Zarządzanie nieruchomościami na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania

[28.11.2019] Ogłoszenie o zamówieniu

[9.12.2019] Informacja z otwarcia ofert

[13.12.2019] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

[18.12.2019] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 629123-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Zarządzanie nieruchomościami na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7 , 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska parter, sekretariat – pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzanie nieruchomościami na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania
Numer referencyjny: ZP.271.30.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zarządzania nieruchomościami na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Zarządzanie budynkami stanowiącymi własność gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.; Zadanie nr 2: Zarządzanie nieruchomościami (kompleks budynków po firmie BRODVIN Sp. z o. o.) w Brodach na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Szczegółowo zakres zamówienia został określony w projektach umów na zadania wraz z załącznikami. 2. Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: 70330000-3 Usługi zarządzania nieruchomościami na podstawie bezpośredniej płatności lub umowy 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia (zadania). 4. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 6. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). 8. W zakresie Zadania nr 2: Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: czynności polegające na dozorowaniu obiektów. 8.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 8.2. Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest przedkładać na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 8. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 8.3. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8.4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności. 8.5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy na Zadanie nr 2, stanowiącym załącznik do SIWZ.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 09:30

(...)


Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 244.12KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 416.13KB)
zał. 1 do SIWZ - formularz oferty (doc, 85.50KB)
zał. 2 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (docx, 24.03KB)
zał. 3 do SIWZ - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (docx, 22.18KB)
zał. 4.1 do SIWZ - projekt umowy dotyczący zadania nr 1 (pdf, 340.21KB)
zał. 4.2 do SIWZ - projekt umowy dotyczący zadania nr 2 (pdf, 443.94KB)
zał. 5 do SIWZ oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (doc, 57.00KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 09.12.2019 r.

ZP.271.30.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 629123-N-2019 w dniu 28.11.2019 r.
na zamówienie:

Zarządzanie nieruchomościami na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania:

Zadanie nr 1:
Zarządzanie budynkami stanowiącymi własność gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres od  1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Zadanie nr 2:
Zarządzanie nieruchomościami (kompleks budynków po firmie BRODVIN
Sp. z o. o.) w Brodach na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

na zadanie nr 1: 68 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy 0/100),

na zadanie nr 2: 54 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące 0/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert na każde zadanie zostały złożone 2 oferty, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

 

Zadanie nr 1 – Zarządzanie budynkami stanowiącymi własność gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres od  1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Czas reakcji
[w dniach]

Wysokość kary umownej [w %]

Warunki płatności

1.

STRAŻAK Piotr Buśko
ul. Mickiewicza 19
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

39 588,00

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1

15

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Zakład Handlowo-Usługowy ADAMES Czesław Adamczyk
ul. Mickiewicza 39a
34-100 Wadowice

63 600,00

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1

5

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 

Zadanie nr 2 – Zarządzanie nieruchomościami (kompleks budynków po firmie BRODVIN Sp. z o. o.) w Brodach na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Czas reakcji
[w dniach]

Wysokość kary umownej [w %]

Warunki płatności

1.

STRAŻAK Piotr Buśko
ul. Mickiewicza 19
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

175 200,00

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1

15

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Zakład Handlowo-Usługowy ADAMES Czesław Adamczyk
ul. Mickiewicza 39a
34-100 Wadowice

113 880,00

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1

5

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 12.12.2019 r.

ZP.271.30.2019

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W zakresie części zamówienia nr I (Zadanie nr 1): Zarządzanie budynkami stanowiącymi własność gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres od  1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W ogłoszonym przetargu nieograniczonym na zadanie nr 1 tj. Zarządzanie budynkami stanowiącymi własność gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres od  1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. został zamieszczony niepełny opis przedmiotu zamówienia. W załączniku do projektu umowy nie uwzględniono budynku komunalnego: Dom Ludowy na Bugaju, który winien zostać objęty usługą zarządzania nieruchomościami. Ponadto w załączniku do projektu umowy nie zostały zamieszczone informacje dotyczące powierzchni budynków użytkowych zamieszczonych w wykazie nieruchomości stanowiących własność gminy Kalwaria Zebrzydowska tj.: Przytkowice „Dom Ludowy” (z wyłączeniem części użytkowanej przez SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej) oraz Brody „Stara Szkoła”, co niesie ryzyko związane z niewłaściwą i niepełną wyceną przedmiotu zamówienia. Ponadto w projekcie umowy brak było zapisu dotyczącego obowiązku uzgadniania zakresu ewentualnych remontów obiektów z Zamawiającym. W związku z faktem, że termin składania ofert upłynął, wada opisu przedmiotu zamówienia nie jest możliwa do usunięcia oraz może mieć wpływ na wynik postępowania z uwagi na niepełny opis przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego kryje się każde uchybienie przepisom Prawo zamówień publicznych, którego skutków nie można usunąć przy zastosowaniu procedur z nich wynikających (wyrok z dnia 17 marca 2016 r. sygn. KIO 314/16). W związku z przedstawionymi argumentami Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W zakresie części zamówienia nr II (Zadanie nr 2): Zarządzanie nieruchomościami (kompleks budynków po firmie BRODVIN Sp. z o. o.) w Brodach na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 629123-N-2019 w dniu 28.11.2019 r. na zamówienie: Zarządzanie nieruchomościami na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Zarządzanie budynkami stanowiącymi własność gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.; Zadanie nr 2: Zarządzanie nieruchomościami (kompleks budynków po firmie BRODVIN Sp. z o. o.) w Brodach na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – w zakresie dotyczącym Zadania nr 2.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W dniu 06.12.2019 r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. Zarządzanie nieruchomościami na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Zarządzanie budynkami stanowiącymi własność gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.; Zadanie nr 2: Zarządzanie nieruchomościami (kompleks budynków po firmie BRODVIN Sp. z o. o.) w Brodach na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.W postępowaniu na zadanie nr 2 tj. Zarządzanie nieruchomościami (kompleks budynków po firmie BRODVIN Sp. z o. o.) w Brodach na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zostały złożone dwie oferty, których ceny przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 54 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące 0/100).

