łącznie 4 godziny tygodniowo. - od lipca do 31 sierpnia oraz podczas ferii zimowych w 2020 r.–zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Koordynatora świetlic. Prowadzenie placówki polegać będzie sprawowaniu opieki dziennej nad dziećmi a w szczególności:

 1. opieka nad uczestnikami zajęć, organizowanie i prowadzenie zajęć, tworzenie warunków aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość różnorodnych technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych), wspieranie w trudnościach szkolnych, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, upowszechnianie zachowań pozytywnych. Dopuszcza się dobór i prowadzenie różnorodnych zajęć opiekuńczo–wychowawczych poprzez wykorzystanie możliwości wyposażenia placówki poprzez korzystanie z technik komputerowych, zajęć sportowych czy plastycznych.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach.
 3. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki oraz Koordynatorem w sprawach związanych z funkcjonowaniem świetlic.
 4. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 576/2018 r. Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 1 sierpnia 2018 r. oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania.
 5. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z pracy świetlicy i składanie ich koordynatorowi świetlic.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 85312110-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Część I. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Grażyna Wojcieszak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 9A
Kod pocztowy: 34-130
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 18000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Część II A. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Aneta Drozd
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 8
Kod pocztowy: 34-130
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 12000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Część II B. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9003.84
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Krzysztof Janiczak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Brody 95A
Kod pocztowy: 34-130
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Część III A. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Katarzyna Starowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Brody 77
Kod pocztowy: 34-130
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 12000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Część III B. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7200.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Magdalena Dudoń
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Barwałd Górny 84
Kod pocztowy: 34-130
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7200.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Część IV. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18067.68
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Barbara Filek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Barwałd Średni 107A
Kod pocztowy: 34-130
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 18000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18000.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Część V. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej w Podolanach – punkt filialny Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Joanna Paluchowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Barwałd Górny 285
Kod pocztowy: 34-130
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 18000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Część VI. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkół nr 6 w Leńczach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 20396.52
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Agnieszka Wędzicha
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Sosnowice ul. Wadowicka 66
Kod pocztowy: 34-113
Miejscowość: Paszkówka
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 20400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20400.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Część VII. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzycach Wielkich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Anna Radwan
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zarzyce Wielkie 65
Kod pocztowy: 34-142
Miejscowość: Leńcze
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 18000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: Część VIII A. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 14400.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Ewelina Piątek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zebrzydowice 197
Kod pocztowy: 34-130
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 14400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14400.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 11

NAZWA: Część VIII B. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3600.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Jadwiga Moskała
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zebrzydowice 466
Kod pocztowy: 34-130
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3600.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.