Posiedzenia komisji Rady Miejskiej - terminarz [11-13.12.2019]

 

Kalwaria Zeb. 05.12.2019r.

BR.0012.6.2019

Ogłoszenie

Informuję, iż na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej zwołali posiedzenia, które będą miały miejsce jak w załączonym terminarzu.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w postaci schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz klubów samopomocy.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach kolejnej umowy najmu i kolejnej umowy użyczenia z tymi samymi podmiotami.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę- Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, kolejnych umów najmu z tymi samymi najemcami.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Moravske Budejovice w Czechach.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru ustanowienia Świętego Jana Pawła II Patronem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska- Białej
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2019- 2025.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 r.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2020 rok.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria zebrzydowska na lata 2020-2026.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
 16. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie.

 

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Lp.

Nazwa Komisji

Data i godz.
posiedzenia

Miejsce
posiedzenia

1.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Robert Rudecki

11.12.2019 r.
godz. 8.30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

2.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Jarosław Lenik

12.12.2019 r.
godz. 8.30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

3.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Marcin Zadora

13.12.2019 r.
godz.8.30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

 

[BIP] Ogłoszenie i projekty uchwał