W związku z powyższym wypełniona została przesłanka ustanowiona w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i wystąpiła konieczność unieważnienia postępowania.

 


 

Ogłoszenie nr 510275047-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Zarządzanie nieruchomościami na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 629123-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny 072182060, ul. Mickiewicza  7, 34-130  Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zarządzanie nieruchomościami na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.30.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zarządzania nieruchomościami na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Zarządzanie budynkami stanowiącymi własność gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.; Zadanie nr 2: Zarządzanie nieruchomościami (kompleks budynków po firmie BRODVIN Sp. z o. o.) w Brodach na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Szczegółowo zakres zamówienia został określony w projektach umów na zadania wraz z załącznikami. 2. Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: 70330000-3 Usługi zarządzania nieruchomościami na podstawie bezpośredniej płatności lub umowy 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia (zadania). 4. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 6. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). 8. W zakresie Zadania nr 2: Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: czynności polegające na dozorowaniu obiektów. 8.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 8.2. Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest przedkładać na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 8. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 8.3. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8.4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności. 8.5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy na Zadanie nr 2, stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 70330000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zarządzanie budynkami stanowiącymi własność gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W ogłoszonym przetargu nieograniczonym na zadanie nr 1 tj. Zarządzanie budynkami stanowiącymi własność gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. został zamieszczony niepełny opis przedmiotu zamówienia. W załączniku do projektu umowy nie uwzględniono budynku komunalnego: Dom Ludowy na Bugaju, który winien zostać objęty usługą zarządzania nieruchomościami. Ponadto w załączniku do projektu umowy nie zostały zamieszczone informacje dotyczące powierzchni budynków użytkowych zamieszczonych w wykazie nieruchomości stanowiących własność gminy Kalwaria Zebrzydowska tj.: Przytkowice „Dom Ludowy” (z wyłączeniem części użytkowanej przez SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej) oraz Brody „Stara Szkoła”, co niesie ryzyko związane z niewłaściwą i niepełną wyceną przedmiotu zamówienia. Ponadto w projekcie umowy brak było zapisu dotyczącego obowiązku uzgadniania zakresu ewentualnych remontów obiektów z Zamawiającym. W związku z faktem, że termin składania ofert upłynął, wada opisu przedmiotu zamówienia nie jest możliwa do usunięcia oraz może mieć wpływ na wynik postępowania z uwagi na niepełny opis przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego kryje się każde uchybienie przepisom Prawo zamówień publicznych, którego skutków nie można usunąć przy zastosowaniu procedur z nich wynikających (wyrok z dnia 17 marca 2016 r. sygn. KIO 314/16). W związku z przedstawionymi argumentami Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zarządzanie nieruchomościami (kompleks budynków po firmie BRODVIN Sp. z o. o.) w Brodach na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W dniu 06.12.2019 r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. Zarządzanie nieruchomościami na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Zarządzanie budynkami stanowiącymi własność gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.; Zadanie nr 2: Zarządzanie nieruchomościami (kompleks budynków po firmie BRODVIN Sp. z o. o.) w Brodach na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. W postępowaniu na zadanie nr 2 tj. Zarządzanie nieruchomościami (kompleks budynków po firmie BRODVIN Sp. z o. o.) w Brodach na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zostały złożone dwie oferty, których ceny przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 54 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące 0/100). W związku z powyższym wypełniona została przesłanka ustanowiona w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i wystąpiła konieczność unieważnienia postępowania.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.