XIV Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [30.12.2019]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 10.12.2019r.

BR.0002.14.2019

Ogłoszenie

Zapraszam do wzięcia udziału w XIV Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9.00.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Wręczenie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Zespołu Regionalnego „Sami Swoi” z Przytkowic.
 4. Przyjęcie protokołu z XII i XIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w postaci schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz klubów samopomocy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach kolejnej umowy najmu i kolejnej umowy użyczenia z tymi samymi podmiotami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, kolejnych umów najmu z tymi samymi najemcami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Moravske Budejovice w Czechach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru ustanowienia Świętego Jana Pawła II Patronem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2019- 2025.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 r.
 16. Podjęcie uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria zebrzydowska na lata 2020-2026.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
 19. Zajęcie stanowiska dotyczącego budynku „Okrąglaka” w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 20. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 21. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 22. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 23. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,m,231189