XII Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [17.10.2019]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 02.10.2019 r.

BR. 0002.12.2019

OGŁOSZENIE

Zapraszam do wzięcia udziału w XII Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się dnia 17 października 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00.
Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
3. Wręczenie Radnym zaświadczeń dotyczących zwolnienia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
4. Przyjęcie protokołu z VII, VIII, IX, X i XI Sesji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2019-2027”.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wadowickiemu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/64/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wadowickiemu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, kolejnych umów najmu z tymi samymi najemcami.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska kolejnych umów dzierżawy/najmu, na czas nie dłuższy niż 3 lata.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działki nr 385/2, stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Podolanach.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Barwałdzie Górnym.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Leńczach.
23. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Stanisławiu Dolnym.
24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Górny na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Średni na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brody na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podolany na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
30. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „A”.
31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanisław Dolny na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
32. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
33. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Wielkie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
34. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „A”.
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
38. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. (skarga dot. audytów)
39. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. (skarga dot. drogi)
40. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. (skarga dot. szkolenia Gender)
41. Wybór Ławników do Sądu Rejonowego w Wadowicach na kadencję 2020-2023.
42. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
43. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
44. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok.
45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2019-2025.
46. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
47. Zapytania dotyczące sprawozdania.
48. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
49. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

 

[BIP] Ogłoszenie i projekty uchwał